Nový lék pro personalizovanou léčbu karcinomu prsu

Nový lék pro personalizovanou léčbu karcinomu prsu

Evropská léková agentura (EMA) schválila nový přípravek Perjeta pro pacientky s dosud neléčeným HER2-pozitivním karcinomem prsu.

PERJETA je schválena v kombinaci s Herceptinem®(trastuzumab) a docetaxelem u dospělých pacientek s HER2-pozitivním metastatickým nebo lokálně rekurentním neresekabilním karcinomem prsu, které dosud nebyly léčeny anti-HER2 lékem nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění.

Přečtěte si o přípravku Perjeta

 

 

Související články

Na základě výsledků studie CLEOPATRA byl v EU zaregistrován nový lék - Perjeta (pertuzumab) – k léčbě pacientek s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu. Studie srovnávala standardní režim docetaxel + Herceptin + placebo proti kombinaci docetaxel + Herceptin – Perjeta. Bylo dosaženo klinicky významného prodloužení středního přežití bez progrese o 6,3 měsíce. Statisticky významné zlepšení celkového přežití bylo zaznamenáno již při průběžné analýze (v rameni s pertuzumabem dosud nebylo dosaženo středního přežití, poměr rizik 0,66). Kombinace nevedla ke snížení kardiální bezpečnosti. Kompletní data o výsledcích studii zveřejněná na SABCS 2012

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III  s pertuzumabem, trastuzumabem a docetaxelem  v první linii léčby nemocných s časným HER2-pozitivním karcinomem prsu. 

Společnost Roche oznámila, že Evropská léková agentura (EMA) schválila přípravek PERJETATM (pertuzumab) pro pacientky s dosud neléčeným HER2-pozitivním karcinomem prsu.