Kontaktní služba pro pacienty se zlomeninami zlepšuje záchyt a léčbu osteoporózy

Specializovaná kontaktní služba zřízená v Holandsku, prostřednictvím které jsou všichni pacienti se zlomeninou starší 50 let doporučeni k vyšetření osteoporózy, zvýšila záchyt této choroby, zlepšila dodržování předepsané léčby a snížila výskyt dalších zlomenin.

Cílem této práce bylo zvýšit procento pacientů se suspektní osteoporózou, u kterých je provedeno vyšetření kostní denzity, a zjistit důvody, proč se někteří k tomuto vyšetření i přes doporučení nedostaví.

Ve 4 nemocnicích bylo na chirurgické ambulanci všem pacientům nad 50 let se zlomeninou písemně nebo ústně doporučeno navštívit Kontaktní službu pro pacienty se zlomeninami (FLS). Pacienti, kteří se do FLS nedostavili, byli následně kontaktováni telefonicky. U ostatních pacientů byla provedena DEXA (duální rentgenová absorpciometrie) a v případě osteoporózy jim byla nasazena léčba. Poté byli tito pacienti telefonicky kontaktováni každé 3 měsíce a bylo zjišťováno, zda dodržují terapii a zda se u nich objevily další zlomeniny.

Z 2 207 pacientů, kteří byli doporučeni do FLS, se jich dostavilo 50,6 %. Hlavní důvody, proč se pacienti nedostavili, byly nezájem (38 %), již dříve diagnostikovaná/léčená osteoporóza (15,7 %), pohybové omezení, které nedovoluje dostavit se na vyšetření (11,5 %) a úmrtí (v 5,2 %). Do FLS se častěji dostavili pacienti se zlomeninou kotníku nebo zápěstí než se zlomeninou proximálního femuru. Z 1 117 pacientů, kteří se na DEXA vyšetření dostavili, byla u 337 (30,2 %) diagnostikována osteoporóza a zahájena léčba. Po 12 měsících uvádělo dodržování antiosteoporotické léčby 88 % pacientů a další zlomeninu prodělala jen 2 % pacientů.

Výsledky této práce ukázaly, že zavedení kontaktní služby, v rámci které jsou přímo z chirurgické ambulance zváni pacienti starší 50 let se zlomeninou k vyšetření kostní denzity, zlepší záchyt a léčbu osteoporózy. Zjištěny byly také další rezervy, zejména potřeba zvýšit zájem pacientů o toto vyšetření a zpřístupnit je pacientům se zlomeninou proximálního femuru. 

Zdroj: Eekman D. A., van Helden S. H., Huisman A. M., et al. Optimizing fracture prevention: the fracture liaison service, an observational study. Osteoporos Int. 2013 Sep 13. [Epub ahead of print]

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.