Účinnost a toxicita bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v různých liniích léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Přednáška představuje výsledky retrospektivní studie s 6040 pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří byli léčeni bevacizumabem. Výsledky a toxicita léčby byla hodnocena na základě dat z Českého registru cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu (CORECT). 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Původně jsme tu naši práci publikovali v Anticancer Research minulý rok v únoru. Ta práce zahrnovala asi čtyři a půl tisíce pacientů, kteří byli v rámci CORECT hodnoceni. V současné době byly ty výsledky aktualizovány. Já bych toto přeskočil. Byly aktualizovány na souboru přes šest tisíc pacientů. Vidíte, že dominantně byli hodnoceni pacienti v první linii, což odpovídá té struktuře CORECT. Protože CORECT, jak všichni víme, vznikl syntézou lékových registrů a první z těchto léčiv byl v České republice registrován v biologii bevacizumab před deseti lety. Čili 87 % je pacientů s bevacizumabem v první linii, necelých 10 % ve druhé linii a zbytek, 2,6 %, je třetí a vyšší linie. A ty jsme samozřejmě tím pádem sloučili. Když se podíváme podle jednotlivých linií, první, druhá, třetí a vyšší linie, podle věkových struktur, jak byli pacienti indikovaní, tak vidíme, že medián jak pro první, druhou, třetí linii, i průměr je víceméně statisticky srovnatelný. To znamená, indikujeme biologickou léčbu i u pacientů předléčených a indikujeme ji poměrně ve velkém procentu u pacientů vyšších věkových kategorií. Vidíte, že přes 30 % pacientů je ve věku nad 65 let. Vidíte, jakým způsobem se v rámci jednotlivých linií promítá toxicita léčby. Je to naprosto srovnatelné. V první linii 9,7 %, 7,4 % a 7,6 % v dalších liniích léčby. Ani spektrum vedlejších nežádoucích účinků typických pro bevacizumab, vidíte, že se dramaticky nemění a ten procentuální výskyt těchto komplikací zůstává konstantní, ať je tento preparát použit v kombinaci s chemoterapií v první, druhé či třetí linii. A tady jsou krátce výsledky. Vidíte, že když se podíváme, jedná se o data od stanovení metastatického onemocnění. Vidíme, že se zde uplatňuje pravděpodobně, jiné vysvětlení nemáme, určitá selekce k lidem s předléčeností. Čili paradoxně čím později je ten bevacizumab nasazen, tím ta úspěšnost a medián přežití pacientů nám v CORECT vychází významně lepší. Když se podíváme na data od zahájení léčby Avastinem, tak vidíme, že ta úspěšnost léčby v parametru celkového přežití je 27 měsíců v první linii, téměř 22 měsíců ve druhé linii, ale i ve třetí linii nám vycházejí výsledky 14,5 %, relativně velmi příznivé. A když se podíváme na data doby do progrese, opět podle jednotlivých linií, tak samozřejmě tady v té první linii to vychází o něco lépe. Ale stále i ve třetí linii 7 měsíců doby do progrese si myslím, že je velmi slušný výsledek. Když se podíváme z pohledu léčebných odpovědí, budu se věnovat té části dolní tabulky, kde máme pacienty s ukončenou léčbou. Tak výskyt kompletních remisí 12,8 % v první linii si myslím, že je velmi pěkný. Ale vidíte, že kombinace chemoterapie s bevacizumabem generuje nízké procento kompletních remisí i ve druhé linii léčby. A procento parciálních remisí je pro první a druhou linii téměř srovnatelné. Logicky ve třetí a pozdějších liniích to procento léčebných odpovědí klesá. Tady jsem si dovolil nepřímé srovnání s jednotlivými klinickými studiemi. Je to registrační studie FOLFOX4 s bevacizumabem versus placebo. V této studii nebyly uvedeny, nebo nesehnal jsem, výsledky léčebných odpovědí. Nicméně když se podíváme na parametr doby do progrese a srovnáme to se studií BEAT, BRiTE, což jsou všechno observační studie, které by se měly blížit našemu CORECT, tak vidíte, že při tomto srovnání máme výsledky lepší. Dokonce naše výsledky jsou srovnatelné nebo lepší než byly v těch výsledcích u selektované skupiny pacientů s wild‑type RAS onemocněním v rámci studie FIRE III a CALGB. Tím bych si vysvětloval trošičku rozdíl ve smyslu těch menších léčebných odpovědí ve srovnání s těmito dvěma klinickými studiemi. Ale jinak když se podíváme na medián přežití, tak se domnívám, že ty naše výsledky 27 měsíců medián přežití ve srovnání s výsledky těch registrů, stejně tak velkých klinických studií, tak jsou velmi příznivé. Když se podíváme na data v CORECT ve druhé linii a opět to srovnáme s klinickými studiemi, tak vidíme paradoxně vyšší procento léčebných odpovědí ve srovnání s kombinací chemoterapie a bevacizumabu v registrační studii na druhou linii. A stejně tak ve studii s afliberceptem. Medián přežití je víceméně srovnatelný, tam statistické signifikance není možné vypozorovat. A medián přežití, v tom parametru mediánu přežití opět ty výsledky našich pacientů vychází významně lépe než tomu je u těchto klinických studií. Čili závěrem bych si dovolil shrnout, že výsledky z naší každodenní praxe dokumentují účinnost a dobrou toleranci bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií, víceméně napříč těmi jednotlivými liniemi léčby. Myslím si, že je celkem podstatné, že prodlužujícím se intervalem léčby nedochází k narůstající toxicitě této léčby. A ten profil nežádoucích účinků zůstává po celou dobu napříč těmi liniemi standardní. Závěrem, zmiňoval jsem, že práce vyšla z dat registru CORECT, tak bych chtěl závěrem poděkovat jednak všem vedoucím komplexních onkologických center, že souhlasili se zpracováním dat jejich pacientů, samozřejmě na prvém místě vkladatelům dat do registru CORECT a následně i pracovníkům Institutu biostatistiky a analýz, že nám toto zpracování průběžně dělají. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Související články

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem mohou být vyléčeni, pokud je dosaženo R0 resekce a nebo dojde k likvidaci metastázy jinou kurativní metodou. Chemoterapie může vést ke zmenšení metastáz a navození sekundární resekability původně neresekabilního či hraničně resekabilního onemocnění. Nejvíce studií je zaměřeno na pacienty s jaterními metastázami a všichni tito pacienti by měli projít mezioborovou indikační komisí. 

Přednáška se zamýšlí nad postavením cílené léčby u kolorektálního karcinomu a podává výčet situací, kdy není biologická léčba indikována. Dále přednášející seznamuje s analýzami ze studií TRIBE, PRODIGE 20, AVEX, CALGB/SWOG 8045, které byly publikovány na letošním ASCO. Data ze studií doplňují data z registru CORECT.

Kazuistika, která zazněla v závěrečném bloku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, demonstruje, že v léčbě karcinomu rekta jde o léčbu multimodální.