Metastatický tumor rekta. Kazuistika

Poslední blok Pracovního setkání onkologů a chirurgů byl vyhrazen kazuistikám metastatického karcinomu rekta.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Moje druhá prezentace se bude týkat metastatického tumoru rekta. Jedná se o mladou ženu, šedesátý pátý ročník, která měla celkem malou symptomatologii, občas krev po stolici, na podzim stolice dvakrát denně. To jí přivedlo k lékaři. Byla došetřena na spádovém pracovišti, byla provedena kolonoskopie, kde byl zjištěn rozsáhlý tumor, stenozující lumen, ale průchodný endoskopem. Histologie byla adenokarcinom, podle rektoskopie byl tumor v osmi centimetrech. Volně průchodný, bez obturace. Na CT byla zjištěna vícečetná ložiska v játrech, charakteru metastáz, bylo tam postižení obou laloků jater. Této pacientce bylo oznámeno, že v podstatě se nejedná o perspektivní onemocnění, perspektivní pacientku, která by šla vyléčit nebo jednoduše léčit. Že si udělá operaci a pak se uvidí, ale že se jedná o velmi pokročilé onemocnění a že velkou šanci na vyléčení nemá. Paní plačící přijela k nám na chirurgii, kde jsme na to měli trošičku jiný názor. Pacientku jsme prezentovali na indikační komisi. Tady máme rozsah postižení, toho onemocnění. Dominantně v pravém laloku jaterním. A domluvili jsme se, že nebudeme zahajovat léčbu operační, ale byla zahájena systémová terapie. Bylo to v prosinci roku dva tisíce dvanáct. Zvolili jsme režim bevacizumab + Xelox, celkem jsme podali pět sérií. Byl provedený restaging, kde byla výrazná pěkná odpověď na tuto léčbu, kdy dochází k regresi popsané nekrózy jaterních metastáz. Znovu jsme pacientku předvedli na indikační komisi, kde jsme se dohodli na dvouetapovém operačním výkonu. V první době resekce jaterních metastáz a ve druhé době resekce primárního tumoru ke zvážení po předchozí radioterapii primárního tumoru rekta. Zde je obraz CT po léčbě. V první době dvouetapové resekce jater byla provedena typická resekce ložiska v levém jaterním laloku, segment dva a tři. S následnou embolizací pravé větve porty, potom s odstupem čtyř týdnů CT volumetrie jater a pravostranná hemihepatektomie. Obrázek po atypické resekci segmentu S2/3. Embolizace porty. A toto je výsledek volumetrie po embolizaci. Takže pacientka měla dostatečnou kapacitu na provedení pravostranné hemihepatektomie. Následně jsme zvažovali předoperační radioterapii primárního tumoru a po dohodě s radiologickou klinikou pana profesora Šlampy, protože se pořád jednalo o metastatické onemocnění, jsme zvolili krátkou radioterapii bez chemoterapie. A následně resekci primárního tumoru. Ta resekce byla dělaná osmý den po ukončení radioterapie. Byla provedena nízká přední resekce s protektivní ileostomií a časná destomizace. Co se týče histologie, u pacientky došlo k minimální regresi primárního tumoru, bylo to ypT3, byly tam dvě uzliny pozitivní a vlastně byly prokázané metastázy v játrech. Byla plánována pooperační systémová léčba, režim bevacizumab + capecitabin, podaly se pouze dvě série a zkomplikovalo se to periproktálním abscesem a píštělí. V lednu dva tisíce třináct se objevilo nové ložisko v játrech, byla provedena radiofrekvenční ablace a pacientka byla dál sledovaná. Co se týče restagingu v červenci dva tisíce třináct, byla v játrech regrese léze po radiofrekvenční ablaci, objevila se nová metastáza v S4 levé plíci, takže v září dva tisíce třináct proběhla radiofrekvenční ablace této metastázy. Chtěla bych tady ukázat tuto statistiku. V České republice máme pacientů se synchronními metastázami dvacet až třicet procent v době diagnózy. Resekabilní a potencionálně resekabilní metastázy jsou u třiceti procent nemocných, přičemž provedené resekce v České republice jsou u deseti procent těchto pacientů. A velmi se liší pětileté přežití. U pacientů neresekabilních nebo neresekovaných je pětileté přežití pouze pět procent, kdežto po resekci metastáz nebo po radiofrekvenční ablaci je pětileté přežití kolem třiceti procent. Proto bych velmi apelovala na to, že před zahájením každé léčby u metastatického onemocnění by pacient měl být předvedený cestou multidisciplinárního týmu, kde by se stanovila léčebná strategie. A mělo by to být standardem v péči.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - webcast.

Související články

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.  

Radioterapie snižuje riziko lokální recidivy a má pozitivní vliv i na celkové přežití. Předoperační konkomitantní chemoradioterapie působí i na vzdálená metastatická ložiska a má lepší léčebné výsledky než samostatná radio- či chemoterapie. Přednáška hovoří o indikacích, efektu, výhodách a nevýhodách neoadjuvantní a adjuvantní radioterapie u karcinomu rekta a o přidání chemoterapie k předoperační radioterapii. V závěru  se přednášející věnuje i speciálním technikám radioterapie jako je stereotaktická radioterapie/radiochirurgie.