Metastázy kolorektálního karcinomu - úvodní slovo

Úvodní přednáška chirurgicko onkologického semináře, konaného v Lednici, zazněla na téma chirurgické léčby metastáz kolorektálního karcinomu, nutnosti perioperační komplexní léčby a multioborové spolupráce chirurgů, onkologů a radiologů ke zlepšení výsledků léčby.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já úplně na úvod jenom připomenu, že to je druhé setkání. První setkání radiologů, onkologů a chirurgů regionu o metastazujícím kolorektálním karcinomu proběhlo v Hustopečích před rokem. Bylo trošičku více věnováno chirurgickým technikám. Dnešní seminář bude zaměřen trošičku jinak. V tom programu bude ukázka, jak má probíhat onkologická komise. Tu onkologickou komisi jsme si představovali trochu jinak. Byli jste osloveni, abyste dodali Vaše skutečné případy, a plánovali jsme, že si tady o nich podiskutujeme. Bohužel se to zatím nepovedlo takhle provést, takže bude opravdu ta komise virtuální z případů, které řešíme v Komplexním onkologickém centru Brno na všech pracovištích. To znamená Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice u svaté Anny a Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Já bych na úvod promítl pár slidů, jakou mám představu, o čem bychom si měli povídat. Já jsem na úvod jenom chtěl připomenout opravdu, nechci tady zdržovat incidencemi, i když jsou to samozřejmě data velice důležitá, předpokládám, že všichni víme, o co se jedná. Metastázy jsou přítomny už v době diagnostiky u patnácti až dvaceti procent jako synchronní, v průběhu léčby kolorektálního karcinomu se vyskytnou až u padesáti procent pacientů. Samozřejmě největší šanci mají pacienti, kteří podstoupí R0 resekci. Podle opravdu recentních údajů z Liver Met Surveye pacienti mají šanci na pětileté přežití po R0 resekci čtyřicet dva procent. Přičemž je rozdíl, pokud mají méně než tři metastázy, tak se jedná o čtyřicet osm procent, mají-li více než tři metastázy, tak už je to číslo nižší výrazně, je to dvacet čtyři procent. A kumulativně desetiletého přežívání se dožívají pacienti dvacet šest procent. Čili naším primárním cílem by bylo co nejvíce pacientům nabídnout tuto léčebnou modalitu, ale je nutné říct k tomu to ale, že i po úspěšné R0 resekci u padesáti až sedmdesáti procent se objeví recidiva choroby. Z toho důvodu je nutné samozřejmě, aby všichni pacienti s metastazujícím kolorektálním karcinomem byli léčeni multidisciplinárně, aby se jim dostalo možností, pokud je k tomu indikace, k biologické léčbě. Jistě nemusím diskutovat, že je nutné, aby byla v peroperačním období chemoterapie. O tom kdy, jestli před, nebo po, o tom bude mimo jiné i náš seminář. A tam v těch státech, kde se tady toto daří, aby opravdu ta léčba byla multidisciplinární a zúčastnily se na ní opravdu ty týmy, které se tomu věnují, tak za posledních deset let stouplo procento resekability na dvacet pět až třicet procent. Já se bohužel domnívám, že u nás tomu tak není. Nemáme úplně přesná data, abychom to úplně přesně - nebo já je nemám. Uvidíme v přednášce pana profesora Žaloudíka, jestli už třeba on tady nějaká data nemá. Samozřejmě podílí se na tom nejen zlepšená chirurgická technika a ty možnosti spolupráce, ale určitě obrovský pokrok v chemoterapii a užití biologické léčby. Že skutečně ti pacienti, kterým nabídneme resekční výkon, mají nejlepší prognózu, dokumentují i naše výsledky z našeho pracoviště. Já bych jenom chtěl připomenout, že stále platí doporučení Evropské skupiny pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu, které rozděluje pacienty na pacienty bez metastáz, M 0, a pak jsou to ty skupiny M 1a, to znamená pacienti s jasně resekabilními metastázami, pacienti M 1b, pacienti s potenciálně resekabilními metastázami, a pacienti ve skupině M 1c, s takovým metastatickým postižením, které v podstatě nedává šanci na resekční výkon. My jsme na tom semináři v Hustopečích ještě vydefinovali takovou naší skupinu navíc, kde jsou pacienti, kteří jsou sice resekabilní, ale v případě, že bude u nich zvažovaná neoadjuvance, je velké riziko při neúspěchu neoadjuvance, že je možné, že rychle tyto stavy přejdou do neresekability. Takže to jenom spíše pro takové naše pracovní, to není nějaká modifikace Hustopečsko-Lednická. Samozřejmě přesto, že díky chemoterapii a díky biologické léčbě se podařilo zvýšit procento pacientů, kterým můžeme nabídnout potenciálně kurativní zákrok, ta samotná perioperační chemoterapie má i svá proti. Těmi nejznámějšími jsou vymizení metastáz, to je velký problém, což může pacientovi naprosto zhatit jakékoukoli možnost naděje na kurativní léčbu. Ať se to zdá v určitém intervalu jako obrovský úspěch onkologické léčby. Ale samozřejmě je nutné počítat i s tím, že ta chemoterapie ne zcela úplně prospívá hepatocytům a nadměrně prodloužená léčba může mít velký význam v tom, že nejsme schopni pak nabídnout R0 resekci, protože je u toho pacienta při velkých resekčních zákrocích velké riziko jaterní insuficience. Takže já jenom na úvod - to setkání je opravdu o tom, že bychom se měli setkávat, tyto problémy nějakým způsobem vydefinovat a bavit se o tom. A je to opravdu o té individualizované léčbě na míru těch pacientů a o tom, aby hned od začátku, když se zjistí metastazující kolorektální karcinom, aby úzce spolupracoval onkolog, radiolog a chirurg.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010.

Související články

Úvodní přednáška bloku o novinkách v léčbě kolorektálního karcinomu a metastatického kolorektálního karcinomu se věnuje především neoadjuvantní léčbě, připomíná roli totální mezorektální excize a shrnuje trendy posledních let v chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu.   

 

Přednáška představuje tři kazuistiky pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu, na kterých ukazuje důležitost správné predikce pooperačního jaterního selhání, správného načasování operace po neoadjuvantní léčbě a vhodného postupu po neradikální lokální excizi u karcinomu distálního rekta. 

Přednáška o multidisciplinárním přístupu jako předpokladu optimální léčby metastatického kolorektálního karcinomu zazněla na 2. pracovním setkání onkologů a chirurgů v Lednici. Přednáška představuje fungování indikační komise v praxi.