Aktualizace doporučení pro vyšetřování HER2 u karcinomu prsu

Pan profesor Ryška, předseda Společnosti českých patologů, představil na Brněnských onkologických dnech aktualizovaná doporučení pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu. Přednáška byla zaměřena především na novinky ve vyšetřování HER2/neu u karcinomů prsu. Dozvíte se, jaká je incidence HER2+ karcinomů v naší populaci, její závislost na věku pacientek, jaké novinky guideliny přináší pro rozhodování onkologů o léčbě a vyzkoušíte si, zda umíte v souladu s novými guideliny správně interpretovat výsledky z laboratoře a rozhodnout na jejich základě o dalším postupu.   

 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré časné odpoledne, dámy a pánové. Já chci moc poděkovat za pozvání a za možnost ukázat Vám, co nového se děje v kuchyni patologů, abych tak řekl. My máme velmi rádi ten koncept cílené léčby, která nutí lékaře, aby odlišovali jednotlivé pacienty od sebe, aby nebrali nemocné s karcinomem prsu jako jednu homogenní skupinu, ale jako skupinu heterogenní. Mimo jiné to máme rádi proto, že nám to dává práci. Karcinom prsu je jednou z diagnóz, která ukazuje na úspěchy současné onkologie, kdy trvale narůstající trend v incidenci není následován trendem narůstající mortality. Spíše naopak se zdá, že ta mortalita začíná pomaličku klesat. Jistě se na tom podílí časná diagnostika, ale v neméně důležité míře se na tomto podílí také nové úspěchy v terapii. Karcinom prsu, jak už jsem říkal, není jednou chorobou, ale je to několik různých nádorových procesů, které se od sebe liší. Liší se etiopatogeneticky, liší se biologicky, liší se prognosticky a také terapeuticky. Celý koncept karcinomu prsu se zásadně změnil, když jsme pochopili, že všechny nádory sice vznikají z jedné, takzvané progenitorové buňky, ale tato progenitorová buňka se může diferencovat několika směry. Nejčastější jsou nádory takzvané luminální, to jsou ty, které jsou hormonálně dependentní. Méně časté jsou nádory bazální, které se diferencují směrem k myoepiteliím, a to jsou nádory, které jsou zpravidla triple negativní. A pak jsou to nádory, které overexprimují molekulu HER2/neu, což je membránový receptor. A ty jsou označovány jako HER2 pozitivní. Těch HER2 pozitivních karcinomů není mnoho. Když se podíváme do literatury, tak se trvale tradují čísla kolem 20, 25 procent, ale ta čísla přinejmenším ve střední Evropě jsou výrazně nižší. Několik prací ukázalo, že ten počet je jistě zřetelně nižší než 15 procent. A současná česká čísla, která máme z registru, jak za chvilku ukážu, MAGISTER, což je histologický celoplošný registr, ukazují na počet někde kolem 13, 13 a půl procent. Otázkou je proč tedy je ten počet nižší, než se udává v literatuře. Těch důvodů může být celá řada, jeden z nich může být, že ty první studie probíhaly zejména u pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Víme, že karcinom prsu HER2 pozitivní je klinicky agresivní, a proto častěji metastazuje než třeba ty dobře vychované karcinomy luminální. A v neposlední řadě může hrát roli i screening, který zase zachycuje časné karcinomy, a tím pádem při vzrůstající incidenci karcinomu prsu vzrůstá zejména počet těch HER2 negativních karcinomů, zatímco ten počet HER2 pozitivních je víceméně konstantní. A v důsledku tohoto relativní zastoupení nádorů klesá. Karcinomy, které jsou HER2 pozitivní, jsou zpravidla nádory vyskytující se spíše u mladých žen. My jsme dělali takovou analýzu, kde jsme se zabývali tím, jaká je věková distribuce HER2 pozitivních karcinomů napříč populací. A ukázalo se, že zatímco v celé populaci jsme měli dohromady asi necelých 500 karcinomů z našeho pracoviště za 1 rok, tak v celé populaci bylo těch HER2 3+ zhruba 9,5 procenta. A když jsme si to rozdělili s jakousi hranicí v 50 letech věku, tak u těch žen, které byly nad 50 let věku, ta frekvence byla pouhých 7,5 procent, zatímco u těch mladších pod 50 let věku to bylo skoro 19 procent. A pokud jsme si tuto skupinu pod 50 let ještě rozdělili na ty, které byly mladší než 40 let a mezi 40 a 50, tak vidíte, že ten rozdíl byl ještě větší. Bylo to 10,6 u těch mezi 40 a 50, versus 41 procent u těch, které jsou pod 40 let. Čili pravděpodobnost, že žena, která je mladá, bude mít HER2 pozitivní karcinom, je podstatně vyšší než u žen starších. Tyto výsledky jsou zcela korespondující i s výsledky právě z toho našeho registru MAGISTER, který nám ukazuje jasně, že nádory, které se vyskytují v mladším věku pod 40 let, jsou výrazně častější. Tady máme data z Hradce Králové a z Masarykova onkologického ústavu. Vidíte vždycky ten sestupný trend zhruba mezi těmi 40 a 50 lety věku. A pak už to zůstává víceméně konstantní. Rovněž víme, že nádory, které jsou HER2 pozitivní, jsou poměrně málo často takové, které by měly silnou disperzní expresi hormonálních receptorů. Když jsme si analyzovali přes 6500 nádorů vyšetřených v loňském roce a zaznamenaných v registru MAGISTER, tak vidíte, že těch, které byly HER2 3+, bylo 10,5 procenta. Těch, které byly 2+ bez ohledu na amplifikaci, bylo dalších 17,9 procenta. Ale vidíte, že pokud jsme vzali jenom nádory, které byly nad 50 procent buněk exprimujících estrogenové receptory, tedy ty silně dependentní, tak tam je to číslo podstatně nižší ve srovnání s ostatní skupinou. Totéž platilo i pro progesteronové receptory. Čili dá se říct, že nádor, který je silně hormonálně dependentní, má více jak 50 procent exprese hormonálních receptorů, je zpravidla, nikoli však výlučně, zpravidla nebo častěji HER2 negativní. Zatímco ty nádory, které jsou HER2 pozitivní, byť mají expresi hormonálních receptorů, tak většinou ta exprese je poněkud nižší. Guideliny, které platily od roku 2008, říkaly, že máme standardně, bez žádosti klinika automaticky vyšetřovat hormonální receptory, Ki67 a HER2/neu. Vzhledem k tomu, že v loňském roce byly publikovány guideliny americké, které upravily do značné míry a modifikovaly to, jak máme hodnotit právě pozitivitu HER2/neu, tak patologové k tomu přistoupili po svém a rovněž vydali český updateovaný guideline, který je platný od dubna letošního roku. Poprvé byl představen před 14 dny na našem českém sjezdu, a tím pádem všechny laboratoře již ho mají k dispozici a měly by podle něj postupovat. Těch změn není mnoho, ale některé nejsou pouze kosmetické, ale mohou mít skutečně dopad do klinické praxe. Stále platí, že HER2 můžeme detekovat pomocí dvou standardních metod. Buď pomocí imunohistochemie, kde detekujeme protein na membráně buňky, anebo pomocí in-situ hybridizace, kde hledáme počet kopií genu v jádře nádorových buněk. Většina nádorů, které jsou pozitivní, mají silnou expresi na membráně, imunohistochemicky. A s tím koreluje také amplifikace genu, tedy zvýšený počet signálu genu HER2 v jádře nádorové buňky. Pokud jde o hodnocení imunohistochemie, tak jednou změnou je, že určité případy, které dříve jsme si nebyli úplně jistí, jak vlastně máme zařadit, nyní zařadit můžeme. Vždycky platilo, že toto je 3+, to je úplně jasné. Silná disperzní úplná membránová pozitivita, to je něco, co vídáme relativně často a není to nic obtížného na interpretaci. Toto je to, co jsme postaru hodnotili jako 2+ a stále to hodnotíme jako 2+, tedy nádor, který má rovněž kontinuální kompletní membránovou pozitivitu, ale ta pozitivita, jak vidíte, je slabá. Ve srovnání s tím předchozím obrázkem je to zcela jasné. Ale pak jsou případy, kdy ta pozitivita je silná, jako vidíme zde, ale není kompletní. Podle starých guidelinů jsme neměli takovýto nádor kam zařadit, protože nesplňoval ani kriterium pro 3, ani pro 2. Nyní víme, že toto jsou také nádory, které jsou považovány za 2+. A jako takové se musí následně oISHovat. Druhou změnou v těch našich guidelinech je změna při hodnocení in-situ hybridizace. Pokud používáme dvě sondy, jedna ta sonda, to jsme viděli na těch barevných obrázcích, to byly ty červené puntíky, to byly signály genu HER2; ty druhé byly zelené puntíky, to byla centromera toho 17. chromozomu, na kterém gen HER2 leží. Pokud poměr mezi těmito signály HER2 a chromozomu 17 je více jak 2, to znamená, když to vezmeme průměrně, tak buňka, která má 2 chromozomy 17, má nejméně 4 kopie genu HER2, tak takový nádor je považován za in-situ hybridizačně pozitivní. Pokud je ten poměr nižší než 2, a to je novinka, tak v případě, že ten počet těch signálů je tam vyšší než 6 toho genu HER2, tak stále hodnotíme tento nádor, byť ten poměr je nižší, jako HER2 pozitivní. Abych to vysvětlil, tak to ukážu zde na obrázku. Když se podíváme na tuto nádorovou buňku, tak má velké množství červených signálů, to jsou signály centromery, a velké množství černých signálů, to jsou signály toho genu HER2. Kdybychom vydělili tento počet, tak se dostaneme pod 2 celé. Čili jako by ten nádor měl být považován za HER2 negativní. Ale vzhledem k tomu, že vidíme, že tam těch genů HER2, těch černých teček je zde celá záplava, jistě více než 6, tak přesto tento nádor spadne do kategorie HER2 pozitivní. Toto je nádor, kde dochází k výpadku centromery. Vidíte, že většina těch nádorových buněk vykazuje monozomii chromozomu 17. To znamená, máme tam pouze 1 červený puntík. A přestože by ten poměr zase nebyl dostatečný, tak nám to spadne do kategorie HER2 pozitivního karcinomu. Také takovou novinkou, kterou se ještě zabývají ty naše guideliny, je otázka časování. Tedy mají být vyšetřeny hormonální receptory a HER2 z core-cut biopsie nebo z definitivního resekátu? Ta diskuse je zcela akademická. Je to asi jako když se budeme hádat o tom, jestli je lepší jezdit mercedesem nebo bavorákem. Prostě každé má svá pro a proti a nemůžeme říct, že jedno je lepší než druhé. Tedy rozhodnutí o tom, kdy má to vyšetření provedeno, závisí do značné míry na dohodě multidisciplinárního týmu. Kdy to vychází zejména z terapeutického záměru onkologa, který musí určit, jestli bude potřebovat tento údaj znát již před zahájením neoadjuvantní terapie, či pokud pacientka jde rovnou na chirurgický zákrok, tak počká s tímto vyšetřením až na definitivní resekát. Otázkou je rovněž samozřejmě nutnost zohlednění preanalytické fáze, tedy toho, jak je s tím materiálem zacházeno do té doby, než se dostane do laboratoře. Jaká je dostupnost a rychlost toho vyšetření a jaké jsou náklady na to vyšetření. Aby se zbytečně nedublovalo. Platí v každém případě, že pokud z core-cut biopsie dojdeme ke zcela negativnímu výsledku, ať už u estrogenních, progesteronových receptorů, nebo u HER2, tak je doporučeno, aby toto vyšetření pro jistotu bylo ještě jednou zopakováno z resekátu. Je to proto, abychom vyloučili, že v té core-cut biopsii jsme získali falešně negativní výsledek. A abychom tu pacientku tím pádem vlastně neochudili o možnost léčby, ke které by se mohla dostat. Teď uděláme takový malý test. Já jsem Vám tady ukazoval obrázky, takže už teď jste vzdělaní patologové. Takže prosím zvedněte ruku, kdo si myslíte, že toto je nádor HER2 silně pozitivní. Zvedněte ruku. Nikdo. A kdo si myslí, že je HER2 negativní? Také nikdo, výborně. To je správně, to jste mě zaskočili, že jste to všichni takto poznali. Protože toto je karcinom, který roste výhradně in situ a kolonizuje jednotlivé terminální duktulolobulární jednotky. A jak víte sami dobře, to jsem si teď ověřil, tak v in situ karcinomu vlastně HER2 vůbec nehodnotíme. A to ani pomocí imunohistochemie, ani pomocí in-situ hybridizace. Zde vidíme lem myoepitelií na periferii jednoho takového vývodu, který je osídlen duktálním karcinomem in situ, který zcela jistě vykazuje amplifikaci HER2. Ale nemůžeme říct, že je HER2 pozitivní, protože tam není invazivní karcinom. To jste mi udělali radost, že Vás všechny můžeme zaměstnat na patologii, to je výborné. Poslední novinkou v těch našich guidelinech je otázka takzvaného diskordantního fenotypu. Víte, že již před rokem a půl se sešla taková pracovní skupina onkologů a patologů, která dospěla k tomu, že u nádorů, kde je zvýšená pravděpodobnost, že nádory budou mít takzvaný diskordantní fenotyp, tak bychom je měli vyšetřovat pomocí in-situ hybridizace. Jsou to takové nádory, které jsou jiné než luminální, jiné než tubulární, lobulární nebo mucinózní. A zároveň vykazují ztrátu hormonální dependence. To znamená ztrátu exprese alespoň jednoho z hormonálních receptorů, kdy je tam méně než 5 procent pozitivních buněk. U takových by mělo být vždy, i přes tu imunohistochemickou negativitu, když je výsledek 0 nebo 1, provedeno ověření pomocí in-situ hybridizace v referenční laboratoři, protože je tam výrazně vyšší pravděpodobnost, že tam bude takzvaný diskordantní fenotyp. Tedy že přes tu amplifikaci nevidíme žádnou nebo jenom velmi slabou a stále hodnocenou jako negativní expresi na těch membránách. Čili to je taková novinka, která dříve byla na úrovni nějakého konsenzu dvou odborných společností, ale nově je to i doporučováno ASCem. A my jsme to zahrnuli do našich guidelinů jako povinnost pro ty laboratoře takto postupovat. To je ode mě v podstatě všechno. A teď abych si ověřil, že budete odcházet nabyti novými poznatky a že jste si je osvojili správně, tak jsem si pro Vás připravil 4 otázky. Každý z Vás má hlasovací zařízení. Takže otázka číslo 1 zní: Duktální invazivní karcinom grade 3, hormonálně independentní, to znamená ER 0, PR 0. HER2 imunohistochemie v referenční laboratoři zněla IHC 3+, ve FISH nebyla prokázána amplifikace, byla tam polyzomie. Jaká je správná z těch 4 odpovědí? Za co považujeme tento nádor? Zaprvé za HER2 negativní, protože tam není amplifikace. Za druhé za HER2 pozitivní. Prostě byla splněna kritéria, a tím pádem lze indikovat anti-HER2 léčbu. Za třetí výsledek HER2 nelze stanovit, protože tam je prostě diskrepance mezi imunohistochemií a amplifikací a je potřeba to poslat na ověření do jiné referenční laboratoře. A nebo za čtvrté výsledek je zcela nesmyslný, protože prostě když je tam pozitivita, tak jak jinak by vznikla než tím, že se tam udělala amplifikace, a tím pádem ta laboratoř někde udělala chybu. Prosím hlasujte teď. Zde vidíme, je to dobré. Odpověď číslo 1: Nádor je HER2 negativní, léčba není indikovaná. To není pravda. Nádor je HER2 pozitivní tehdy, pokud je splněno alespoň jedno ze dvou kritérií. Buď je imunohistochemicky silně pozitivní, a nebo je prokázána amplifikace. Čili tento nádor je HER2 pozitivní, správná je odpověď číslo 2. Je pravdou, že takové nádory nejsou příliš časté, ale existují. Není potřeba, pokud to vyšetření bylo provedeno v referenční laboratoři, je nikam dál posílat. A nelze tvrdit, že ta laboratoř udělala chybu. Ta laboratoř samozřejmě by si měla ještě jednou ověřit, jestli ta imunohistochemie je správně, jestli ta in-situ hybridizace je správně. Ale takovéto případy prostě existují. My nevíme úplně přesně, proč tam vznikají, pravděpodobně je to důsledek té polyzomie, která vlastně díky tomu, že se nám namnožil chromozom 17, tím nám přibylo i množství kopií genu HER2, a to vedlo k té silné imunohistochemické pozitivitě. Takže výsledek to není nesmyslný, je pouze méně častý nebo vzácný. Ale správná je tedy odpověď číslo 2 a mám radost, že většina z Vás odpověděla správně. Otázka číslo 2. Duktální karcinom grade 1, hormonální receptory ER 100 procent, PR 100 procent. Nízká proliferační aktivita v core-cut biopsii. HER2 v primární nereferenční laboratoři je 1+. Co bude následovat? Zaprvé testování je ukončeno. Je to 1+, není třeba nic dalšího podnikat. Za druhé nádor není tubulární, není mucinózní ani lobulární, a proto je nutné jej z důvodu možné diskordance zaslat na ověření do referenční laboratoře. Za třetí je vhodné vyšetření zopakovat v referenční laboratoři, protože je nádor sporně pozitivní. Je to přece jenom 1+. A za čtvrté je nutné vyšetření zopakovat z definitivního materiálu, tedy z chirurgického resekátu. Co si myslíte, že je správně? Hlasujte prosím teď. Jak jsme dopadli? Super, výborně. Testování je ukončeno pro tento konkrétní vzorek, to je pravda. Nicméně říkal jsem, že pokud je některý z těch výsledků zcela negativní, ať už jsou to estrogenové receptory, progesteronové receptory nebo HER2, v core-cut biopsii, tak je vždy požadováno, abychom vyloučili falešnou negativitu, ještě zopakování v tom definitivním resekátu. Bylo by to pro nás velkým překvapením, kdyby takovýto nádor, který je silně hormonálně dependentní, dobře diferencovaný, s nízkou proliferační aktivitou, že by byl HER2 pozitivní. Ale vídáme občas takové případy, takže tam to určitě je potřeba z toho resekátu zopakovat. Za další: Nádor není tubulární, mucinózní ani lobulární. To je pravda, ale není tam zvýšené riziko diskordance, protože ten nádor je silně hormonálně dependentní. Říkali jsme, že jenom u těch nádorů, které ztrácí alespoň jeden z těch hormonálních receptorů, tam je ta diskordance pravděpodobnější. Takže pak by se to posílalo do referenční laboratoře na ověření. Nic takového jako sporně pozitivní 1+, to neplatí. Prostě 0 a 1 rovná se negativní. Pojišťovnám to někdy dělá trošku problém, ale prostě tak to je. 0, 1 rovná se negativní. Takže správná odpověď číslo 4, výborné. Další prosím. Otázka číslo 3. Máme nediferencovaný karcinom, grade 3, hormonálně zcela independentní, s velmi vysokou proliferační aktivitou, 80 procent Ki67. HER2 v primární nereferenční laboratoři je proveden certifikovaným kitem a výsledek zní IHC 3+. Co bude následovat? Zaprvé nádor byl vyšetřen certifikovaným kitem, tak jak požaduje pojišťovna, je HER2 pozitivní, a tím pádem pacientku odesíláte do KOC k anti-HER2 terapii. Za druhé vyšetření je třeba automaticky zopakovat v referenční laboratoři. Za třetí vyšetření bude opakováno, pokud o to požádá onkolog. A za čtvrté je třeba zopakovat vyšetření hormonálních receptorů, protože je neobvyklé, aby nádor, který je HER2 pozitivní, byl hormonálně independentní. Prosím, která odpověď je správně? Hlasujte teď. Výborně. To, že vyšetření bylo provedeno v primární laboratoři, byť bylo provedeno certifikovaným kitem, Vás neopravňuje k tomu, abyste indikovali anti-HER2 terapii. Ta pravděpodobnost, že pacientka bude pozitivní nakonec, je velmi vysoká. Nicméně výsledek je nutno vždy ověřit v referenční laboratoři a vždy je třeba tu léčbu indikovat až na základě výsledků z referenční laboratoře. Čili platí odpověď číslo 2, tak jak se tady většina z Vás vyjádřila. Není pravdou, že by si o to měl žádat onkolog. Prostě toto by měl patolog dělat zcela automaticky. V primární laboratoři, když mám nádor pozitivní, 2+ nebo 3+, automaticky ho odesílám do referenční laboratoře. A většinou HER2 pozitivní nádory, které jsou takto nízce diferencované, tak nás nijak nepřekvapuje, že jsou hormonálně independentní. Takže to není pro nás žádné překvapení. Další, poslední otázka. Číslo 4. Závěr z referenční laboratoře zní: HER2 IHC 2+, nádor s nízkou amplifikací, poměr mezi HER2 a chromozomem 17 je 2,05 pomocí SISH. Vzhledem k velmi nízké amplifikaci je profit pacientky z anti-HER2 léčby málo pravděpodobný. Toto, co je psáno kurzívou, Vám poslala jako svůj výsledek referenční laboratoř patologie. Jak si výsledek správně vyložit? Zaprvé nádor splňuje kritéria HER2 pozitivity a rozhodování ohledně léčby je plně na onkologovi a laboratoř se nemá co vyjadřovat k nějaké indikaci či profitu z terapie. Za druhé pacientka je HER2 pozitivní, ale profit z léčby je skutečně velmi nepravděpodobný. Za třetí výsledek je nesprávně interpretován, protože mezi tím poměrem 1,8 a 2,2 je takzvaná šedá zóna a vyšetření by mělo být zopakováno. A za čtvrté není uvedeno, že vyšetření bylo provedeno certifikovaným kitem. A in-situ hybridizace byla provedena nikoli FISH, ale SISH, proto výsledek není platný. Co si myslíte, že platí? Hlasujte. Celkově to dopadlo dobře. Nicméně přece jenom ty dvě čtvrtiny tady mě trošku mrzí. Patologie je servis. Servis v tom dobrém slova smyslu. My Vám sloužíme k tomu, abychom identifikovali jednotlivé nádorové podtypy. Laboratoř Vám nemá co diktovat, jakou léčbu máte které pacientce nasazovat. To není naše role. Naše role je Vám říct, o co se máte opřít. Takže určitě platí ta odpověď číslo 1. Za druhé pacientka je HER2 pozitivní, profit je velmi nepravděpodobný, na to žádná data neexistují. Neexistují data, že by pacientky s nízkou amplifikací měly horší profit než pacientky s vysokou amplifikací. Ta data jsou velmi kontroverzní. A to, že má pacientka nízkou amplifikaci, neznamená, že by neměla být takto léčená. Za třetí šedá zóna. Šedá zóna byla novými guideliny zrušena. To co platilo dříve, že skutečně když to bylo mezi 1,8 a 2,2, bylo potřeba vyšetření zopakovat, to již neplatí. Teď máme jediný cut-off a to jsou 2 celé. Co je pod tím, je neamplifikováno, co je nad tím, je amplifikováno. A za čtvrté je úplně jedno, jestli ta laboratoř Vám tam píše, že to bylo provedeno certifikovaným kitem, nebo nikoli. Protože to byla laboratoř referenční, která ex offo musí všechna vyšetření provádět výhradně certifikovanými kity, tak přestože Vám to tam ta laboratoř nenapíše, tak to neznamená, že by to tak nedělala. FISH a SISH jsou metody zcela zaměnitelné, proto také v těch guidelinech je napsáno, že to musí být provedeno ISH. Tedy in-situ hybridizací. Jestli je FISH, tedy fluorescenční, nebo SISH při stříbření, nebo CISH, chromogenní, je úplně jedno. Ta laboratoř musí používat certifikovaný kit. A kterou z těch tří modalit používá, tedy F, S nebo C, je úplně jedno. Je to srovnatelné. To je všechno a já Vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Chcete si přečíst celé doporučené postupy, kterým se přednáška věnuje, nebo vás zajímá jen to, co je nejdůležitější pro onkologa? Využijte níže uvedené odkazy: 

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2014 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014.

Související články

Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu

Společnost českých patologů ČLS JEP vydává aktualizovanou verzi doporučených postupů pro vyšetřování karcinomu prsu.

Společnost českých patologů ČLS JEP vydala nedávno aktualizovanou verzi doporučených postupů pro vyšetřování karcinomu prsu, jež odrážejí aktualizované doporučené postupy Americké společnosti klinické onkologie a Společnosti amerických patologů, věnované vyšetřování HER2/neu u karcinomu prsu. Ve spolupráci se Společností českých patologů byl připraven z guidelinů pro patology také stručný výtah pro onkology. Více k novým patologickým guidelinům se dozvíte v přednášce prof. Ryšky, která zazněla minulý týden na BODu a kterou si budete moci brzy poslechnout i na portálu MojeMedicina.cz  

Přednáška přináší korekce predikcí počtu HER-2+ karcinomů na základě analýzy dat histologického registru karcinomů prsu (MAGISTER), který již obsahuje cca 5 tisíc podrobných záznamů.