RoACTEMRA - klinické studie

Roche

RoACTEMRA (tocilizumab) je humanizovaná protilátka proti IL-6 receptoru, která se váže na solubilní i membránové IL-6 receptory.

RoACTEMRA - klinické studie

Comparison of tocilizumab as monotherapy or with add-on disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis and inadequate responses to previous treatments: an open-label study close to clinical practice
Porovnání monoterapie tocilizumabem oproti léčbě s přidáním chorobu modifikujících antirevmatických léků u pacientů s revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu: otevřená studie blízká klinické praxi
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti monoterapie tocilizumabem oproti tocilizumabu v kombinaci s DMARDs.

Mechanism-based approach using a biomarker response to evaluate tocilizumab subcutaneous injection in patients with rheumatoid arthritis with an inadequate response to synthetic DMARDs (MATSURI study)
Přístup využívající mechanismus založený na odpověďi biomarkerů ke zhodnocení subkutánně podávaného tocilizumabu u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na syntetické DMARD (studie MATSURI)
Cíl studie:

Stanovení hodnoty optimální dávky subkutánního tocilizumabu, která by byla srovnatelná s intravenózní dávkou 8 mg/kg schválenou u pacientů s RA

A Double-Blind, Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of MRA in Patients With RA
Dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost MRA (tocilizumab/placebo) u pacientů s RA
Cíl studie:

Klinické zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s RA.

Study of active controlled monotherapy used for rheumatoid arthritis, an IL-6 inhibitor (SAMURAI): evidence of clinical and radiographic benefit from an x ray reader-blinded randomised controlled trial of tocilizumab
Studie aktivní kontrolované monoterapie využívané v léčbě revmatoidní artritidy, IL-6 inhibitor (SAMURAI): důkaz o klinickém a radiografickém benefitu posouzeném radiologem, zaslepená randomizovaná kontrolovaná studie s tocilizumabem
Cíl studie:

Zhodnocení schopnosti tocilizumabu zabránit progresi strukturálního poškození kloubů u pacientů s RA.

Double-blind randomized controlled clinical trial of the interleukin-6 receptor antagonist, tocilizumab, in European patients with rheumatoid arthritis who had an incomplete response to methotrexate
Dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotící antagonistu receptoru interleukinu-6, tocilizumab, u evropských pacientů s revmatoidní artritidou, kteří neměli úplnou odpověď na metotrexát
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti opakovaně podávaných infuzí tocilizumabu v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem v léčbě RA.

Phase III Study of the Efficacy and Safety of Subcutaneous Versus Intravenous Tocilizumab Monotherapy in Patients With Rheumatoid Arthritis
Studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost monoterapie tocilizumabem, podávaného subkutánně nebo intravenózně, u pacientů s revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti dlouhodobého podávání tocilizumabu u pacientů s revmatoidní artritidou.

A Multi-center, Randomized, Double-blind, Parallel Group Study of the Safety, Disease Remission and Prevention of Structural Joint Damage During Treatment With Tocilizumab (TCZ), as a Monotherapy and in Combination With Methotrexate (MTX), Versus Methotrexate in Patients With Early, Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami, hodnotící bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem (TCZ) v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnotit bezpečnost, vliv na remisi onemocnění a prevenci strukturálního poškození kloubů během léčby tocilizumabem v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem (MTX), oproti léčbě samotným metotrexátem u pacientů s časnou, středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou.

Randomized Placebo-controlled Study of Two Treatment Strategies Based on Tocilizumab (TCZ) With or Without Methotrexate (MTX) and Possible Addition of Other Disease-modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs) in Patients With Active Rheumatoid Arthritis With Inadequate Response to Prior Methotrexate Treatment
Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie dvou léčebných strategií založených na tocilizumabu (TCZ) s nebo bez metotrexátu (MTX) a možným přidáním dalších chorobu modifikujících antirevmatických léčiv (DMARDs) u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu metotrexátem
Cíl studie:

Srovnání kombinace tocilizumab + metotrexát oproti režimu tocilizumab + placebo u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou. Přidání tocilizumabu k metotrexátu versus switch na tocilizumab.

A Randomized, Parallel-group, Open-label, Multicenter Study to Evaluate the Effects of Tocilizumab on Vaccination in Subjects With Active Rheumatoid Arthritis Receiving Background Methotrexate
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie s paralelními skupinami hodnotící účinky tocilizumabu na vakcinaci u subjektů s aktviní revmatoidní artritidou, kteří dostávali metotrexát
Cíl studie:

Zhodnocení účinků tocilizumabu na vakcinaci u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, kteří mají nedostatečnou odpověd na léčbu metotrexátem, a kteří měli nedostatečnou klinickou odpověď, nebo byli intolerantní k léčbě jedním či více anti-TNF.

An Open-label, Single-arm Study to Describe Glucocorticoid Use in Rheumatoid Arthritis Patients Treated With Tocilizumab in Daily Clinical Practice and to Evaluate Systematic Glucocorticoid Dose Reduction Once Low Disease Activity is Reached (ACT-ALONE)
Otevřená, jednoramenná studie popisující použití glukokortikoidů u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tocilizumabem v denní klinické praxi a hodnotící systematickou redukci dávky glukokortikoidů po dosažení nízké aktivity onemocnění (ACT-ALONE)
Cíl studie:

Zhodnocení použití glukokortikoidů v denní klinické praxi a vyhodnocení systematické redukce dávky glukokortikoidů po dosažení nízké aktivity onemocnění u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tocilizumabem.

Efficacy Comparison of Tocilizumab Monotherapy and Tocilizumab Plus Methotrexate Combination Therapy in Rheumatoid Arthritis, and Discontinuation of Tocilizumab
Srovnání účinnosti monoterapie tocilizumabem a kombinace tocilizumab + metotrexát u revmatoidní artritidy a přerušení podávání tocilizumabu
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu metotrexátem.

A Randomized, Double-blind, Parallel Group Study of Safety and the Effect on Clinical Outcome of Tocilizumab Subcutaneous (sc) Versus Placebo sc in Combination With Traditional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs) in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami srovnávající bezpečnost a dopad subkutánního podávání tociluzumabu vs. subkutánního podávání placeba v kombinaci s DMARDs na klinický výsledek u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení redukce aktivity onemocnění a bezpečnosti  tocilizumabu v kombinaci s DMARDs u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

A Randomized, Double-blind, Parallel Group Study Study of the Safety and Effect on Clinical Outcome of Tocilizumab SC Versus Tocilizumab IV, in Combination With Traditional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs), in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami srovnávající bezpečnost a dopad subkutánního vs. intravenózního podávání tociluzumabu v kombinaci s DMARDs na klinický výsledek u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.
Cíl studie:

Srovnání účinnosti a bezpečnosti subkutánní vs. intravenózní podávání tocilizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

A 24 Week Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Withdrawal Trial With a 16 Week Open-label lead-in Phase, and 64 Week Open-label Follow-up, to Evaluate the Effect on Clinical Response and the Safety of Tocilizumab in Patients With Active Polyarticular-course Juvenile Idiopathic Arthritis
24 týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná přerušovaná studie, s 16 týdenní otevřenou uvodní fází a 64 týdenní otevřeným pokračováním, hodnotící vliv tocilizumabu na klinickou odpověď a bezpečnost u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou, kteří byli nesnášenliví k metotrexátu

A Randomized, Placebo-controlled Study to Evaluate the Effect of Tocilizumab on Disease Response in Patients With Active Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), With an Open-label Extension to Examine the Long Term Use of Tocilizumab
Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, s otevřenou extenzí zkoumající dlouhodobé užívání tocilizumabu, hodnotící účinnost tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou, kteří mají nedostatečnou klinickou odpověď na NSAIDs a kortikosteroidy

A Multi-center, Randomized, Blinded, Parallel-group Study of the Reduction of Signs and Symptoms During Monotherapy Treatment With Tocilizumab 8 mg/kg Intravenously Versus Adalimumab 40 mg Subcutaneously in Patients With Rheumatoid Arthritis
Multicentrické randomizované zaslepené klinické hodnocení s paralelními skupinami posuzující potlačení známek a symptomů během monoterapie tocilizumabem v dávce 8 mg/kg intravenózně v porovnání s adalimumabem v dávce 40 mg podkožně u pacientů s revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti monoterapie tocilizumabem vs. adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří jsou nesnášenliví k léčbě metotrexátem, nebo u kterých není pokračující léčba metotrexátem vhodná.

A Randomized, Double-blind Study of Safety and Reduction in Signs and Symptoms During Treatment With Tocilizumab Versus Placebo, in Combination With Methotrexate, in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to Anti-TNF Therapy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie bezpečnosti a redukce známek a symptomů během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu Anti-TNF
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti s ohledem na redukci známek a symptomů během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu Anti-TNF

A Randomized, Double-blind Study of the Effect of Tocilizumab on Reduction in Signs and Symptoms in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to DMARD Therapy
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie účinnosti tocilizumabu na redukci známek a symptomů u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti, s ohledem na redukci známek a symptomů, při léčbě tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s DMARD u pacientů se střeně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD

A Randomized, Double-blind Study of Safety and Reduction in Signs and Symptoms During Treatment With Tocilizumab Versus Placebo, in Combination With Methotrexate, in Patients With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie bezpečnosti a redukce známek a symptomů během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se středně těžkou až závažnou revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Srovnání bezpečnosti a účinnosti léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátems s ohledem na redukci známek a symptomů u pacientů se středně těžkou až závažnou revmatoidní artritidou.

A Randomized, Double-blind Study of Safety and Reduction in Signs and Symptoms During Treatment With Tocilizumab Monotherapy Versus Methotrexate Monotherapy in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie bezpečnosti a redukce známek a symptomů během léčny tocilizumabem v monoterapii vs. metotrexátem v monoterapii u pacientů se střední až těžkou aktivní revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti léčny tocilizumabem v monoterapii vs. metotrexátem v monoterapii u pacientů se střední až těžkou aktivní revmatoidní artritidou

A Randomized, Double-blind Study of Safety and Prevention of Structural Joint Damage During Treatment With Tocilizumab Versus Placebo, in Combination With Methotrexate, in Patients With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie bezpečnosti a prevence strukturálního poškození chrupavky během léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou
Cíl studie:

Srovnání účinnosti a bezpečnosti léčby tocilizumabem vs. placebo v kombinaci s metotrexátem s ohledem na redukci známek a symptomů revmatoidní artritidy a prevenci poškození chrupavky.