Perjeta (pertuzumab) v léčbě metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu

Přehrajte si článek jako podcast

Na základě výsledků studie CLEOPATRA byl v EU zaregistrován nový lék - Perjeta (pertuzumab) – k léčbě pacientek s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu. Studie srovnávala standardní režim docetaxel + Herceptin + placebo proti kombinaci docetaxel + Herceptin – Perjeta. Bylo dosaženo klinicky významného prodloužení středního přežití bez progrese o 6,3 měsíce. Statisticky významné zlepšení celkového přežití bylo zaznamenáno již při průběžné analýze (v rameni s pertuzumabem dosud nebylo dosaženo středního přežití, poměr rizik 0,66). Kombinace nevedla ke snížení kardiální bezpečnosti. Kompletní data o výsledcích studii zveřejněná na SABCS 2012

Jaká je indikace Perjety?

Přípravek Perjeta je indikován k použití v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekabilním karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastazující onemocnění.

Co je Perjeta?

Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2.

Jak se Perjeta liší od Herceptinu

Perjeta i Herceptin jsou protilátky proti HER2 , váží se však na různé oblasti mimobuněčné části receptoru a mají tedy různé mechanismy účinku. Herceptin brání aktivaci samotného HER2 a jeho signální kaskády, brání rovněž enzymatickému odštěpení mimobuněčné části HER2 a vzniku aktivního p95HER2. Herceptin zcela nebrání dimerizaci HER2 s dalšími receptory skupiny HER, vzniklé diméry jsou signalizačně aktivní, nejaktivnější je dimér HER2-HER3. Perjeta se váže na dimerizační doménu HER2 a tím brání dimerizaci. Doplňuje tak mechanismus účinku Herceptinu.

Co mají Perjeta a Herceptin společné?

Protilátky vázané na nádorovou buňku jsou detekovány na leukocytech přítomným receptorem Fc-gamma části protilátky, což spouští mechanismy buněčné imunity označované jako „na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita.“ Vazbou dvou různých protilátek na buňku je tento mechanismu posílen.

Proč se kombinuje Perjeta s Herceptinem?

Preklinické studie prokázaly účinnost samotného pertuzumabu, významně vyšší účinnosti však bylo dosaženo, pokud byl pertuzumab podáván současně s trastuzumabem, a to i v případě získané rezistence k trastuzumabu

 

Účinnost kombinace byla prokázána i v klinických studiích:
Studie fáze II hodnotila léčbu pacientek, jejichž onemocnění progredovalo při léčbě režimem s trastuzumabem. Při kombinaci Perjeta + Herceptin bylo dosaženo odpovědi u 16 ze 64 (24,2 %) pacientek a kontroly nemoci u 50 %. Střední přežití bez progrese dosáhla 5,5 měs. (Baselga J Clin Oncol. 2010). Dalších 29 pacientek bylo léčeno samotným pertuzumabem s četností odpovědí 3,4 %, klinickým benefitem 10,3 % a středním přežitím bez progrese 7,1 týdne. U 17 pacientek při progresi pokračovala léčba pertuzumabem, ke kterému byl opět přidán trastuzumab, odpovědi bylo dosaženo u 17,6 % klinického benefitu u 41,2 %. Střední přežití bez progrese dosáhlo 17,4 týdne (Cortés J Clin Oncol. 2012).

Studie NEOSPHERE (Gianni, Lancet Oncol 2012) hodnotila neoadjuvantní léčbu docetaxelem v kombinaci s Herceptiem nebo s Perjetou nebo s Herceptinem + Perjetou. Poslední rameno hodnotilo samotnou cílenou léčbu Herceptin + Pertuzumab. Četnost úplných patologických odpovědí (pCR) byla při kombinaci chemoterapie s jednou protilátkou podobná (29 % při kombinaci s Herceptinem, 24 % při kombinaci s Perjetou), při trojkombinaci byly významně vyšší (45,8 %). Účinná byla i léčba samotnými protilátkami (pCR 16,8 %)

Kterým pacientkám může být Perjeta podána?

Perjeta může být podána všem pacientkám, které splňují kritéria pro první linii léčby Herceptinem.

Jsou nutná před podáním Perjety další vyšetření?

V současné době není kromě pozitivity HER2 znám jiný biomarker, který by předpovídal účinnost či neúčinnost pertuzumabu.

Je Perjeta bezpečná?

Studie CLEOPATRA potvrdila kardiální bezpečnost kombinace docetaxelu, trastuzumabu a pertuzumabu, incidence symptomatické či asymptomatické dysfunkce levé komory byla podobná jako při kombinaci docetaxel + trastuzumab (numericky nižší).
Při kombinaci byla zaznamenána vyšší incidence febrilní neutropenie (pouze při souběžném podávání docetaxelu), průjmu, kožní toxicity a mukozitidy (blíže viz přiložená prezentace). Ve studii NEOPHERE byla toxicita režimů docetaxel + trastuzumab a trojkombinace srovnatelná.

Jak se Perjeta dávkuje?

Perjeta se podává v jednotné dávce 420 mg každé 3 týdny (s úvodní nasycovací dávkou 840 mg) bez ohledu na tělesnou hmotnost či povrch.

Jak se Perjeta podává?

Pertuzumab se podává ve formě nitrožilní infuze (250 ml fyziologického roztoku), první infuze má trvat 60 minut, další při dobré toleranci 30 minut. Doporučuje se podat nejprve obě protilátky (v libovolném pořadí) s intervalem 30-60 minut mezi oběma (období sledování pro případnou reakci přecitlivělosti) a následně docetaxel. Probíhá studie hodnotící bezpečnost souběžného podání obou protilátek v jedné infuzi.
Pertuzumab nemá být podáván v roztoku glukózy.

Jak je Perjeta dodávána a uchovávána?

Perjeta je dodávána v injekčních lahvičkách, roztok obsahuje 420 mg pertuzumabu ve 14 ml. Lék je nutno uchovávat při teplotě 2 – 8 oC.
Přípravek Perjeta neobsahuje žádné antimikrobiální látky. Při přípravě infuzního roztoku proto musí být zajištěna sterilita, připravený roztok by měl být ihned použit.

Je Perjeta dostupná?

Perjeta bude v ČR dostupná po stanovení úhrady.

Další informace

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu, popř. na www.sukl.cz

Související články

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III  s pertuzumabem, trastuzumabem a docetaxelem  v první linii léčby nemocných s časným HER2-pozitivním karcinomem prsu. 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná registrační studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost placeba + trastuzumabu + docetaxelu ve srovnání s pertuzumabem + trastuzumabem+ docetaxelem u nemocných s dosud neléčeným HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu

Konečná analýza dat ze studie fáze III CLEOPATRA, prezentovaná na kongresu ESMO 2014 prokázala, že nemocní, kteří nebyli dříve léčeni pro HER2-pozitivní metastazující karcinom prsu, dosáhli mediánu celkového přežití 56,5 měsíců při léčbě Perjetou, Herceptinem a docetaxelem, ve srovnání se 40,8 měsíci při léčbě Herceptinem a docetaxelem. Režim s Perjetou prodloužil celkové přežití u nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu o 15,7 měsíců, ve srovnání se současným standardem léčby, Herceptinem s chemoterapií.