Malý podíl léčených pacientů s osteoporózou i přes její závažné a nákladné následky

Údaje získané z průzkumu literatury o incidenci osteoporotických zlomenin a nákladech na jejich prevenci a léčbu ve 27 státech EU v roce 2010 byly vloženy do modelu odhadu klinického a ekonomického dopadu osteoporózy.

Osteoporózou v EU trpí podle tohoto odhadu 22 milionů žen a 5,5 milionu mužů. V roce 2010 došlo k 3,5 milionu nových osteoporotických zlomenin, které zahrnovaly 610 000 zlomenin proximálního femuru, 520 000 zlomenin obratlů, 560 000 zlomenin předloktí a 1,8 milionu dalších zlomenin. Ekonomická zátěž je odhadována na 37 miliard eur, z nichž 66 % připadaná na nové zlomeniny, 29 % na dlouhodobou léčbu dřívějších zlomenin a pouze 5 % na farmakologickou prevenci. Vzhledem ke stárnutí populace se odhaduje, že tyto náklady do roku 2025 vzrostou o 25 %. Osteoporotické zlomeniny měly v roce 2010 na svědomí také 1 180 000 roků kvalitního života. Přesto většina pacientů s osteoporózou nedostává farmakoterapii, a počet léčených pacientů dokonce klesá.

Tyto výsledky upozorňují na nutnou změnu zdravotní politiky v oblasti prevence osteoporotických zlomenin.

Zdroj:

Hernlund E. et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2013 Dec; 8 (1–2): 136; doi: 10.1007/s11657-013-0136-1

Klíčová slova: farmakoekonomika; osteoporóza

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.