Studie ATLAS

Na kongresu ASCO v Orlandu v roce 2009 byly prezentovány výsledky studie ATLAS. Atlas je randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III (ATLAS) porovnávající bevacizumab s erlotinibem nebo bez erlotinibu po ukončení 1. linie léčby režimem chemoterapie s bevacizumabem u nemocných s lokálně pokročilým, rekurentním nebo metastatickým nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,1 MB)

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.