Praktický dopad nových „Doporučených postupů pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu“ u vyšetření HER2/neu pro onkology

Společnost českých patologů ČLS JEP vydala nedávno aktualizovanou verzi doporučených postupů pro vyšetřování karcinomu prsu, jež odrážejí aktualizované doporučené postupy Americké společnosti klinické onkologie a Společnosti amerických patologů, věnované vyšetřování HER2/neu u karcinomu prsu. Ve spolupráci se Společností českých patologů byl připraven z guidelinů pro patology také stručný výtah pro onkology. Více k novým patologickým guidelinům se dozvíte v přednášce prof. Ryšky, která zazněla minulý týden na BODu a kterou si budete moci brzy poslechnout i na portálu MojeMedicina.cz  

Indikační kritéria: Všichni pacienti léčeni trastuzumabem, pertuzumabem v indikaci karcinom prsu musejí mít validní laboratorní metodou v referenční laboratoři prokázanou HER-2 pozitivitu – IHC3+ a/nebo ISH+. 
  1. Všechny vzorky v referenčních laboratořích jsou – jak imunohistochemicky, tak in situ hybridizací – vyšetřovány výhradně certifikovanými kity. V případě, že vyšetření bylo provedeno v referenční laboratoři certifikovaným kitem, je výsledek IHC3+ jednoznačně pozitivní a proto postačující pro indikaci anti HER2 léčby.
  2. U nádorů, které jsou IHC 0 nebo 1+ a mají zvýšenou pravděpodobnost „diskordantního fenotypu“ (IHC neg/ISH poz.) – jedná se o nádory, které jsou jiné než lobulární, mucinózní či tubulární a zároveň vykazují nízkou nebo nulovou expresi ER a/nebo PR receptorů (<10%) - se má i přes IHC negativitu standardně provádět ověření pomocí in situ hybridizace (ISH) v referenční laboratoři.
  3. Nádory zachycené v primární laboratoři musí být do referenční laboratoře automaticky zaslány vždy, když se jedná o případy IHC 2+ a 3+ a o případy se zvýšenou pravděpodobností výskytu diskordantního fenotypu.
  4. Pro vyhodnocení amplifikace pomocí ISH platí recentní kritéria ASCO/CAP, která jsou převzata i v nově vydaném doporučeném postupu vyšetření karcinomu prsu SČP ČLS JEP.

  5. Závěr vyšetření HER2 z referenční laboratoře musí obsahovat výsledek imunohistochemie, v případě provedení vyšetření ISH také průměrný počet signálů HER2 a hodnotu poměru HER2/CEP17 (v případě provedení duální ISH) a dále jednoznačné vyjádření, zda vzorek splňuje či nesplňuje kritéria HER2 pozitivity. Patolog se nevyjadřuje k vhodnosti různých typů terapie ani k pravděpodobnosti jejího efektu.

Seznam referenčních laboratoří pro stanovení HER2 platný k datu 29. 7. 2013

1. Biolab Praha, k.s.

2. Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň

3. CGB laboratoř, Ostrava

4. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové

5. Oddělení onkologické patologie, MOÚ Brno

6. Referenční laboratoř LF UP, Olomouc

7. Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol

8. Ústav patologie, 1. LF UK a VFN

Zpracováno ve spolupráci se Společností českých patologů.

 

Související články

Pan profesor Ryška, předseda Společnosti českých patologů, představil na Brněnských onkologických dnech aktualizovaná doporučení pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu. Přednáška byla zaměřena především na novinky ve vyšetřování HER2/neu u karcinomů prsu. Dozvíte se, jaká je incidence HER2+ karcinomů v naší populaci, její závislost na věku pacientek, jaké novinky guideliny přináší pro rozhodování onkologů o léčbě a vyzkoušíte si, zda umíte v souladu s novými guideliny správně interpretovat výsledky z laboratoře a rozhodnout na jejich základě o dalším postupu.   

 

Přednáška přináší korekce predikcí počtu HER-2+ karcinomů na základě analýzy dat histologického registru karcinomů prsu (MAGISTER), který již obsahuje cca 5 tisíc podrobných záznamů.

Čím vyšší procento ženské populace bude ve screeningu aktivní, tím bude četnost časně zachycených karcinomů prsu větší a úmrtnost na tuto diagnózu nižší. Další navýšení účasti českých žen ve screeningu je velice pravděpodobně možné dosáhnout jen systémem adresného zvaní tak, jak toho bylo dosaženo i v jiných, zejména severských státech Evropy.