Naše zkušenosti s vemurafenibem u pokročilého maligního melanomu

Přednáška odezněla v rámci bloku Systémová protinádorová léčba (Melanom, HNC, NSCLC, sarkomy) na Brněnských onkologických dnech v roce 2015.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych se rád podělil se zkušenostmi s vemurafenibem. Incidence a mortalita - vidíme, že u maligního melanomu dramaticky stoupá především incidence, naštěstí díky méně pokročilým stádiím onemocnění. V roce 2015 je predikce taková, že k onkologické léčbě by se mělo dostat přibližně 400 pacientů s pokročilým onemocněním. Z toho 100 pacientů asi primárně diagnostikovaných už vstupně s pokročilým onemocněním ze stádia IV, dalších 300 pacientů asi relabovaných z méně pokročilých stádií. K dnešnímu datu máme v rámci Evropské unie schváleny 4 léky. Jednak je tam 1 checkpoint inhibitor, nám známý ipilimumab, protilátka proti CTLA-4 receptoru na T-lymfocytech a dále pro BRAF pozitivní pacienty 3 preparáty, z toho 2 jsou již dnes dostupné k běžnému použití. Incidence mutace BRAF je jednou v podstatě z nejčastějších ze všech mutací, nachází se nejčastěji u pacientů s povrchově se šířícím melanomem a s nodulárním maligním melanomem, převážně u mladších pacientů bez chronické expozice UV záření. Vidíme, že BRAF mutace, následná incidence klesá s věkem, mění se trošku i poměr mutace BRAF V600E a mutace BRAF V600K, kdy V600E klesá, kdežto V600K lehce stoupá. Jak už jsem říkal, k dnešnímu datu můžeme používat v léčbě pokročilého BRAF pozitivního melanomu 2 preparáty, jednak vemurafenib a jednak dabrafenib. Oba léky mají v podstatě registrační studie fáze III, v případě vemurafenibu BRIM3, v případě dabrafenibu BREAK3, oba preparáty jsou podobně účinné, jak stran četnosti léčebné odpovědi, tak stran času bez progrese onemocnění i celkového přežití. Vemurafenib vychází z registrační studie BRIM3, která v podstatě srovnávala vemurafenib versus do té doby standardní chemoterapie s dakarbazinem, primárním cílem byl čas bez progrese onemocnění a celkové přežití. A tady vidíme signifikantní prodloužení času bez progrese onemocnění, a to jak u pacientů s mutací BRAF V600E, tak i s mutace BRAF V600K. Podobně je to i stran dat celkového přežití: 13,6 versus 9,7 měsíce. Co se týká toxicity, tak nejčastějším nežádoucím účinkem vemurafenibu jsou artralgie, kožní rash, únava, fotosenzitivita a také diskutované sekundární spinocelulární karcinomy kůže a keratoakantomy. Těch spinocelulárních karcinomů kůže bylo v této studii asi 19%, keratoakantomů asi 10%. Zajímavé jsou výsledky z velké bezpečnostní observační studie, která v podstatě sledovala pacienty už s běžnou léčbou vemurafenibem. V této studii bylo odléčeno více jak 3000 pacientů, byli zde pacienti jak předléčení, tak nepředléčení, s pokročilým maligním melanomem, samozřejmě podmínkou byla přítomna mutace BRAF V600 a primárním cílem byla bezpečnost, sekundárním cílem byla účinnost. Pro nás je ale cenné to, že zde byli zařazeni pacienti starší, v 8% byli pacienti starší jak 75 let, téměř čtvrtina pacientů měla vstupně mozkové postižení a samozřejmě byli zde zařazeni také pacienti se zvýšenou laktátdehydrogenázou, a to v přibližně 50%. Co se týká toxicity léčby, tak ta byla srovnatelná se studií BRIM3. Pro nás je ale důležitá informace, že k větší toxicitě inklinovali a k závažnější toxicitě inklinovali pacienti starší a vstupně s horším klinickým stavem, Performance status 2. A z té závažnější toxicity dominovaly především kožní spinocelulární karcinomy a keratoakantomy a prodloužený QT interval na EKG, což samozřejmě bylo určitě způsobeno již za tu dobu vzniklými komorbiditami. Asi čtvrtina pacientů musela mít minimálně jednou redukovanou dávku, asi 6% pacientů muselo předčasně léčbu pro vedlejší účinky ukončit. Co se týká četnosti léčebných odpovědí, tak ta byla nižší ve srovnání se studií BRIM3, bylo to asi 34% pacientů, ale na druhou stranu zde byla vyšší četnost stabilizace onemocnění - 55%, pouze 11% pacientů primárně při nasazené léčbě progredovalo. Tady jsou křivky mediánu času bez progrese onemocnění a celkového přežití, jsou lehce horší než v registrační studii. Co je pro nás zajímavé a logické, že lépe na tom byli pacienti, kteří byli vstupně v dobrém klinickém stavu, kteří neměli viscerální postižení, měli normální hladinu laktátdehydrogenázy a neměli vstupní postižení mozku, podobně to platilo také pro celkové přežití. Co se týká teď už našich zkušeností v podstatě z tohoto specifického léčebného programu, tak my jsme do té studie zařadili celkem 25 pacientů, z toho 7 pacientů je stále v léčbě bez nějakých závažných vedlejších účinků, což je téměř 30%, 1 pacient je dokonce léčen už 3,5 roku, byli tam pacienti jak předléčení, tak nepředléčení, s různým charakterem diseminace, vstupně s různým stavem ECOG, nicméně co měli společné, tak bylo to, že měli vstupně normální hladinu laktátdehydrogenázy, neměli postižení centrálního mozkového systému, pouze 1 pacientka byla po operaci solitární mozkové metastázy a všichni pacienti měli poměrně rychlou odezvu na léčbu, 1 pacient dosáhl kompletní remise, asi 6 pacientů výrazné parciální remise. Nyní mají na kontrolním CT vyšetření pouze drobná reziduální ložiska a možná jsou to už pouze fibrózní ložiska, nicméně je problém je verifikovat. Tady je 1 pacient, který byl léčen v rámci toho specifického léčebného programu, vstupně Performance status 2, alterovaný celkově, měl příznivý rozsah onemocnění, postižení pouze uzlin, kůže, podkoží, měl vstupně normální hladinu laktátdehydrogenázy, byl bez mozkového postižení. A tady vidíme prvotní efekt v podstatě po prvním měsíci léčby a takto vypadá pacient v současnosti. Co je problémem obecně u BRAF inhibitorů, nejen vemurafenibu, ale také dabrafenibu, je vývoj rezistence, medián času bez progrese se pohybuje kolem 6-7 měsíců. Tady je 1 pacientka s perorálními metastázami, která progredovala trošku později - po 10ti měsících a tady je pacient s mnohočetným kožním, podkožním postižením, který nám zprogredoval za 6 měsíců po předchozí krásné odpovědi. Samozřejmě se setkáváme s kožní toxicitou v podobě rashe. Vidíme keratoakantomy, spinocelulární karcinomy, ale řešíme je prostou excizí a v léčbě pokračujeme dále. Pacienti musí být obeznámeni s rizikem fotosenzitivity a ochranou před slunečním svitem. Setkáváme se také s hyperkeratózou plosek dolních končetin. Samozřejmě tím, jak vývoj běží dále a pacienti jsou dlouhodobě léčeni, tak vystávají nové a nové otázky. Jednou z nich je léčba po progresi. Jsou dnes již k dispozici publikace, že se u určité skupiny pacientů vyplatí léčit ji po progresi onemocnění, a to zvláště u pacientů, kteří mají limitovanou progresi a ještě lépe, pokud je možno tu progresi chirurgicky odstranit, případně ozářit. Řeší se také otázky změny léčebného schématu. Například při toxicitě se zkoušely jednak redukce dávek, jednak intermitentní podávání, týden na léčbě, týden bez léčby, případně režimy podobné sunitinibu, režim 4+2. Je skupina, která polemizuje s tím, že možná toto intermitentní podávání by mohlo také oddálit rezistenci léků. A samozřejmě hodně často diskutovanou otázkou je optimální sekvence mezi vemurafenibem a moderní imunoterapií. V dnešní době můžeme tedy vemurafenib indikovat u pacientů pouze v monoterapii, k léčbě dospělých pacientů, kteří nemají resekovatelný melanom nebo ho mají metastazovaný, a to s pozitivní mutací BRAF V600. Samozřejmě za podmínek indikačních omezení úhrady dle SÚKLu. Léčba platí až do progrese. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Související články

Pokročilý maligní melanom stále patří k diagnózám s velmi vážnou prognózou a omezenými léčebnými možnostmi. Intenzivní výzkum umožnil vývoj nových léků z oblasti imunoterapie a cílené léčby. Vemurafenib a ipilimumab se stávají novým standardem v léčbě pacientů s pokročilým melanomem. 

Prognóza maligního melanomu stadia IV je velmi špatná. Přežití se pohybuje v měsících od stanovení diagnózy metastatického onemocnění. Doposud nebyla žádná z používaných paliativních chemoterapeutik ani imunoterapeutik účinná u disseminovaného onemocnění maligním melanomem. Nyní se ukazuje nový možný léčebný přístup, jednak imunoterapie, léčba cílená na hostitele, a jednak terapie cílená na nádor, léčba vemurafenibem, která přináší velmi pozitivní výsledky v podobě kompletní i parciální odpovědi na léčbu.

Vemurafenib je účinným lékem maligního melanomu s mutací BRAF. Po mnoha desetiletích máme konečně účinnou léčbu pro toto onemocnění.