Knihovna kazuistik

Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie.

Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 284 zrušit všechny filtry
Kompletní patologická odpověď – výsledky neoadjuvantní léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Průběh onemocnění pacientek s karcinomem prsu se zvýšenou expresí HER2 byl před zavedením cílené léčby většinou nepříznivý. V současné době jsou k dispozici léky, které prokázaly statisticky významnou účinnost. Jedná se o trastuzumab, pertuzumab a T-DM1. Využití cílené léčby v neoadjuvanci zvyšuje kompletní patologickou odpověď. Tuto skutečnost dokládají i obě kazuistiky.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 1: 66letÁ nemocnÁ, které byl v červenci 2012 diagnostikován karcinom v horním zevním kvadrantu levého prsu o velikosti 40 mm. Z biopsie byl verifi kován invazivní, duktální karcinom G 2, ER 100 %, PR 30 % a c-erb-2 (2+), HER2 pozitivní, což bylo potvrzeno metodou FISH.

Kazuistika 2: 53letá nemocná, která byla dlouhodobě sledována v mamologické poradně jiného pracoviště pro nejasnou rezistenci na rozhraní horních kvadrantů pravého prsu, velikosti 15 mm.

Autoři: MUDr. Zuzana Vlachová; MUDr. Hana Študentová; Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Klíčová slova: Herceptin; trastuzumab; zhoubné nádory prsu; kazuistika; karcinom prsu HER2+; pertuzumab; trastuzumab emtansin (T-DM1); Perjeta; Kadcyla
Zdroj: VLACHOVÁ, ZUZANA; ŠTUDENTOVÁ, HANA; MELICHAR, BOHUSLAV. Kompletní patologická odpověď – výsledky neoadjuvantní léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2015, 5, 1, s. 20-2
Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě – výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Indukční, neoadjuvantní systémová léčba u karcinomu prsu rozšiřuje v indikovaných případech možnosti komplexní léčby. Může příznivě ovlivnit její výsledky, situaci pacienta a prognózu jeho choroby. Její indikace musí být však uvážlivá a „na míru“ přesná, personalizovaná.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1
Prezentuje cCR a pCR na indukci u 51leté ženy s tripple negativním KP v HZQ vlevo. Staging cT2cN1cM0. Šlo o vysoce invazivní duktální KP s vysokým gradingem (G3). Největší rozměr T = 25×20 mm. Imunohistochemické vyšetření s výsledkem: ER neg., PR neg., HER2 neu skóre 0, index Ki67 = 80 %.

Kazuistika č. 2
Prezentuje velmi příznivou zkušenost chirurga s indukční léčbou u mladé ženy s HER2 pozitivním typem nádoru. Šlo o lokálně pokročilý KP levého prsu se solitární metastázou v dorzálním segmentu pravého jaterního laloku. Onemocnění jsme řešili v počátku roku 2010. Staging uzavřen jako cT2cN1cM1. Šlo o invazivní duktální karcinom v HZQ, T= 40×38 mm. V pravé axile patologická hypoechogenní uzlina. Jaterní metastáza měla velikost v největším průměru 20 mm

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. (jandikp@fnhk.cz)
Klíčová slova: Herceptin; trastuzumab; zhoubné nádory prsu; HER2/neu; neoadjuvantní léčba; kazuistika; antracykliny; taxany; karcinom prsu HER2+; staging / restaging
Zdroj: JANDÍK, PAVEL. Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě – výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2015, 5, 1, s. 10-14.
Sarkomatoidní karcinom plic

Sarkomatoidní karcinom (sarcomatoid carcinoma – SARC) plic patří mezi velmi vzácné a agresívní typy nemalobuněčného karcinomu plic. Jedná se o skupinu nízce diferencovaných karcinomů s částečnou sarkomatoidní diferenciací nebo přímo s komponentou sarkomu. Charakteristickým nálezem bývá objemný nádor se sklonem k invazi, brzká rekurence a systémové metastazování.

Diagnóza pacienta:

Autoři prezentují případ SARC u 77leté pacientky. Předoperační staging prokázal sarkomatoidní karcinom dolního laloku levé plíce bez generalizace na PET CT, ale s infiltrací více než 2/3 bránice. Byla provedena resekce – dolní lobektomie s resekcí bránice a náhradou svalovým lalokem z m. latissimus dorsi na cévní stopce. Histologický nález potvrdil diagnózu sarkomatoidního (pleomorfního) karcinomu pT3N0M0. Pacientka prodělala adjuvantní chemoterapii, za 20 měsíců došlo k relapsu a systémové diseminaci nádoru, pacientka zemřela 21 měsíců od operace.

Autoři: MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.; MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; MUDr. Katherine Vomáčková; MUDr. Josef Chudáček
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; nádorová invaze; svalový lalok; sarkomatoidní karcinom; bránice
Zdroj: Klinická onkologie. 2015; 28(1): 57-61. DOI: 10.14735/amko201557
Pacientka s metastatickým kolorektálním karcinomem

Z léčby Avastinem s chemoterapií mohou profitovat i generalizovaní pacienti, u kterých rozsah onemocnění je větší, a u kterých bychom nepředpokládali delší přežití z důvodu masivního postižení jater tumorem. U pacientky bylo dosaženo celkového přežití 51 měsíců.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika pacientky 44 let s metastatickým karcinomem sigmatu s masivním postižením jater

Autoři: MUDr. Adam Wendrinski
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; kazuistika; jaterní metastázy; multidisciplinární spolupráce; irinotekan; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
FOLFOXIRI + Bevacizumab

FOLFOXIRI + bevacizumab s velmi výraznou parciální regresí; v kombinaci s operačním zákrokem PFS 21m; 10 měsíční drug holliday

Diagnóza pacienta:

31 letá pacientka; Adenokarcinom c. cékoascendens, meta postižení jater bilobárně, drobná ložiska plicní do 6mm, cT3N2M1 G2 RAS wildtype

Autoři: MUDr. Stanislav Batko
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; resekce metastáz; kazuistika; metastatický kolorektální karcinom; FOLFOXIRI
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Léčba pacienta s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu

Léčba bevacizumabem přináší vysokou četnost odpovědí u nemocných s jaterními metastázami (78%), přičemž u primárně neoptimálně resekovatelných byla pozorována sekundární resekabilita 33%

Diagnóza pacienta:

Pacient, muž, r. 1945; Ca sigmoidea pT3a pN2a M0 R0 KS IIIB (dg. 05/11) C18.7

Autoři: MUDr. Lucie Žitňanská
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; resekce metastáz; kazuistika; jaterní metastázy; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Každodenní případ ...

Aktivní muž, pracoval jako učitel, jezdící na soutěže, s neresekabilními metastázami do jater; cílem je „ dlouhodobá ambulantní“ léčba; celkově léčba tolerována velice dobře

Diagnóza pacienta:

Muž 62 let; cirkulární tumorozní infiltrace rekta v délce cca 6 cm se známkami incip. infiltrace do okolního tuku. Solitární patologicky zvětšená uzlina vpravo dorzálně v malé pánvi zprava mezí průběhem rektosigmy a piriformním svalem, vícečetná meta ložiska v játrech

Autoři: MUDr. Věra Benešová (benesova.vera@post.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; kazuistika; jaterní metastázy; XELIRI; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Uplatnění bevacizumabu v léčbě karcinomu prsu

Pacientka t.č. pokračuje v monoterapii bevacizumabem, dávkou 15mg/kg v intervalu 3 týdnů; stav neuropathie G1-2, po vysazení chemoth zlepšení, klinicky  ve vynikající kondici  PS 0, kontrolní OM v normě

Diagnóza pacienta:

B.S.- nar. 1953; Ca mammae l. sin. T1c (18 mm) N3 M0  KS IIIC

Autoři: MUDr. Zuzana Donátová
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Avastin v léčbě HER - negativního (triple - negativního) metastatického karcinomu prsu

V září ukončena aplikace paclitaxelu, pokračuje Avastin v monoterapii, nemocná se vrací do práce, má zcela normální laboratorní parametry a pravý prs zhojený, bez známek tumoru.

Diagnóza pacienta:

Žena narozena 1955; duktální solidně rostoucí karcinom grade 3, Nottingham skore 8., ER a PR - negativní, proliferační aktivita –  vysoká (MIB1 80%), E- cadherin - pozitivní, HER negativní

Autoři: MUDr. Hana Korunková (korunkovah@fnplzen.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; Indikační a preskripční omezení; kazuistika; metastatický karcinom prsu; úhrada péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Avastin a karcinom ovaria

Od 1. srpna 2014 je Avastin v České republice hrazen na základě výsledků studie ICON7 též pro primární léčbu pacientek s ovariálním karcinomem vysokým rizikem.

Diagnóza pacienta:

Pac. JM, 43 let; Dg.:  St.po LSK s pravostr.adnexektomií pro serozní ca tuby a ovaria, pT3NxM1 (po DB meta až 4-5cm)

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Kazuistika ovariální karcinom

Systémová léčba: paclitaxel+carboplatina (6x) + bevacizumab 7,5 mg/kg; tolerance léčby výborná

Diagnóza pacienta:

A.T., 63 let; Histologie:  serózní papilární karcinom G2,  stadium III.C

Autoři: MUDr. Hana Študentová
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Mnohočetný metachronní maligní fibrózní histiocytom na horních končetinách

Fenomén mnohopočetných sarkómov mäkkých tkanív, buď metachronných, alebo synchronných je veľmi zriedkavý. Preto sa domnievame, že každý nový prípad by mal byť opísaný.

Diagnóza pacienta:

Prípad mnohopočetných symetrických, metachronných malígnych fibróznych histiocytómov lokalizovaných na oboch ramenách. Prezentovaná je 19-ročná pacientka, ktorá pociťovala napätie a bolesť v pravom ramene.

Autoři: MUDr. Danijela Šćepanović, Ph.D.; MUDr. Andrea Masaryková; MUDr. Margita Pobijáková; MUDr. Alexandra Hanicová; MUDr. Marta Fekete
Klíčová slova: radioterapie; kazuistika; maligní fibrózní histiocytom; horní končetiny; mnohočetné primární nádory
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 6, 438 - 441
Spinocelulární karcinom v ložisku cirkumskriptní sklerodermie

Spinocelulárny karcinóm v teréne ložiskovej sklerodermie je veľmi vzácny a obvykle vzniká práve na dolných končatinách u pacientov s dlhotrvajúcou, pansklerotickou či generalizovanou morfeou.

Diagnóza pacienta:

Prípad mladej pacientky, u ktorej došlo k vzniku ulcerácií na pravej nohe v teréne 15 rokov trvajúcej ložiskovej sklerodermie (LS, morfey). Podľa CT vyšetrenia a RTG bol nález zhodnotený ako osteomyelitída a pacientka bola liečená kombináciou antibiotík.

Autoři: MUDr. Veronika Ďurčanská; MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.; MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Lukáš Velecký; MUDr. Eva Březinová; prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Klíčová slova: kazuistika; osteomyelitida; spinocelulární karcinom; lokalizovaná sklerodermie; ulkus
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 6, 434 - 437
Analýza příčin pozdní diagnostiky solidních nádorů u adolescentů v ČR

Nádory u adolescentů jsou vzácné, potenciálně vyléčitelné, ale s horšími výsledky než ostatní věkové skupiny.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: 17letý pacient s pozitivní RA; alveolární rhabdomyosarkom, PAX3/FKHR+
Kazuistika č. 2: 16letá dívka; Hodgkinův lymfom, typ modulární skleróza
Kazuistika č. 3: 22letá pacientka; osteosarkom vysokého stupně malignity
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; monofázický synoviální sarkom
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; metastázy embyonálního karcinomu

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (vbajciova@fnbrno.cz); MUDr. Zuzana Onderčová
Klíčová slova: zhoubné nádory varlat; kazuistika; zhoubné nádory kostí; sarkom; rhabdomyosarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí

Kazuistiky věnované expozici karcinogenním látkám v pracovní prostředí zahrnují přehled profesních nádorů a principy odškodňování.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 58 let, chron. pankreatitida, hypertenze, adenokarcinom prostaty; maligní mezoteliom pleury
Kazuistika č. 2: muž 76 let, CHOPN, primární plicní adenokarcinom

Autoři: MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.; Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Klíčová slova: kazuistika; video-kazuistika