COBAS® 4800: Test mutace BRAF V600

COBAS® 4800 V600 BRAF mutační test na principu polymerázové řetězové reakce v reálném čase (PCR) zjistí BRAF V600 mutace v lidských vzorcích nádoru melanomu. COBAS® 4800 V600 BRAF test byl použit v klíčové Brim-2 a Brim-3 klinické studii pro výběr pacientů pro léčbu Zelborafem (vemurafenib), perorálním BRAF inhibitorem pro léčbu pokročilého melanomu.

Aktivující mutace protoonkogenu BRAF se objevují u mnoha lidských karcinomů včetně maligního melanomu, kolorektálního karcinomu, karcinomu vaječníků a karcinomu štítné žlázy. Mutace genu BRAF byly detekovány u 40 %-60 % maligních melanomů. Mutace genu BRAF se běžně vyskytují u benigních mateřských znamének, což poukazuje na to, že k těmto mutacím dochází velice časně. Objevení těchto somatických mutací genu BRAF v melanomu a jiných lidských nádorech pomohlo objasnit ústřední roli kinázy BRAF v signálních drahách, které řídí buněčný růst, diferenciaci a zánik buněk. U zdravých buněk je BRAF součástí vysoce regulované signální dráhy, jež zprostředkovává účinky receptorů pro růstový faktor (jako je EGFR) pomocí RAS, RAF, MEK a ERK. Onkogenní mutace genu BRAF mají za následek aktivaci kinázy, což vede k nadměrné aktivaci dráhy RAF-MEK-ERK při nepřítomnosti typických růstových faktorů. Ke většině mutací genu BRAF u melanomů a jiných lidských nádorů dochází v kodonu 600. Méně často bylo pozorováno množství dinukleotidových mutací postihujících kodon 600 (V600K, V600R a V600D), primárně u melanomů a zřídka u jiných nádorů, jako je kolorektální karcinom.

Melanom je nejagresívnější formou kožního nádoru. Vzniká v melanocytech, buňkách produkujících pigment odpovědný za zabarvení kůže, vlasů a očí. Většina melanomů je hnědá nebo černá, i když léze mohou obsahovat plochy červené, růžové, purpurové, modré nebo bílé.

Výskyt melanomu se zvyšuje po celém světě. Nedávné odhady ukazují, že ročně je na světě diagnostikováno 197.000 lidí s melanomem. Nejvyšší podíl melanomu se vyskytuje v Austrálii a na Novém Zélandu. Melanom je způsoben především vystavením ultrafialovému záření (UVA a UVB) na slunci. Jednotlivci se světlou kůží, která snadno podléhá úpalu, jsou ohroženi vyšším rizikem vzniku melanomu než tmavší jednotlivci, i když melanom může vzniknout v jakémkoli typu pleti. Významným rizikovým faktorem je také rodinná anamnéza.

Prognóza u pacientů, kteří jsou léčeni brzy, tedy když melanom zasahuje pouze povrchní vrstvy kůže, je výborná a nemoc je často léčitelná. Jakmile se stane invazivní a šíří se do dalších částí těla, melanom je velmi obtížně léčitelný a je obvykle fatální.

Mitogeny aktivovaná protein kinázová (MAPK) dráha hraje klíčovou roli v melanomu. V normálních buňkách je cesta přísně regulována, ale u melanomu přibližně 60% nádorů nesou aktivační mutace kinázy BRAF.

Tato mutace má za následek konstitutivní aktivaci kinázy BRAF a navazující aktivaci MAPK dráhy směřující k rozrůstání tumoru.

Nejběžnější mutace, která tvoří asi 80% BRAF mutací, se nazývá V600E.

Protože pouze u pacientů s mutací BRAF V600E se jeví prospěch z léčby V600E BRAF inhibitory, je testováním BRAF mutace třeba zjistit, kteří pacienti by měli být léčeni.

Klinicky ověřená kombinace diagnostického COBAS® 4800 V600 BRAF mutačního testu a Zelborafu (vemurafenib)

COBAS® 4800 V600 BRAF mutační test na principu polymerázové řetězové reakce v reálném čase (PCR) zjistí BRAF V600 mutace v lidských vzorcích nádoru melanomu. COBAS® 4800 V600 BRAF test byl použit v klíčové Brim-2 a Brim-3 klinické studii pro výběr pacientů pro léčbu Zelborafem (vemurafenib), perorálním BRAF inhibitorem pro léčbu pokročilého melanomu.

Pacienti, jejichž nádory nesou mutaci BRAF genu V600 můžou mít prospěch z léčby Zelborafem (vemurafenib).

COBAS® 4800 V600 BRAF mutační test může být použit k určení BRAF V600 mutačního stavu melanomu pacienta. Tato informace je cenná při stanovení nejlepší možnosti léčby pro pacienty s pokročilým melanomem.

COBAS® 4800 V600 BRAF mutační test se provádí v molekulární laboratoři.

Test se provádí na DNA extrahované z tkáně maligního melanomu fixované formalinem obalené parafinem získaného z odstraněného nádoru anebo biopsie.

Související články

BRIM 2: Otevřená, multicentrická studie fáze II, Vemurafenib (PLX4032, RG7204) u předléčených pacientů s mutací BRAFV600E u metastatického melanomu. Prezentace zazněla na ASCO Annual Meeting 2011

Metody testování BRAF mutace

Protože pouze pacienti s mutací BRAF V600 mohou mít prospěch z léčby BRAF V600 inhibitory, je třeba testováním BRAF mutace zjistit, kteří pacienti by měli být léčeni.

Pokročilý maligní melanom stále patří k diagnózám s velmi vážnou prognózou a omezenými léčebnými možnostmi. Intenzivní výzkum umožnil vývoj nových léků z oblasti imunoterapie a cílené léčby. Vemurafenib a ipilimumab se stávají novým standardem v léčbě pacientů s pokročilým melanomem.