Diseminovaný kolorektální karcinom - Strategie léčby

Diseminovaný kolorektální karcinom - Strategie léčby

Důležitost multidisciplinární spolupráce při péči o onkologického pacienta je v poslední době stále hlasitěji akcentována. Tři profesoři - špičkový klinický onkolog, onkochirurg a radiolog se sešli při tvorbě brožury o strategii léčby metastatického kolorektálního karcinomu.

Přehledně vytvořená brožura plná schémat, fotografií a praktických doporučení je lékařům k dispozici pro použití v klinické praxi  ve formátu pdf a také  ve formátu ePub, který je určen pro čtení v tabletu.

Možnosti léčby nemocných s diseminovaným kolorektálním karcinomem se v posledních deseti letech významně rozšířily. Jiné je posouzení resekability především jaterních metastáz, v léčebných schématech  je zařazena cílená léčba, rozvíjí se intervenční radiologické metody...

Všechny tyto změny kladou nové nároky na vzájemnou komunikaci lékařů různých oborů - chirurgů, onkologů, radiologů, ale i anesteziologů, patologů. Intenzivní přístup je potřeba hledat i v komunikaci mezi odborníky Komplexních onkologických center a lékařů ve spádových pracovištích. Není možné ani účelné léčit všechny nemocné v centrech. Je ale nutné, aby vzájemnou komunikací byla srozumitelná kriteria, kdy nemocného odeslat do multidisciplinární indikační komise centra k posouzení.

Ukázkou praktického fungování multidisciplinární komise je také Virtuální onkologická GIT komise.

Související články

Přednáška o multidisciplinárním přístupu jako předpokladu optimální léčby metastatického kolorektálního karcinomu zazněla na 2. pracovním setkání onkologů a chirurgů v Lednici. Přednáška představuje fungování indikační komise v praxi.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Virtuální onkologická GIT komise

Záznam jednání multidisciplinární GIT komise, kde skupina odborníků různých specializací  řeší konkrétní kazuistiky, navazuje na webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.