Xeloda v adjuvantní léčbě kolorektální karcinomu

Přehled studií s přípravkem Xeloda v adjuvantní léčbě kolorektální karcinomu. Prezentace.

Související články

Adjuvantní léčba na podkladě fluoropyrimidinů zlepšuje přežití u nemocných s onemocněním stadia III. V současné době je stále častěji nahrazována léčba i.v. 5-fluorouracilem a leukovorinem perorální formou fluoropyrimidinů - Xelodou (kapecitabin).

Režim XELOX (Xeloda a oxaliplatina) je u nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem stejně účinný jako FOLFOX4 (5-FU/LV a oxaliplatina) a to v kombinaci s Avastinem i bez Avastinu. XELOX má výhodnější bezpečnostní profil. XELOX poskytuje výhodu 2-hodinové infuze 1× za 3 týdny oproti 48 hodinové infuzi 1× za 2 týdny u režimu FOLFOX4.

Léčba pokročilého a metastazujícího kolorektálního karcinomu prodělala za posledních několik let zásadní změny. Do klinické praxe přicházejí nové, tzv. cílené léky, jsou dostupnější speciální diagnostické metody (PET-CT) a onkochirurgie zlepšuje postupy, které jako jediné mohou vést k vyléčení nemocného.