Nízké dávky fluoridů nejsou přínosem z hlediska postmenopauzální osteoporózy

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.

Výsledky studií s vysokými dávkami fluoridů ukazovaly zvýšení BMD, ale poruchu mineralizace kostí a nulový efekt na riziko zlomenin, nebo dokonce jeho zvýšení. Metaanalýza heterogenních údajů z malých studií s denními dávkami fluoridů pod 20 mg naznačovala snížení rizika zlomenin, ale nejistý vliv na kostní novotvorbu a její bezpečnost.

Autoři z Nového Zélandu proto uspořádali roční studii s kvalitním designem, která hodnotila účinky nízkých dávek fluoridů na skelet a jejíž výsledky byly publikovány v červnu 2013 v Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Zařazené ženy s osteopenií randomizovali k podávání placeba nebo fluoridů v dávkách 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg. Primárním sledovaným parametrem byla změna BMD bederní páteře po 1 roce, dále bylo hodnoceno BMD předloktí a proximálního femuru a markery kostního obratu.

Podávání ani jedné z hodnocených dávek fluoridů nevedlo po 1 roce v porovnání s placebem ke změně BMD v žádném sledovaném místě. Fluoridy neovlivnily ani hladinu ß-C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I. Při dávkách 5 mg a 10 mg bylo zjištěno významné zvýšení markeru kostní novotvorby N-terminálního propeptidu prokolagenu typu I.

Výsledky této studie nenaznačují, že by nízké dávky fluoridů mohly být účinné v prevenci nebo léčbě postmenopauzální osteoporózy.

Zdroj:

Grey A., Garg S., Dray M., et al. Low-dose Fluoride in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial.: J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jun; 98 (6): 2301–7; doi: 10.1210/jc.2012-4062. Epub 2013 Apr 3.

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Specializovaná kontaktní služba zřízená v Holandsku, prostřednictvím které jsou všichni pacienti se zlomeninou starší 50 let doporučeni k vyšetření osteoporózy, zvýšila záchyt této choroby, zlepšila dodržování předepsané léčby a snížila výskyt dalších zlomenin.