Chronické onemocnění ledvin

Současné možnosti léčby pacientů se stádii 1 až 4 chronického onemocnění ledvin se zaměřují na základní onemocnění jako jsou hypertenze, diabetes mellitus a hyperlipidémie ve snaze minimalizovat riziko další progrese onemocnění. U pacientů se stádiem 5 chronického onemocnění ledvin je indikována léčba nahrazující funkce ledvin (dialýza nebo transplantace).

Chronické onemocnění ledvin je charakterizováno postupnou a trvalou ztrátou jejich funkce v čase. Jednou z nejčastějších komplikací chronického onemocnění ledvin je anémie. Anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin způsobuje invalidizující slabost a únavu, poruchu kognitivních funkcí a má negativní vliv na kvalitu života a pohodu pacientů. Mezi dalšími následky chronického onemocnění ledvin přispívá anémie k rozvoji a progresi kardiovaskulárního onemocnění a s tím korespondujícím nárůstem hospitalizací, nákladů na péči a mortalitě. Pacienti s chronickým onemocněním ledvin jsou zařazeni do 5 stádií podle průkazu poškození ledvin a snížení glomerulární filtrace (GFR) . Pacienti se stádiem 5 mají GFR <15ml/min/1,73m2 a je u nich nutné léčebně nahradit funkci ledvin, buď dialýzou nebo transplantací.

Poškození ledvin je většinou diagnostikováno podle přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých markerů: trvalé proteinurie, abnormalit v močovém sedimentu, v biochemickém vyšetření krve a moči a abnormálním nálezu při zobrazovacím vyšetření.

Stádia chronického onemocnění ledvin podle GFR

Stádium Popis GFR (ml/min/1,73 m2)
1 Poškození ledvin† s normální nebo ↑ GFR ≥90
2 Poškození ledvin s mírně ↓ GFR 60–89
3 Středně ↓ GFR 30–59
4 Závažně ↓ GFR 15–29
5 Selhání ledvin <15 nebo dialýza nebo transplantace
†Definováno podle the National Kidney Foundation jako patologické abnormality nebo markery poškození včetně abnormalit v krevních testech a testech moči nebo na zobrazovacích vyšetřeních.38
Podle K/DOQI doporučení pro klinickou praxi u chronického onemocnění ledvin: hodnocení, klasifikace a stratifikace. Am J Kidney Dis. 2002;39 (Suppl 1):S46–S75. Copyright 2002, se svolením Elsevier.

Chronické onemocnění ledvin je definováno vznikem poškození ledvin nebo GFR <60 ml/min/1,73m2 trvající déle než 3 měsíce.
Stádium onemocnění je založeno na GFR.

Epidemiologie chronického onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin je celosvětovým zdravotním problémem se stoupající mírou a hloubkou. Populační studie v Evropě, Austrálii, Japonsku a Spojených státech ukazují, že až 16 % celé populace má nějaký stupeň chronického onemocnění ledvin a očekává se, že počet pacientů se stádiem 5 chronického onemocnění ledvin se bude stále zvyšovat. V roce 2004 bylo hlášeno, že počet pacientů celosvětově, kteří byli léčeni pro stádium 5 chronického onemocnění ledvin, přesáhl 1 milion. Je pravděpodobné, že celkově je míra chronického onemocnění ledvin významně vyšší, protože počet pacientů s časnějšími stádii onemocnění (stádia 1 až 4) může být až 50x větší.

Rostoucí celosvětová prevalence chronického onemocnění ledvin je způsobena nárůstem populace, která má zvýšené riziko tohoto onemocnění včetně seniorů a pacientů s hypertenzí a diabetem mellitus typu 2. V jedné americké studii měla čtvrtina dospělých mimo ústavní péči starších 70 let včetně, střední až závažnou dysfunkci ledvin ve srovnání s 0,2 % osob ve věku 20 až 39 let; stádia 3 až 5 chronického onemocnění ledvin se vyskytly u 11% jednotlivců starších 65 let věku bez diabetu nebo hypertenze.

Incidence a prevalence stádia 5 chronického onemocnění ledvin

Incidence stádia 5 chronického onemocnění ledvin se liší mezi jednotlivými světovými regiony a zeměmi a v mnoha zemích se předpovídá, že incidence bude stoupat. Přestože postihuje <1 % světové populace, stoupá prevalence stádia 5 chronického onemocnění ledvin s průměrnou roční mírou o 7 %, a odhaduje se, že v roce 2010 dosáhne počet pacientů léčených ve stádiu 5 chronického onemocnění ledvin přibližně 2 milionů. Stejně jako pro všechna stádia chronického onemocnění ledvin, jsou primárními faktory vedoucími ke stoupající prevalenci stádia 5 celosvětová expanze stárnutí, polymorbidní populace a rostoucí počet pacientů s hypertenzí a diabetem mellitus typu 2. Mezi faktory s menším podílem patří delší očekávaná délka života léčených pacientů se stádiem 5 chronického onemocnění ledvin a zlepšení přístupu k dříve omezeně přístupné léčbě.

V roce 2004 představovali pacienti starší 75 let ve Spojených státech >25 % pacientů zahajujících léčbu stádia 5 chronického onemocnění ledvin; v roce 1980 tato věková skupina představovala pouze 7,6 % nových pacientů. Celkový průměrný věk nových pacientů v roce 2004 byl 65 let. Pohlaví je rovněž důležitým rizikovým faktorem stádia 5 chronického onemocnění ledvin a v letech 2003 až 2004 byly pozorovány zvětšující se rozdíly podle pohlaví: počet nových pacientů mužského pohlaví stoupl o 3 % a počet nových pacientek ženského pohlaví poklesl o 1%.

Léčba chronického onemocnění ledvin

Současné možnosti léčby pacientů se stádii 1 až 4 chronického onemocnění ledvin se zaměřují na základní onemocnění jako jsou hypertenze, diabetes mellitus a hyperlipidémie ve snaze minimalizovat riziko další progrese onemocnění. U pacientů se stádiem 5 chronického onemocnění ledvin je indikována léčba nahrazující funkce ledvin (dialýza nebo transplantace). Procenta dialýzovaných a transplantovaných pacientů se stádiem 5 jsou vysoká a stále stoupají, a pacienti se stádiem 5 chronického selhání ledvin potřebují více zdravotních zdrojů než pacienti se stádii 1 až 4 dohromady. U pacientů v US Medicare jsou náklady na pacienta ve stádiu 5 téměř 7násobné oproti stádiím 1 až 4 chronického selhání ledvin. Předpokládaný vzestup počtu žijících pacientů se stádiem 5 bude v blízké budoucnosti představovat pro poskytovatele zdravotní péče, politiky a celou společnost významnou výzvu.

Související články

Přednáška představuje nová doporučení pro péči pacientů po transplantaci ledvin. Kromě doporučení pro indukční,  úvodní a dlouhodobou udržovací imunosupresi a monitoraci imunosupresivní indikace, uvádí také doporučení pro očkování, doporučení pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, s diabetem, hypertenzí, obezitou a malignitami.

Přehledá přednáška o problematice arteriální hypertenze je určena především nefrologům a podává přehled doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, tak jak je vydala Česká společnost pro hypertenzi.  Přednášejícím je jedním ze spoluautorů představených guidelinů. 

Diabetik – prakticky vždy komplikovanější pacient. Dominantní problémy: cévní přístup (mediokalcinóza); syndrom diabetické nohy – prakticky neřešitelný; kompenzace DM; zhoršení visu až slepota; vyšší prevalence K-V komplikací. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.