Vitamín E v prevenci osteoporózy

Nízká sérová hladina vitamínu E (poměr hladiny tokoferol:lipidy) souvisela ve španělské průřezové studii s 232 ženami po menopauze s nízkou kostní minerální denzitou (BMD) bederní páteře a osteoporózou. Vitamín E by tedy mohl zvyšovat BMD u žen po menopauze.

Cílem této studie publikované v březnu 2012 bylo zhodnotit možný vztah mezi hladinou vitamínu E a osteoporózou u žen krátce po menopauze. Pomocí multivariantní logistické regresní analýzy a multilineární regresní analýzy byla zjišťována souvislost mezi přítomností osteoporózy, věkem, věkem při menopauze, body mass indexem, hladinou osteokalcinu, kalcia, vitamínu D (25-hydroxyvitamínu D), vitamínu E (poměr tokoferol:lipidy), kostní alkalické fosfatázy a mezi kouřením, úrovní fyzické aktivity a konzumací alkoholu.

Výsledky ukázaly, že BMD bederní páteře byla významně vyšší u žen v nejvyšším tercilu poměru vitamín E:lipidy v porovnání s nejnižším tercilem (p = 0,002). U žen s osteoporózou (T-skóre ≤ –2,5) byla průměrná hodnota poměru vitamín E:lipidy po úpravě na BMD významně nižší než u žen s normální BMD (T-skóre ≥ 1), konkrétně 3,0 vs. 3,5 μmol/mmol.

Tato studie naznačuje, že nejen vitamín D, ale i vitamín E by mohl příznivě ovlivňovat BMD žen krátce po menopauze.

Zdroj:

Mata-Granados J. M. et al. Lower vitamin E serum levels are associated with osteoporosis in early postmenopausal women: a cross-sectional study. J Bone Miner Metab. Publikováno online: 28. března 2013; doi:10.1007/s00774-013-0432-2

Související články

Studie zahrnující 995 zdravých italských žen po menopauze ukázala výskyt osteoporózy u 33,67 % . Pouze 19,7 % žen mělo normální kostní minerální denzitu (BMD). Výsledky navíc ukázaly, že klinické standardy pro odeslání pacientky k denzitometrickému vyšetření byly dodržovány velmi nedostatečně.

Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie neprokázala žádný přínos nízkých dávek fluoridu podávaných po dobu 1 roku na kostní minerální denzitu (BMD) u 180 postmenopauzálních žen s osteopenií. Vnesla tak světlo do nejasných výsledků předchozích studií, které uvádějí možný příznivý i nepříznivý vliv vysokých nebo nízkých dávek fluoridů na zdraví kostí.

Specializovaná kontaktní služba zřízená v Holandsku, prostřednictvím které jsou všichni pacienti se zlomeninou starší 50 let doporučeni k vyšetření osteoporózy, zvýšila záchyt této choroby, zlepšila dodržování předepsané léčby a snížila výskyt dalších zlomenin.