Lokálně pokročilý tumor rekta. Kazuistika

Přednesená kazuistika se týká lokálně pokročilého karcinomu rekta a vhodnosti restagingu po neoadjuvantí terapii u pacientů s tumorem rekta. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si připravila dvě kazuistiky. První se týká lokálně pokročilého tumoru rekta a vhodnosti restagingu u pacientů s tumory rekta. Žena, ročník devatenáct set šedesát sedm přichází pro zhoršující se tenesmy, stolici nejméně v deseti porcích, enterorrhagie. Tyto obtíže trvaly čtyři měsíce a když přichází k vyšetření, obtíže byly výrazné. Pacientka byla téměř subileozní. Provedl se staging a byl zjištěn lokálně pokročilý tumor s infiltrací rekta, s infiltrací mesorektální fascie a rekto-vaginálního septa, dvě uzliny. Bylo to klinicky hodnocené jako T4, N1. Dále bylo provedeno došetření ohledně vzdálené diseminace, na CT jater byly popsány čtyři hypodenzity, největší šest milimetrů v S4a. V podstatě ložiska, která jsou na hranici rozlišitelnosti. Byl proveden PET s fúzí s CT, negativní. Tato pacientka byla referována na onkologické indikační komisi, vzhledem k symptomatologii pacientky jsme se domluvili na provedení laparoskopické operační revize, kdy v první době byla založena ileostomie pro poruchu pasáže a byla provedena revize jater, kdy povrch jater byl bez metastatického postižení. Peroperační sono jater neprokázalo metastázy. Proto jsme u pacientky zahájili neoadjuvantní chemoterapii, dlouhý režim s kapecitabinem. Za šest týdnů po ukončené radioterapii byl proveden restaging. Co se týká lokálního nálezu, na magnetické rezonanci byla popsána regrese rozsahu tumorosní infiltrace střeva, ale trvá infiltrace mesorektální fascie a rektovaginálního septa. Nově byla jasná částečně tekutinová infiltrace vpravo perirektálně, s otazníkem nekróza. Ale na CT břicha a pánve dochází k progresi velikosti ložisek v játrech v S4a, ložisko v S6, S8 a podle recist kritérií je to progrese o čtyřicet šest procent. Nově bylo ložisko v S4a/b. Ložiska charakteru metastáz. Tady je magnetická rezonance. A ložiska v játrech. Co se dál dělo s pacientkou? Pacientka znovu prošla indikační komisí a byla indikována k operaci, kdy se provedla resekce střeva, částečná resekce vaginálního septa a extra-anatomická resekce metastáz v játrech. Peroperační sono ukázalo hluboko intraparenchymatosně uložené ložisko v pravém laloku jater na rozhraní segmentů pět, osm. Proto byla provedena peroperační RFA ložiska. Patologické hodnocení bylo ypT4, uzliny byly negativní a potvrzené metastázy v játrech. Tady máme CT po neanatomických resekcích. Pooperační terapie - byla zahájena systémová léčba, zvolena kombinace kapecitabin + bevacizumab. Restaging v srpnu dva tisíce třináct, provedeno CT s fúzí PET, bez progrese onemocnění, nádorové markery v normě. Progrese po neoadjuvanci bývá do pěti procent. Problémem bývá lokální progrese, kdy může docházet k inoperabilitě tumoru. Proto restaging po neoadjuvantní terapii s odstupem šesti týdnů je standardem v péči o pacienta. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - webcast.

Související články

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.