Narůstající prevalence pacientů s HCV genotypy 2 a 3 v ČR

Dvojkombinace peginterferonu alfa s ribavirinem zůstává postupem volby pro pacienty infikované genotypem 2/3 pro iniciální i opakovanou léčbu.

Podívejte se i na další prezentace z tohoto sympozia.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Ani zavedení pegylovaných interferonů a kombinované antivirové léčby neřeší zcela problém léčby chronické C-virové hepatitidy.

Prezentace na téma výskyt, léčba, reaktivace a rekurence virových hepatitid a prevence reaktivace. 

Prezentace je věnována virovým hepatitidám A, B, C, D, E