Knihovna kazuistik

Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie.

Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 295 zrušit všechny filtry
Vismodegib, inhibitor signální dráhy Hedgehog u pokročilého basocelulárního karcinomu: studie STEVIE průběžná analýza 300 pacientů

Předběžná analýza dat účinnosti naznačuje vysokou četnost kontroly nemoci u pacientů s pokročilým BCC, kteří byli doposud bez uspokojivých léčebných možností.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: vyléčení velké léze BCC na hlavě při léčbě vismodegibem
Kazuistika č. 2: vyléčení multi-rekurentního BCC zasahujícího orbitu dosaženo při léčbě vismodegibem. i když těžké anatomické poškození po předchozí chirurgické léčbě přetrvává
Kazuistika č. 3: zachování očního víčka a vyléčení shluku malých BCC

Autoři: Jean-Jacques Grob, MD, PhD
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; klinické studie; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 15. 7. 2013
Nový směr v léčbě pokročilého basocelulárního karcinomu inhibitory signální dráhy Hedgehog

ERIVANCE BCC a STEVIE prokázaly účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým BCC.

Diagnóza pacienta:

1. kazuistika: 83letá žena s mnohočetným lokálně pokročilým BCC
2. kazuistika: 77letý pacient s lokálně pokročilým BCC
3. kazuistika: 54letý pacient s lokálně pokročilým BCC

Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; klinické studie; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; Signální dráha Hedgehog
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 14. 8. 2013
Účinnost a bezpečnost vismodegibu u pokročilého basocelulárního karcinomu

Data ze studie ERIVANCE prokázala, že vismodegib (Erivedge) je novou léčebnou možností u pacientů s pokročilým BCC.

Diagnóza pacienta:

68-letá pacientka; BCC na temeni a čele
82-letý pacient; lokálně pokročilý BCC

Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 15. 7. 2013
Nový přístup k pokročilému bazocelulárnímu karcinomu

Vismodegib je obecně dobře tolerován, pozorované běžné nežádoucí účinky - alopecie a svalové křeče.

Diagnóza pacienta:

59-letá žena; lokálně pokročilý BCC
94-letá žena; mnohočetný BCC
59-letý muž; lokálně pokročilý BCC
55-letý muž; infiltrativní nádor ve vnitřním koutku oka
60-letý muž, trpí BCC po dobu 17 let
66-letý muž; infiltrativní BCC

Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; Gorlinův syndrom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 15. 7. 2013
Uplatnění bevacizumabu v léčbě karcinomu prsu

Dle studie E2100 je prodloužení střední doby přežití bez progrese o 5,6 měsíce oproti rameni bez Avastinu. Bevacizumab bývá velmi dobře tolerován, mezi nejčastější nežádoucí účinky patří hypertenze.

Diagnóza pacienta:

Pacientka *1953 bez významné osobní anamnézy, ale s pozitivní rodinnou anamnézou (jeden syn zemřel ve 33 letech na ca žlučových cest a jater, druhý syn zemřel ve 3 letech na sarkom, otec matky zemřel v 63letech na kolorektální karcinom), byla diagnostikována s ca mammae l.sin T1c N3 M0 v lednu 2012.

Autoři: MUDr. Jana Čejková; Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Zuzana Donátová; Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; kazuistika; blokáda VEGF
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 29. 6. 2015
Praktický lékař a domácí hospicová péče - příběh Petry K.

Učitelka, 85 let, žije s dcerou (55 let) 2 roky v Brně, pochází z Vysočiny. Před ½ rokem: doma pád, TIA, několik let bolesti kloubů, občas se v chůzi zadýchá, určitě do schodů. V noci občas neklidná, stolice na zemi občas či moč v posteli, ráno si to uvědomuje a velmi ji to trápí, často spí přes den a v noci chodí po domě.

Diagnóza pacienta:

RZP-NK- stp. Drop atac- ale zhoršení kognice, MMSE 13, ADL 40, plná závislost, Alb 27, CB55, příjem cca 30% per os

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Klíčová slova: kazuistika; paliativní péče ; hospicová péče; domácí hospicová péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Praxe v primární péči, 29. 4. 2015
(Ne)bojím se bolesti

U většiny onkologických pacientů stačí k léčbě bolesti základní analgetika včetně opiátů, které je vhodné si osahat a umět s nimi pracovat.  V případě neztlumitelné bolesti pacienta odeslat do specializované ambulance léčby bolesti.

Diagnóza pacienta:

66ti letý pacient s karcinomem levé ledviny, s generalizací do plic, masivně do skeletu a jater, s ukončenou kauzální terapií. T.č. s progresí bolestí L-páteře, rozpadovými febriliemi a icterem. Únavou, slabostí, anorexií. Bez interkurencí.

Autoři: MUDr. Pavla Navrátilová
Klíčová slova: psychoonkologie; zhoubný nádor ledviny; kazuistika; paliativní péče ; bolest
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Praxe v primární péči, 27. 4. 2015
Bevacizumab v léčbě  pokročilého ovariálního ca

Ovariální karcinom je dlouhodobě léčitelné onemocnění, bioterapie bevacizumab dává i ve vyšších liniích možnost navození léčebné odpovědi při konceptu udržovací léčby po vysazení chemoterapie. Účinná je při progresi i pouhá změna CHT při pokračování bevacizumabem.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 1: Pacientka 42 let; po kompletní operaci, s generalizací po serozách pánve a dutiny břišní, s ascitem G3 pT3cpNXM0 06/2010
Kazuistika 2: Pacientka 42 let; po kompletní operaci pro hůře diferencovaný adenokarcinom ovarií, G3, pT3cNxM0 12.11.2007
Kazuistika 3: Nemocná 49 let s primárně inoperabilním , středně diferencovaným serózním adenokarcinom , s maligním ascitem T3cNXM0
Kazuistika 4: Pacientka 42 let; Po oboustranné adnexektomii a resekcí omenta pro špatně diferencovaný serozní karcinom tuby, s metastatickým postižením obou ovarií, s metastatickým postižením omenta a karcinózou peritonea, G3, pT3bpNXM0

Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D.; MUDr. Ondřej Fiala; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Jiří Presl, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Avastin a gynekologické zhoubné nádory, 20. 4. 2015
Neoadjuvantí chemoterapie - argumenty PRO

Hlasování o nejvhodnější první léčebné modalitě prezentované v přednášce ze satelitního sympózia "Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta", které se konalo 9. dubna 2015 v rámci XXXIX. Brněnských onkologických dnů.

Diagnóza pacienta:

Premenopauzální nemocná, 39 let, bez významnějších komorbidit; nově diagnostikován tumor pravého prsu v horním zevním kvadrantu na ultrazvuku 30 mm, suspektní uzlina v pravé axile; histologicky duktální adenokarcinom, ER negativní, PR negativní, HER-2 3+, FISH amplifikace, Ki67 30%

Autoři: Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Klíčová slova: Herceptin; trastuzumab; zhoubné nádory prsu; neoadjuvantní léčba; kazuistika; karcinom prsu HER2+
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory prsu, 16. 4. 2015
Současné dvě EGFR mutace u plicního adenokarcinomu

Cílená terapie pomocí EGFR-TKIs (epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitors) je v současné době dobře zavedenou léčbou pro pacienty s tzv. častými EGFR mutacemi s pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic. Účinnost této léčby pro tzv. vzácné a obzvláště pak pro tzv. komplexní EGFR mutace není zcela jasná.

Diagnóza pacienta:

Případ 63leté ženy s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s komplexní EGFR mutací (G719X + S768I), která byla léčena gefi tinibem. Doba do progrese dosáhla osm měsíců.

Autoři: MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Martin Svatoň, MD, Ph.D.; RNDr. Hana Vošmiková
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; kazuistika; EGFR; nemalobuněčný karcinom NSCLC
Zdroj: Klinická onkologie. 2015; 28(2): 134-138. DOI: 10.14735/amko2015134
Glomus tumor prstu ruky

Bližšie poznatky a myslenie na diagnózu glomus tumor je dôležité pre viaceré medicínske odbory, keďže pacienti s podobnými ťažkosťami a nevysvetliteľnými úpornými bolesťami nechta môžu byť liečení na ktoromkoľvek odbornom pracovisku.

Diagnóza pacienta:

55- ročná pacientka S. E. bola vyšetrená na kožnej ambulancii vo februári 2012 pre bolesti v oblasti nechtového lôžka 4. prsta trvajúce od leta 2011. Objektívne na nechte bola pozdĺžna ryha inak bez onychomykotických zmien, neboli subunguálne prítomné hyperkeratózy, farebné zmeny, onycholýza, bez zápalu v okolí, dermatoskopicky negatívne. V apríli 2014 na ambulancii chirurgie ruky v Bratislave bol klinicky prakticky okamžite bez ďalších pomocných vyšetrovacích metód diagnostikovaný suspektný GT dig. IV manus l. dx. a následne o týždeň bola pacientka operovaná.

Autoři: MUDr. Roman Bednár, Ph.D.; MUDr. Gabriela Majeríková
Klíčová slova: kazuistika; glomus tumor; prsty
Zdroj: Klinická onkologie. 2015; 28(2): 130-133. DOI: 10.14735/amko2015130
Kompletní patologická odpověď – výsledky neoadjuvantní léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Průběh onemocnění pacientek s karcinomem prsu se zvýšenou expresí HER2 byl před zavedením cílené léčby většinou nepříznivý. V současné době jsou k dispozici léky, které prokázaly statisticky významnou účinnost. Jedná se o trastuzumab, pertuzumab a T-DM1. Využití cílené léčby v neoadjuvanci zvyšuje kompletní patologickou odpověď. Tuto skutečnost dokládají i obě kazuistiky.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 1: 66letÁ nemocnÁ, které byl v červenci 2012 diagnostikován karcinom v horním zevním kvadrantu levého prsu o velikosti 40 mm. Z biopsie byl verifi kován invazivní, duktální karcinom G 2, ER 100 %, PR 30 % a c-erb-2 (2+), HER2 pozitivní, což bylo potvrzeno metodou FISH.

Kazuistika 2: 53letá nemocná, která byla dlouhodobě sledována v mamologické poradně jiného pracoviště pro nejasnou rezistenci na rozhraní horních kvadrantů pravého prsu, velikosti 15 mm.

Autoři: MUDr. Zuzana Vlachová; MUDr. Hana Študentová; Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Klíčová slova: Herceptin; trastuzumab; zhoubné nádory prsu; kazuistika; karcinom prsu HER2+; pertuzumab; trastuzumab emtansin (T-DM1); Perjeta; Kadcyla
Zdroj: VLACHOVÁ, ZUZANA; ŠTUDENTOVÁ, HANA; MELICHAR, BOHUSLAV. Kompletní patologická odpověď – výsledky neoadjuvantní léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2015, 5, 1, s. 20-2
Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě – výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Indukční, neoadjuvantní systémová léčba u karcinomu prsu rozšiřuje v indikovaných případech možnosti komplexní léčby. Může příznivě ovlivnit její výsledky, situaci pacienta a prognózu jeho choroby. Její indikace musí být však uvážlivá a „na míru“ přesná, personalizovaná.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1
Prezentuje cCR a pCR na indukci u 51leté ženy s tripple negativním KP v HZQ vlevo. Staging cT2cN1cM0. Šlo o vysoce invazivní duktální KP s vysokým gradingem (G3). Největší rozměr T = 25×20 mm. Imunohistochemické vyšetření s výsledkem: ER neg., PR neg., HER2 neu skóre 0, index Ki67 = 80 %.

Kazuistika č. 2
Prezentuje velmi příznivou zkušenost chirurga s indukční léčbou u mladé ženy s HER2 pozitivním typem nádoru. Šlo o lokálně pokročilý KP levého prsu se solitární metastázou v dorzálním segmentu pravého jaterního laloku. Onemocnění jsme řešili v počátku roku 2010. Staging uzavřen jako cT2cN1cM1. Šlo o invazivní duktální karcinom v HZQ, T= 40×38 mm. V pravé axile patologická hypoechogenní uzlina. Jaterní metastáza měla velikost v největším průměru 20 mm

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: Herceptin; trastuzumab; zhoubné nádory prsu; HER2/neu; neoadjuvantní léčba; kazuistika; antracykliny; taxany; karcinom prsu HER2+; staging / restaging
Zdroj: JANDÍK, PAVEL. Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě – výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2015, 5, 1, s. 10-14.
Sarkomatoidní karcinom plic

Sarkomatoidní karcinom (sarcomatoid carcinoma – SARC) plic patří mezi velmi vzácné a agresívní typy nemalobuněčného karcinomu plic. Jedná se o skupinu nízce diferencovaných karcinomů s částečnou sarkomatoidní diferenciací nebo přímo s komponentou sarkomu. Charakteristickým nálezem bývá objemný nádor se sklonem k invazi, brzká rekurence a systémové metastazování.

Diagnóza pacienta:

Autoři prezentují případ SARC u 77leté pacientky. Předoperační staging prokázal sarkomatoidní karcinom dolního laloku levé plíce bez generalizace na PET CT, ale s infiltrací více než 2/3 bránice. Byla provedena resekce – dolní lobektomie s resekcí bránice a náhradou svalovým lalokem z m. latissimus dorsi na cévní stopce. Histologický nález potvrdil diagnózu sarkomatoidního (pleomorfního) karcinomu pT3N0M0. Pacientka prodělala adjuvantní chemoterapii, za 20 měsíců došlo k relapsu a systémové diseminaci nádoru, pacientka zemřela 21 měsíců od operace.

Autoři: MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.; MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; MUDr. Katherine Vomáčková; MUDr. Josef Chudáček
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; nádorová invaze; svalový lalok; sarkomatoidní karcinom; bránice
Zdroj: Klinická onkologie. 2015; 28(1): 57-61. DOI: 10.14735/amko201557
Pacientka s metastatickým kolorektálním karcinomem

Z léčby Avastinem s chemoterapií mohou profitovat i generalizovaní pacienti, u kterých rozsah onemocnění je větší, a u kterých bychom nepředpokládali delší přežití z důvodu masivního postižení jater tumorem. U pacientky bylo dosaženo celkového přežití 51 měsíců.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika pacientky 44 let s metastatickým karcinomem sigmatu s masivním postižením jater

Autoři: MUDr. Adam Wendrinski
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; kazuistika; jaterní metastázy; multidisciplinární spolupráce; irinotekan; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Klíčová slova: kazuistika; video-kazuistika