Cobas e-LabPerformance – podpora managementu kvality vaší laboratoře

Na závěr Sympózia laboratorní medicíny 2014 byl podrobně představen softwarový nástroj na podporu managementu kvality laboratoře. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené dámy a pánové, musíte být asi už dnes unaveni po tom dvoudenním maratonu přednášek. Já se pokusím být stručný a stručně představit nové záležitosti v nástroji cobas e-LabPerformance. Zatímco mí kolegové mluvili o nových produktech, tento nástroj není úplně nový. A řekl bych, že mnoho z vás se již s exporty z tohoto systému seznámili. A slouží vám k managementu vaší laboratoře a přesvědčení se, že ty vaše výsledky, které produkujete na těch analyzátorech, jsou správné. Cobas e-LabPerformance je nástroj, který je jednou z částí produktu, kterému se říká cobas e-services. Tento produkt ještě zastřešuje další služby, jako je dálková správa a elektronická knihovna s denní aktualizací. Pro cobas e-services je nutné mít v laboratoři cobas link, který se standardně dodává pro systémy cobas 6000 a cobas 8000. Když se tedy podíváme, jak ten softwarový nástroj vypadá - je to intranetový nástroj. Je přístupný jenom nám, pracovníkům Roche, ale na požádání Vám kdykoliv jakýkoliv report, který si teď ukážeme, pošleme. Já tady nebudu probírat všechny ty části, protože čas je drahý. Zaměřím se na ty nejzajímavější, nejdůležitější, což zpodobňuje kontrola kvality. V kontrole kvality máme několik srovnání. Tady na té levé straně jsou všechny laboratoře a systémy, které jsou napojeny na cobas link. A tímto umožňují posílat svá data, své výsledky kontrol kvality a kalibrací v případě nějaké alarmové hlášky na centrálu. A nám to umožní potom analýzu a další srovnání. Takže Quality Control, část Benchmark Details. Funguje tak, že si zvolíme období, které nás zajímá. Vybereme si modul. Tady máme jenom e170, e601. Modul e602 bude doplněn v další softwarové verzi. A tudíž bude ještě větší počet účastníků a větší statistická hodnota. Vybereme tady metodu, číslo šarže, číslo šarže kontroly, číslo šarže reagencie. A dostaneme toto vyhodnocení, které srovnává české laboratoře s laboratořemi v části EMEA. Již se tu mluvilo o tom globálním rozdělení naší firmy. A EMEA je ta část Evropa, Střední východ, Afrika, ve které se pohybujeme a ve které se srovnáváme. Takže tady dokonce vidíme, když najedeme na ty červené body, co reprezentují laboratoře v České republice, právě pro ty dané vybrané kombinace vidíme tu danou laboratoř dodnes. Další část je Benchmark Overview, která funguje malinko jinak. A tato část je velmi elegantní v tom, že tady vidíme právě posuny jednotlivých šarží reagencií v rámci toho daného kontrolního materiálu. A to nám může klarifikovat některé záležitosti v kontrole kvality. S posuny šarží. Většinou posuny šarží našich umělých matric kontrolních materiálů reflektují posuny šarží v umělých matricích kontrolních materiálů EHK. Takže tady vybereme zase období, které nás zajímá. Typ modulu, číslo šarže kontroly, vybraná hladina. A dostaneme report. Přes všecky šarže metod, které byly měřeny v tom daném období tou vybranou kontrolou. Zde je jenom jeden úsek, dostal jsem asi 7 stran různých metod. A co je zajímavé, vidíme tady, jak se pohybují průměry EMEA a průměry laboratoří v České republice, což je označeno tou modrou barvou. Celkový průměr je pak označen zeleným puntíkem. A právě zde je možno vidět rozdíly v daných šaržích. Někdy ty rozdíly jsou větší, někdy menší. A v zásadě toto, jak jsem říkal, nám umožňuje porovnat naše výsledky a ujistit se, zda jsme v souladu a nebo ne. Zda máme problém u sebe nebo zda jsme v souladu s globální statistikou. Další část je Global Recovery. Zde vyplníme jak číslo šarže reagencie, tak číslo šarže kontroly. U našich kontrol, interní kontroly kvality, máme referenci cílovou hodnotu deklarovanou výrobcem. A dostaneme tento graf. Tady to TSH s poměrně úzkým gaussovským rozdělením. Je to dáno tím, že tady máme to hodnocení zkonstruováno podle cílové hodnoty deklarované výrobcem. A jedno S je tady za 6%. Naše statistika těch 7098 výsledků získala CV, variační koeficient 2,5%, takže to rozložení vypadá takto. Zde velice jednoduše identifikujeme ty posuny v rámci těch šarží a vidíme, zda jsme v souladu nebo ne. Tento systém není vymezen čistě na interní kontroly, ale dá se použít pro kontroly jiných výrobců. Tady nadefinujeme kontrolní materiál od Roche, číslo šarže, specifického kontrolního materiálu a dostaneme podobné vyhodnocení. Tady se to hodnocení provádí podle kumulovaného průměru. Kde se zjistí právě ta referenční hodnota průměru, ze kterého se vychází. Tady to gaussovské rozložení je daleko plošší. Je to z toho důvodu, že variační koeficient je zde použit 2,5%. Takže také velmi slušný. V kalibracích, to je další výstup, který se zvlášť hodí pro řešení aplikačních problémů, stížností. Zde umíme analyzovat problém. Vybereme si zase období, nějaký úsek, systém, šarže, šarže reagencie, šarže kalibrátoru. A získáme pro tu danou kombinaci celkovou statistiku, kolik bylo provedeno kalibrací, jestli to byly šaržové nebo soupravové, jestli byly správné či chybné. A když byly chybné, tak co byla příčina těch chyb. Kdybychom použili kalibrační data, tak uvidíme potom jednotlivé laboratoře s jednotlivými signály a výsledky. Takže toto pak velmi jednoduše srovnáme a pomůže nám to klarifikovat příčinu problému. Dále když si vybereme konkrétního uživatele, získáme potom ještě specifické reporty, které souvisejí s tou danou laboratoří. Uvidíme i to, jak se ty kontroly pohybovaly v čase na tom daném systému. Uvidíme také šarže, které byly použity, také statistiku alarmů na tom daném systému, což je velmi praktické potom pro takovou tu preventivní údržbu. A také nám to poskytuje i určité údaje. System Usage, to bude vylepšeno v další softwarové verzi v příštím kvartálu, kde uvidíme, v jakém je ten systém stavu během toho dne. Tímto bych vám poděkoval za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast.

Související články

Přednáška představuje portfolio Diagnostické divize Roche pro diagnostiku infekčních onemocnění. 

Lékař je hostem v životě pacienta

… tato věta zazněla na Euromedlabu při sympoziu Engaging patients with laboratory medicine. A nejen ta. Hodně se diskutovalo, zda a za jakých podmínek mají být pacienti seznamováni s výsledky svých laboratorních testů. Ale ještě mnohem větší prostor byl věnován odpovědím na otázku, PROČ by měli být s nimi obeznámeni a co jim to přinese. Následující článek je souhrnem informací, které jsem v průběhu sympozia stačila zachytit. Ne o všem se u nás takhle otevřeně hovoří.

Přednáška seznamuje s problematikou bolesti na hrudi v akutním provozu, s její etiologií a s možnostmi diagnostiky akutních koronárních syndromů. Přednášející se zabývá také doporučeními pro diagnostiku akutních koronárních syndromů a podrobně představuje rule-in a rule-out protokoly, které bylo možné implementovat díky stanovení hs TnT.