Další možnosti cílené léčby karcinomu vaječníků

Výsledky studie OCEANS.

V říjnu 2012 byla v EU rozšířena indikace Avastinu na 2. linii léčby ovariálního karcinomu citlivého na platinu. Nová indikace zní: „Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem je indikován k léčbě dospělých pacientů s první rekurencí epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice citlivého na platinu, kteří nebyli dosud léčeni bevacizumabem nebo jiným inhibitorem růstového faktoru cévního endotelu (VEGF) nebo receptoru VEGF“

Indikace byla rozšířena na základě dat studie OCEANS

 

Do studie OCEANS bylo zařazeno celkem 484 pacientek s rekurentním karcinomem vaječníků citlivým k platině, které dosud nebyly léčeny chemoterapií pro rekurentní onemocnění a které v předchozí linii nebyly léčeny bevacizumabem nebo jinou anti-angiogenní léčbou. Pacientky byly randomizovány do dvou ramen, ve kterých byl ke standardní chemoterapii (6-10 cyklů režimu karboplatina + gemcitabin) přidán bevacizumab nebo placebo, jejichž podávání pokračovalo až do progrese nebo toxicity. Primárním cílem bylo hodnocení doby přežití bez progrese (dle RECIST).

Tento primární cíl byl splněn, když střední přežití bez progrese (PFS) bylo prodlouženo o 4 měsíce (12,4 vs 8,4 měsíce, poměr rizik 0,484, p<0,0001, Aghajanian, ASCO 2011, abstrakt LBA5007). První průběžná analýza ukazovala též na možnost prodloužení celkového přežití, to však nebylo potvrzeno při dalších dvou průběžných analýzách (Aghajanian, SGO 2011, abstrakt 1164 a ESMO 2012, abstrakt 967O).

Celkové přežití bylo nesporně ovlivnění skutečností, že téměř 40 % pacientek, kterým bylo ve studii podáváno placebo, bylo v dalších liniích léčeno též bevacizumabem a více než polovina nemocných byla léčen třemi a více dalšími liniemi chemoterapie. Ve srovnání s výsledky studie AGO, která hodnotila režim karboplatina + gemcitabin (Pfisterer et al. J Clin Oncol. 2006), v níž stejně intenzivně bylo léčeno jen 10 % nemocných, tak bylo dosaženo přežití o 15 měsíců delšího. Na délce celkového přežití se významně podílelo přežití po progresi ve studii. Rozdíl mediánů celkového přežití a přežití bez progrese byl 21 měsíců v rameni s bevacizumabem a přes 25 měsíců v rameni s placebem. Při takto dlouhém přežití po progresi je pravděpodobnost, že studie prokáže prodloužení celkového přežití, minimální (Broglio & Berry. J Natl Cancer Inst. 2009).

Studie potvrdila rovněž bezpečnost léčby bevacizumabem, dle očekávání byly zaznamenána vyšší incidence hypertenze, která je však zpravidla snadno korigovatelná běžnou medikací.
Během léčby naopak nebyl zaznamenán žádný případ perforace střeva, ke dvěma případům došlo až v odstupu více než 2 měsíců od ukončení léčby.

Související články

Přednáška shrnuje současný stav a výsledky léčby pokročilého ovariálního karcinomu, který je pátým nejčastějším nádorem u žen s nejvyšší úmrtností mezi gynekologickými nádory.

Ovariální karcinom je celosvětově 8. nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Přibližně 70% pacientek je diagnostikováno v pokročilém stádiu. Přežívání je výrazně horší při přítomnosti vysokých hladin VEGF. Přednáška přináší výsledky randomizované studie GOG218, ve které se bevacitumab podával v kombinácii s chemoterapií pacientkám ve stádiu III a IV po operaci ve snaze o maximální debulking.

Přínos paralelního testování HPV k cytologickému vyšetření pro prevenci cervikálního karcinomu

Přednáška zazněla v rámci edukační akce Malé doškolovací dny jaro 2014 a přináší  informace o prevalenci a významu testování infekcí lidským papilomavirem v naší populaci.