Perjeta - základní informace

Roche

Perjeta (pertuzumab) je humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2. Perjeta i Herceptin jsou protilátky proti HER2, váží se však na různé oblasti mimobuněčné části receptoru a mají tedy různé mecha­nismy účinku.

Perjeta - základní informace

Přípravek Perjeta (pertuzumab) je indikován k použití v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekabilním karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastazující onemocnění.

Pertuzumab je hrazen v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění. Pacienti musí mít výkonnostní stav 0 – 1 dle ECOG, klinicky nevykazují přítomnost mozkových metastáz a zároveň hodnota ejekční frakce levé komory musí dosahovat alespoň 50%. Po ukončení podávání docetaxelu je terapie kombinací pertuzumabu a trastuzumabu hrazena do progrese onemocnění. Všichni léčení pacienti musí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu - IHC 3+ a/nebo ISH+.(Tisková zpráva VZP k úhradě)

Perjeta i Herceptin jsou protilátky proti HER2, váží se však na různé oblasti mimobuněčné části receptoru a mají tedy různé mechanismy účinku. Herceptin brání aktivaci samotného HER2 a jeho signální kaskády, brání rovněž enzymatickému odštěpení mimobuněčné části HER2 a vzniku aktivního p95HER2. Herceptin zcela nebrání dimerizaci HER2 s dalšími receptory skupiny HER, vzniklé diméry jsou signalizačně aktivní, nejaktivnější je dimér HER2-HER3. Perjeta se váže na dimerizační doménu HER2 a tím brání dimerizaci. Doplňuje tak mechanismus účinku Herceptinu.

Co mají Perjeta a Herceptin společné, proč se kombinuje Perjeta s Herceptinem a další informace v článku Perjeta (pertuzumab) v léčbě metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu.