Revize medikace po zlomenině proximálního femuru zvyšuje užívání antiosteoporotických léků

Přínos této intervence hodnotila randomizovaná kontrolovaná studie, která proběhla na ortopedickém, geriatrickém a interním oddělení Univerzitní nemocnice Sahlgrenska v Göteborgu (Švédsko). Zařazeno bylo 199 po sobě následujících pacientů starších 65 let. Výsledek revize farmakoterapie byl předán v ústní i písemné formě ošetřujícímu lékaři v nemocnici a praktickému lékaři pacienta. Primárním sledovaným parametrem byla změna farmakoterapie za 12 měsíců po propuštění z nemocnice.

V době zlomeniny užívalo léky snižující riziko zlomenin 26 % pacientů ze skupiny s popsanou intervencí a 29 % pacientů z kontrolní skupiny. Léky ovlivňující kostní metabolismus (převážně bisfosfonáty) užívalo 12 %, resp. 11 % pacientů. Po 12 měsících se podíl pacientů s předepsanými léky na prevenci zlomenin zvýšil na 77 % ve skupině s intervencí a na 58 % u kontrol (p = 0,01), v případě léků ovlivňujících kostní metabolismus na 29 %, resp. 15 % (p = 0,04). Průměrný počet léků zvyšujících riziko pádů se ve skupině s intervencí významně nesnížil (z 3,1 na 2,9) a v kontrolní skupině zůstal nezměněn (3,1). Celkem 65 lékařů, kteří hodnotili využitelnost této intervence, ji ocenilo na stupnici od 1 (velmi špatná) do 6 (velmi dobrá) průměrnou hodnotou 5 (rozmezí 4–6).

Tato studie ukázala, že revize medikace u pacientů se zlomeninou proximálního femuru starších 65 let může být přínosem z hlediska zvýšení podílu pacientů léčených antiosteoporotickými léky. Přínos nebyl prokázán u léků zvyšujících riziko pádů. Ošetřující lékaři tuto intervenci oceňovali.

Zdroj:

Sjöberg C., Wallerstedt S. M. Effects of medication reviews performed by a physician on treatment with fracture-preventing and fall-risk-increasing drugs in older adults with hip fracture-a randomized controlled study. J Am Geriatr Soc. 2013 Sep; 61 (9): 1464–72; doi: 10.1111/jgs.12412. Epub 2013 Aug 26.

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.