Každá třetí žena po menopauze má osteoporózu, na denzitometrické vyšetření je jich však odesláno jen velmi málo

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

V lednu 2013 publikovali italští autoři studii, která přinesla údaje o výskytu osteoporózy, osteopenie a zlomenin v kohortě zdravých žen po menopauze. Cílem studie bylo také zhodnotit, jak lékaři dodržují klinické standardy pro provedení denzitometrického vyšetření. Zařazeno bylo 995 žen náhodně vybraných z obecné populace ve věkovém rozmezí 45–92 let. U zařazených žen byla vyšetřena BMD bederní páteře a femuru a všechny ženy vyplnily dotazník týkající se rizikových faktorů osteoporózy.

Výsledky ukázaly prevalenci osteoporózy 33,67 % a osteopenie 46,63 %. Normální BMD mělo tedy pouze 19,7 % zařazených žen. Faktory související s osteoporózou zahrnovaly vyšší věk, nižší body mass index (BMI) a časnější menopauzu. Výskyt zlomenin byl v celé kohortě 21,9 %. Ženy se zlomeninou měly nižší BMD a byly delší dobu po menopauze. Klinických standardů, které doporučují, kdy má být provedeno denzitometrické vyšetření, se lékaři drželi jen velmi nedostatečně (nejlepší výsledek byl 68 %).

Přestože se zdá, že osteoporóze je věnována stále větší pozornost, čísla vyplývající z této studie jsou alarmující. Každá třetí žena po menopauze má osteoporózu a každá pátá utrpěla zlomeninu. Výskyt osteoporózy i osteoporotických zlomenin je přitom spojen s dobře známými rizikovými faktory a není obtížné vytipovat ženy, které je třeba odeslat na denzitometrické vyšetření. Přesto není tato praxe, alespoň v Itálii, ani zdaleka optimální.

Zdroj:

D'Amelio P. et al. Prevalence of Postmenopausal Osteoporosis in Italy and Validation of Decision Rules for Referring Women for Bone Densitometry. Calcif Tissue Int. 2013 Jan 20. [Epub ahead of print]; doi: 10.1007/s00223-013-9699-5

Související články

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.

Specializovaná kontaktní služba zřízená v Holandsku, prostřednictvím které jsou všichni pacienti se zlomeninou starší 50 let doporučeni k vyšetření osteoporózy, zvýšila záchyt této choroby, zlepšila dodržování předepsané léčby a snížila výskyt dalších zlomenin.