Perjeta - klinické studie

Roche

Perjeta (pertuzumab) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2. Perjeta i Herceptin jsou protilátky proti HER2, váží se však na různé oblasti mimobuněčné části receptoru a mají tedy různé mecha­nismy účinku.

Perjeta - klinické studie

A randomised, multicentre, multinational Phase II study to evaluate pertuzumab in combination with trastuzumab given either concomitantly or sequentially with standard anthracycline-based chemotherapy or concomitantly with a non-anthracycline-based chemotherapy regimen, as neoadjuvant therapy for patients with locally advanced, inflammatory or early stage HER2-positive breast cancer.
Randomizovaná, multicentrická, multinárodní studie fáze II hodnotící kombinaci pertuzumab a trastuzumab podávanou buď konkomitantně nebo sekvenčně spolu s běžnou na antracyklinech založenou chemoterapií nebo konkomitantně s chemoterapií bez antracyklinů jako neoadjuvantní léčba u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti tři neoadjuvantních režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

A Randomized, Open Label Study to Compare the Complete Pathological Response Rate Achieved With 4 Combinations of Herceptin, Docetaxel and Pertuzumab in Patients With Locally Advanced, Inflammatory or Early Stage HER2 Positive Breast Cancer
Randomizovaná, otevřená studie srovnávající četnost kompletní patologické odpovědi dosaženou čtyřmi kombinacemi Herceptinu, docetaxelu a pertuzumabu u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti čtyř neoadjuvantních léčebných režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

A Phase III, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel vs. Placebo + Trastuzumab + Docetaxel in Previously Untreated HER2-positive Metastatic Breast Cancer
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná registrační studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu (CLEOPATRA)
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu.