Pacientům se střevní insuficiencí hrozí deficience vitaminu D a osteoporóza

U dvou třetin pacientů se střevní insuficiencí byla zjištěna deficience vitaminu D a 88 % pacientů mělo nízkou kostní minerální denzitu. Část pacientů vykazovala také nedostatečné hladiny dalších vitaminů rozpustných v tucích. U těchto pacientů je z důvodu rizika osteoporózy nutná adekvátní substituce, a to především vitaminu D

Pacienti se střevní insuficiencí jsou vystaveni nejen nedostatečnému příjmu energie a proteinů, ale i deficitu specifických živin, zejména vitaminů rozpustných v tucích. Švédští autoři hodnotili v průběhu běžných kontrol hladinu vitaminů A, D, E a K a kostní denzitu u 106 ambulantních pacientů se střevní insuficiencí. U 78 pacientů provedli také vyšetření duální rentgenovou absorpciometrií (DXA) pro stanovení kostní minerální denzity. Deficience vitaminu D byla definována jako jeho hladina < 50 nmol/l, za optimální byla považována hladina 75–150 nmol/l. Deficience vitaminu A byla určena při hladině < 1,0 μmol/l, vitaminu E při hladině < 14 μmol/l, vitaminu K při INR ≥ 1,2 za předpokladu absence jaterního onemocnění a léčby inhibitory vitaminu K.

Průměrná hladina vitaminu D při první návštěvě byla 45 nmol/l. Deficiencí tohoto vitaminu trpělo 67 % pacientů a pouze 12 % pacientů mělo optimální hladinu. Nízká kostní minerální denzita byla zjištěna u 88 % vyšetřených pacientů. Subnormální hladinu vitaminu A mělo 12 % pacientů, vitaminu E 25 % pacientů a vitaminu K 32 % pacientů.

Tato studie ukázala, že u pacientů se střevní insuficiencí je častá deficience vitaminu D a zvýšené riziko osteoporózy. Adekvátní substituci vyžadují také další vitaminy rozpustné v tucích.

Zdroj:

Ellegård L., Kurlberg G., Bosaeus I. High prevalence of vitamin D deficiency and osteoporosis in out-patients with intestinal failure. Clin Nutr. 2013 Dec; 32 (6): 983–7; doi: 10.1016/j.clnu.2013.02.005.

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.