Tarceva a zhoubné nádory pankreatu

Roche

Tarceva (erlotinib) patří do skupiny cílené biologické léčby. Působí mechanismem inhibice tyrozinkinázy recep­toru pro lidský epidermální růstový faktor (EGFR). Tento receptor je ve vysokém procentu exprimován na povrchu nádorových buněk a je důsledkem jeho inhibice.

Tarceva a zhoubné nádory pankreatu

Přípravek Tarceva v kombinaci s gemcitabinem je indikován u pacientů s metastazujícím nádorem pankreatu. Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související s delším přežitím. Výhoda delšího přežití nebyla prokázána u nemocných s lokálně pokročilým onemocněním.