Kasuistiky mezi Medicínou založenou na důkazech a Personalizovanou medicínou

Kasuistiky mezi Medicínou založenou na důkazech a Personalizovanou medicínou

Portál MojeMedicina, ve spolupráci především s Českou onkologickou společností, ale i dalšími odbornými společnostmi a časopisy, pro vás připravil Knihovnu kazuistik.

V hierarchii Medicíny založené na důkazech (EMB), která se snaží o kategorizaci důkazů podle důležitosti a četnosti, a jež bývá zobrazována jako pyramida důkazů, jsou kazuistiky zařazeny hodně nízko jako méně validní zdroje důkazů. 

Jaký smysl má tedy předávání a studium kazuistik v době, kdy lékaři mají k dispozici velké randomizované studie, systematické přehledy a metaanalýzy na jejichž základě jsou zpracovávány univerzální léčebné postupy?

Ani randomizované studie fáze III a ani na jejich základě vypracované léčebné postupy nemohou řešit léčbu konkrétního pacienta. Dobře víme, že například nádorová onemocnění jsou heterogenním systémem, i když spadají do stejné lokality, do stejné histologie. Každý pacient je, ve své podstatě, jiný a průběh stejné nemoci je u každého individuální. Z toho vyplývá, že i léčebný postup nemusí být stejný pro všechny pacienty. Mnohdy vidíme velmi kuriózní léčebné výsledky, které mohou být zdrojem informací pro jiné lékaře, proto jsme přesvědčeni, že sledování kazuistik je velmi, velmi poučné.

Knihovna kazuistik

Sledování kazuistik ještě podporuje kladený důraz na personalizovanou medicínu. Právě na ní je vidět, jak se jedno onemocnění dále dělí na další subjednotky. I v tomto případě je důraz na individualitu a individuální rozmanité průběhy choroby zajímavé a přínosné.

Zatímco medicína založená na důkazech se snaží vyléčit většinu nemocných, personalizovaná medicína se ptá, jak vyléčit konkrétního pacienta, tedy i toho, kterému standardizované postupy, účinné u většiny pacientů, nepřinášejí žádaný efekt.  

Další výhoda kazuistik je i v tom, že často poukazují na informace, které nejsou v klinické studii uvedeny. Navíc se dají rychle publikovat a jejich vypracování zabere mnohem méně času než vypracovaní metaanalýzy nebo analýzy klinické studie a umožňují tak sdílení zkušeností téměř v reálném čase.

Co by měla obsahovat kazuistika: 

  • stav pacienta v době zahájení popisované léčby (rozsah a stupeň onemocnění, lokalizace apod.)
  • shrnutí současných standardů léčby daného onemocnění s ohledem na kazuistiku a důvod zveřejnění případu
  • relevantní část osobní anamnézy pacienta, jde-li o familiární výskyt popisovaného onemocnění i rodinnou anamnézu
  • podstatné údaje z předchozí léčby daného onemocnění
  • provedenou léčbu (režim)
  • výsledky (dosaženou odpověď)
  • bezpečnost (klinicky významné nežádoucí účinky, popř. jejich zvládání, nepřítomnost očekávaných nežádoucích účinků)
  • stručné shrnutí a zhodnocení průběhu léčby a jejich výsledků
  • odborná literatura

Avšak i psaní kazusitiky má svá pravidla.

Snad ve všech lékařských časopisech i na mnoha webech jsou publikovány případové studie z různých oblastí medicíny. My vám nabízíme nástroj, který umí tyto kazuistiky vyhledat a nabídnout návštěvníkům. Jedná se o portál MojeMedicina, který ve spolupráci především s Českou onkologickou společností, ale i dalšími odbornými společnostmi a časopisy připravil “Knihovnu kazuistik“. Tato knihovna je především rozcestníkem k jinde uveřejněným případovým studiím, který umožňuje jejich třídění a vyhledávání podle diagnózy, klíčových slov nebo jen prostým zadáním textu. “Knihovna“ obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky. Postupně jsou doplňovány případové studie i z jiných lékařských oborů.

Kromě jinde publikovaných kazuistik mají registrovaní návštěvníci portálu - lékaři v klinické praxi, možnost vložit i svou vlastní kazuistiku. 

Ve spolupráci s Klinikou komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně jsme pro vás připravili také výukové video, které vás provede správnou praxí psaní lékařských kazuistik. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, kolegyně a kolegové, v tomto krátkém videu bych vám rád sdělil několik poznámek k tomu, jak jednoduše napsat kazuistiku. První nad čím se musíme zamyslet je, jestli máme o čem psát. Co může být tématem kazuistiky. Zaprvé, může to být neobvyklý průběh i jinak běžného onemocnění. Pacient může mít neobvyklou komorbiditu, můžeme se zaměřit na její léčbu a vztah k základní diagnóze, která bude předmětem naší kazuistiky. Jde také o neobvyklou anamnézu, popis diferenciální diagnózy, může být předem kazuistiky chybná diagnóza, příčiny omylů a možné důsledky tady tohoto stavu. Předmětem diagnostiky může být popis klinické situace, která nemůže být reprodukována z etických důvodů, například pokud pacient odmítne nějakou standardní léčbu a my postupujeme nějakým alternativním způsobem. Typickým příkladem kazuistiky je popis vzácného nebo jedinečného onemocnění. A také to může být nějaká náhodná nebo nepředvídaná událost během diagnostiky a léčby pacienta. Velmi užitečné kazuistiky dokumentují nové způsoby léčby, a to jejich indikace, výsledky léčby, možné komplikace a kontraindikace. Jak je možné jednoduše vložit kazuistiku na server mojemedicína. v záložce "Moje knihovna" najdeme knihovnu kazuistik a zde je odkaz, jak vložit kazuistiku, a velmi jednoduše připravené pole pro jednotlivé části kazuistiky. Je to celé jednoduché, rychlé a intuitivní. Jaká je doporučená struktura kazuistiky? Nejčtenější částí kazuistiky je její název. Název by měl být stručný, výstižný a ideální je, pokud používáme některá klíčová slova, tak aby již z názvu bylo možno tuto kazuistiku najít. Další částí je stručný souhrn - abstrakt. Měl by to být jednoduchý krátký odstavec, přibližně 250 slov, nebo i méně, měl by vysvětlit případ, o kterém kazuistika je, měl by tam být krátký souhrn úvodů, stručný popis případů, jasné závěry. Do souhrnu nepatří diskuze. Souhrn by měl být samovysvětlující. Po přečtení souhrnu by měl čtenář získat jasný obrázek o tom, o čem kazuistika je. Další částí kazuistiky na serveru mojemedicína je zadání diagnostické oblasti, kam zadáme, jestli se jedná o oblast onkologie solidních nádorů, hematonkologii, revmatologii, hepatologii nebo jinou oblast. Následuje potom přesná diagnóza, která upřesňuje zařazení kazuistiky podle rozsahu, lokalizace, stupně, nebo pokročilosti onemocnění. Jde o to, jestli se například v případě kolorektálního karcinomu budeme věnovat adjuvantní léčbě nebo léčbě paliativní. Vlastní popis kazuistiky zahájíme úvodem, kde shrneme současné standardy léčby onemocnění. Uvedeme, co chceme sdělit a čím je kazuistika zajímavá. Ve vlastním popisu případu se soustředíme na relevantní část osobní anamnézy, v případě dědičných onemocnění uvedeme rodinnou anamnézu, podstatné údaje o předchozí léčbě a jejích výsledcích, a potom již popíšeme detailně náš případ. Soustředíme se také na otázku bezpečnosti daného léčebného postupu. Pokud bychom chtěli ke kazuistice přidat nějaké obrázky, tak je přiložíme jako samostatné soubory a do textu označíme místo, kam by daný obrázek patřil s jeho popisem. Následuje diskuze. V diskuzi by měla být vysvětlena problematika případů s odkazy na literaturu, měly být uvedeny citace, které podporují závěry kazuistiky, a také možné citace nebo konfliktní informace z literatury. Diskuze by měla integrovat staré a nové informace tak, aby z toho pramenil nějaký závěr, který je poslední součástí kazuistiky. Závěr by měl obsahovat stručné shrnutí a zhodnocení průběhu léčby a výsledky léčby. Na závěr kazuistiky uvedeme výběr jen důležitých literárních odkazů s tím, že je vhodné citovat také domácí autory, kteří se tématu věnují a určitě naši citaci ocení. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Medicína založená na důkazu: „Důsledné používání nejlepších současných vědeckých důkazů pocházejících z výsledků publikovaného klinického a epidemiologického výzkumu při péči o pacienty.“

"Jak byste léčili tuto pacientku?" To je otázka pokládáná publiku během prezentace případu diagnostiky a léčby 48 leté ženy s ovariálním karcinomem.

Přednáška diskutuje medicínu založenou na důkazech versus personalizovanou medicínu. Na základě jakých dat jsou formovány guideliny? Jakou roli by měla hrát personalizovaná medicína a akcentace přístupu k jednotlivým pacientům?