Tarceva a zhoubné nádory plic

Roche

Tarceva (erlotinib) patří do skupiny cílené biologické léčby. Působí mechanismem inhibice tyrozinkinázy recep­toru pro lidský epidermální růstový faktor (EGFR). Tento receptor je ve vysokém procentu exprimován na povrchu nádorových buněk a je důsledkem jeho inhibice.

Tarceva a zhoubné nádory plic

Přípravek Tarceva je indikován v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivujícími mutacemi EGFR. Přípravek Tarceva je indikován rovněž k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC v případě, že alespoň jednou došlo k selhání předchozí chemoterapeutické léčby.