Metastatický melanom a BRAF mutace

Metastatický melanom a BRAF mutace

Incidence maligního melanomu v České republice trvale stoupá, nyní statistici a lékaři registrují kolem dvou tisíc případů ročně a každý rok zemře 450 pacientů s maligním melanomem.

Metastatický Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů. Pokud je melanom diagnostikován v časném stádiu, jedná se obvykle o vyléčitelné onemocnění. Pokud je ale již ve stádiu metastatickém, jedná se o jednu z nejagresivnějších a nejvíce smrtelných forem nádorů kůže i nádorů obecně. Pacienti s metastatickým melanomem mají obecně pravděpodobnost celkového přežití pouze v měsících. Pouze jeden pacient ze čtyř žije déle než jen jeden rok od stanovení diagnózy. Dobrou zprávou pro nemocné s metastatickým melanomem je příchod cílené léčby.

Medián celkového přežití při standardní léčbě dosahuje 6-8 měsíců, ORR do 20 %. Po dobu 30 let se medián přežití nedařilo prodloužit. Objev léčby cílené na BRAF vede k průlomu v léčbě metastatického maligního melanomu.

BRAF protein je klíčovou složkou RAS-RAF signální dráhy, která se podílí na růstu buněk a jejich přežití. Mutace V600, které udržují BRAF protein ve stále aktivní formě, mohou způsobit zvýšenou aktivitu celé signální dráhy, která vede k nekontrolovatelnému růstu a přežívání nádorových buněk. Mutace V600 v proteinu BRAF se objevují asi u 50 % melanomů a asi u 8 % solidních nádorů.

V únoru schválila Evropská léková agentura monoterapii novým lékem Zelboraf (vemurafenib) v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Tento typ nádoru je nejagresivnějším typem nádoru kůže. Zelboraf cíleně inhibuje V600 mutovanou formu BRAF proteinu, na který se váže. Tento typ mutace se vyskytuje asi u poloviny pacientů s melanomem.

Zelboraf je jediný lék, který v klinických studiích dokázal prodloužit celkové přežití jak nepředléčených, tak předléčených pacientů s pokročilým melanomem, kteří měli pozitivní mutaci V600 genu BRAF. K identifikaci mutace bylo použito diagnostického přístroje Cobas 4800.

Související články

Dr. Grant McArthur z Peter MacCallum Cancer Centre v Melbourne popisuje na souboru casuistik nové možnosti léčby melanomu v genomické éře.

Přednáška představuje novou léčbu metastatického melanomu a dokumentuje její účinnost na konkrétních casuistikách pacientů, odléčených v Masarykově onkologickém ústavu v rámci klinické studie.

Kazuistika 62 letého muže, prezentovaná Igorem Puzanovem 24. dubna 2012.