Analýza registru CORECT ve světle nejnovějších klinických dat

Prezentace analyzuje data pacientů s mCRC léčených bevacizumabem a chemoterapií v 1.linii ve vztahu ke KRAS a koreluje data z registru CORECT a studie CALGB 80405. Přednáška zazněla v rámci bloku Systémová protinádorová léčba kolorektálního karcinomu na Brněnských onkologických dnech 2015.  

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Související články

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem mohou být vyléčeni, pokud je dosaženo R0 resekce a nebo dojde k likvidaci metastázy jinou kurativní metodou. Chemoterapie může vést ke zmenšení metastáz a navození sekundární resekability původně neresekabilního či hraničně resekabilního onemocnění. Nejvíce studií je zaměřeno na pacienty s jaterními metastázami a všichni tito pacienti by měli projít mezioborovou indikační komisí. 

Přednáška se zamýšlí nad postavením cílené léčby u kolorektálního karcinomu a podává výčet situací, kdy není biologická léčba indikována. Dále přednášející seznamuje s analýzami ze studií TRIBE, PRODIGE 20, AVEX, CALGB/SWOG 8045, které byly publikovány na letošním ASCO. Data ze studií doplňují data z registru CORECT.

Kazuistika, která zazněla v závěrečném bloku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, demonstruje, že v léčbě karcinomu rekta jde o léčbu multimodální.