Xeloda v léčbě kolorektálního karcinomu

Režim XELOX (Xeloda a oxaliplatina) je u nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem stejně účinný jako FOLFOX4 (5-FU/LV a oxaliplatina) a to v kombinaci s Avastinem i bez Avastinu. XELOX má výhodnější bezpečnostní profil. XELOX poskytuje výhodu 2-hodinové infuze 1× za 3 týdny oproti 48 hodinové infuzi 1× za 2 týdny u režimu FOLFOX4.

Režim XELOX je podobně účinný jako FOLFOX4

Xeloda v kombinaci s oxaliplatinou (XELOX) je v léčbě nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem stejně účinná jako FOLFOX4.

Režim XELOX (Xeloda a oxaliplatina) je u nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem stejně účinný jako FOLFOX4 (5-FU/LV a oxaliplatina) a to v kombinaci s Avastinem i bez Avastinu. XELOX má výhodnější bezpečnostní profil. XELOX poskytuje výhodu 2-hodinové infuze 1× za 3 týdny oproti 48 hodinové infuzi 1× za 2 týdny u režimu FOLFOX4.

Režim XELOX má nejen výhodnější profil bezpečnosti než FOLFOX4 ale i pohodlnější podání.

  1. Cassidy et al. ASCO 2007 (Abst 4030)
  2. Cassidy et al. ASCO GI 2007 (Abstr. 270)
  3. Cassidy J et al. J Clin Oncol 2004;22:2084-91
  4. de Gramont A et al. J Clin Oncol 2000;18:2938-47

Účinnost režimu XELIRI + Avastin není rozdílná od režimu XELOX + Avastin

Studie AIO 0604 srovnávala léčbu Avastinem a kombinací XELOX nebo XELIRI…

…a neprokázala významný rozdíl v účinnosti obou režimů.

* NP = nežádoucí příhoda

V porovnání s publikacemi tolerance režimu XELIRI v klasickém dávkovacím schématu má redukovaný režim s Xelodou v dávce 800 mg/m2 ještě výhodnější profil bezpečnosti.

  1. Reinacher-Schick et al., ASCO 2008, abstrakt 4030

Účinnost režimů FOLFIRI + Avastin a XELIRI + Avastin je podobná

ACCORD 13 (MEXICO) porovnávala režimy Avastin + FOLFIRI vs Avastin + XELIRI v 1. linii mCRC. Primárním cílem studie byl odhad přežití v 6 měsících.

Účinnost režimů XELIRI + Avastin a FOLFIRI + Avastin byla podobná.

Tolerance obou režimů byla dobrá, režim FOLFIRI přinesl více neutropenických komplikací.

  1. Ducreux, et al. WCGIC 2009 (oral presentation)

XELOX se stává novým standardem adjuvantní léčby nemocných s karcinomem tlustého střeva, kteří jsou vhodní pro kombináční léčbu

29. 3. 2010 byl režim XELODA + oxaliplatina schválen pro použití v adjuvantní léčbě nemocných s časným karcinomem tlustého střeva (CC) stadia III, na základě výsledků studie XELOXA.

Primárním cílem studie byla superiorita v DFS.

Superiorita režimu XELOX je zachována v celém průběhu času.

XELOX má v nepřímém srovnání studií podobnou účinnost jako FOLFOX4 a to jak v DFS tak i celkovém přežití.

Xeloda je účinnější než 5-FU/LV v adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva

Studie X-ACT byla studií na non-inferioritu Xelody (v dávce 1250 mg/m2 2× denně, den 1–14, každé 3 týdny, 8 cyklů léčby) vs 5-FU/LV Mayo režim (5-FU 425 mg/m2 + LV 20 mg/m2, den 1–5, každé 4 týdny, 6 cyklů léčby) v adjuvantní terapii karcinomu tlustého střeva stádia III (Dukes C).

V rameni s Xelodou je vidět silný trend k prodloužení přežití bez známek choroby…

…i doby celkového přežití1

Xeloda prokázala výhodu v přežití u všech podskupin pacientů1

Léčba Xelodou je lépe tolerována než léčba 5-FU/LV2

Předem plánovaná analýza potvrdila, že Xeloda je účinnější než 5-FU/LV3

Multivariační Coxova analýza byla prospektivně plánována a jejím cílem bylo korigovat nepřesnosti, které by mohly vzniknout nerovnoměrným zastoupením četnosti faktorů s možným vlivem na přežití (pohlaví, rozsah postižení LU, CEA a doba uplynulá od odstranění nádoru).
V celé randomizované populaci byla Xeloda lepší ve srovnání s 5-FU/LV při hodnocení přežití bez nemoci (poměr rizik 0,849 [95% CI 0,739 až 0,976], p=0,0212), stejně jako při hodnocení celkového přežití (poměr rizik 0,828 [95% CI 0,705 až 0,971], p=0,0203).4 Na základě výsledků této analýzy EMEA schválila úpravu SPC Xelody v tomto smyslu.

  1. Twelves C et al. ASCO GI 2008, abstr. 274
  2. Scheithauer W et al. Ann Oncol 2003;14:1735-43
  3. Twelves C et al. ASCO GI 2008, abstr. 274
  4. Xeloda SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Adjuvantní léčba na podkladě fluoropyrimidinů zlepšuje přežití u nemocných s onemocněním stadia III. V současné době je stále častěji nahrazována léčba i.v. 5-fluorouracilem a leukovorinem perorální formou fluoropyrimidinů - Xelodou (kapecitabin).

Přehled studií s přípravkem Xeloda v adjuvantní léčbě kolorektální karcinomu. Prezentace.

Léčba pokročilého a metastazujícího kolorektálního karcinomu prodělala za posledních několik let zásadní změny. Do klinické praxe přicházejí nové, tzv. cílené léky, jsou dostupnější speciální diagnostické metody (PET-CT) a onkochirurgie zlepšuje postupy, které jako jediné mohou vést k vyléčení nemocného.