ESMO vydalo nová doporučení pro rok 2011

V časopise Annals of Oncology byla publikována aktualizovaná doporučení ESMO pro diagnostiku a léčbu některých nádorů.

V suplementu 6 Annals of Oncology ze září 2011 byla publikována aktualizovaná doporučení ESMO pro diagnostiku a léčbu některých nádorů: Primární karcinom prsu; Lokálně pokročilý nebo metastatický karcinom prsu; BRCA u karcinomu prsu; Karcinom endometria; Biliární karcinom; Karcinom měchýře; Chronická lymfatická leukemie; Hodgkinův lymfom; Nově diagnostikovaný a relabující folikulární lymfom; Neuroendokrinní nádory neznámé primární lokalizace; Zvládání bolesti; Zvládání orální a gastrointestinální mukozitidy; Zvládání žilní tromboembolie i nemocných s maligními nádory

úvodník

N. Pavlidis, R. Stahel, H. Hansen, and A. Cervantes
Fourteen years of evolution of ESMO Guidelines: from the minimum recommendations to the Consensus Conference-derived guidelines
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

zhoubné nádory prsu

S. Aebi, T. Davidson, G. Gruber, F. Cardoso, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

F. Cardoso, L. Fallowfield, A. Costa, M. Castiglione, E. Senkus, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Locally recurrent or metastatic breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

J. Balmaña, O. Díez, I. T. Rubio, F. Cardoso, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
BRCA in breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

gynekologické zhoubné nádory

N. Colombo, E. Preti, F. Landoni, S. Carinelli, A. Colombo, C. Marini, C. Sessa, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Endometrial cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

gastrointestinální tumory

F. Eckel, T. Brunner, S. Jelic, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Biliary cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

urogenitální zhoubné nádory

J. Bellmunt, A. Orsola, T. Wiegel, M. Guix, M. De Santis, V. Kataja, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Bladder cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

hematologické malignity

B. Eichhorst, M. Dreyling, T. Robak, E. Montserrat, M. Hallek, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Chronic lymphocytic leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

D. A. Eichenauer, A. Engert, M. Dreyling, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Hodgkin's lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

M. Dreyling, M. Ghielmini, R. Marcus, G. Salles, U. Vitolo, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

neuroendokrinní nádory

K. Fizazi, F. A. Greco, N. Pavlidis, G. Pentheroudakis, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Cancers of unknown primary site: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

podpůrná péče

C. I. Ripamonti, E. Bandieri, F. Roila, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Management of cancer pain: ESMO Clinical Practice Guidelines
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

D. E. Peterson, R.-J. Bensadoun, F. Roila, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Management of oral and gastrointestinal mucositis: ESMO Clinical Practice Guidelines
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

M. Mandalà, A. Falanga, F. Roila, and On behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Management of venous thromboembolism (VTE) in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines
Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF) - Permissions

Disclosures

Extract - Free Full Text (HTML) - Full Text (PDF)

pracovní skupina

Full Text (PDF)

Související články

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.