Elecsys AMH – rychlé, přesné a klinicky hodnotné výsledky

Elecsys AMH je plně automatizovaná metoda pro kvantitativní in vitro stanovení Anti-Müllerian hormonu v lidském séru a plazmě. Přednáška popisuje roli vyšetření AMH v klinické praxi a seznamuje přítomné s výsledky rozsáhlých externích a interních multicentrických evaluací.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřál příjemný podvečer a představil dnes první automatizovaný test na trhu Elecsys® AMH. Klinický úvod k této záležitosti již přednesl doktor Loucký, já se zaměřím spíše na konkrétní vlastnosti týkající se testu a výsledky multicentrických evaluací. Z kraje si dovoluji upozornit na deklarované použití uvedené v příbalovém letáku, kde je uvedeno, že souprava se používá pro zjišťování ovariální rezervy ve spojení s dalšími klinickými a laboratorními nálezy. To je v současné platné deklarované použití, nicméně firma bude během dalších let zavádět a rozšiřovat své deklarované použití na predikci odpovědi na kontrolovanou stimulaci ovarií a také budeme moci nastavovat individualizovanou terapii na základě hodnoty AMH. Toto rozšíření bylo inicializováno na základě akvizice firmy Ferring, která je výrobcem humánního rekombinantního FSH, který se používá právě pro tu terapii. Když se podíváme dále, tady je taková krátká rekapitulace. Termín používaný pro kapacitu vaječníků produkovat celá vajíčka vhodná pro oplodnění a zdravé těhotenství, to je ta ovariální rezerva. Klesá rapidně s věkem. Ty koncentrace jsou velmi individuální, i ten pokles. Tento obrázek ukazuje současně používané metody pro stanovení ovariální rezervy, a sice stanovení fertilitních hormonů, které je omezeno na specifické dny cyklu - 2. a 4. den. Byly zde nalezeny vysoké variability mezi cykly a třeba estradiol nezachytí ženy se sníženou ovariální rezervou, ta senzitivita je zde horší. Co se používá jako takový hlavní test, je ultrazvukové vyšetření AFC, stanovení počtu antrálních folikulů. Je to vyšetření, které je zatíženo určitým subjektivním pohledem, z čehož pak vyplývají určité rozdíly jednak mezi těmi lékaři, tak i mezi těmi pracovišti, kde toto vyšetření bylo prováděno. Tyto ROC křivky ukazují nalezenou diagnostickou hodnotu AMH oproti estradiolu a FSH ve vztahu právě k predikci počtu antrálních folikulů. Důležité je, že ten AMH může být stanoven kterýkoli den cyklu, a tím pádem to brání případnému zpoždění zahájení IVF. Nyní se dostáváme k té multicentrické studii, která byla provedena před uvedením vlastního testu na trh. Já bych ji rozdělil na takové tři části. Byla to jednak technická multicentrická evaluace, jednak klinická a jednak také evaluace zaměřená na určení věkově specifických referenčních hodnot pro ženy a také pro ženy trpící syndromem polycystických ovarií. Konkrétně ta technická multicentrická evaluace měla za úkol prověřit, zjistit, deklarovat opakovatelnost testu, mezilehlou preciznost, porovnávala metodu se současně nejvíce zastoupenou metodou na trhu, elisa testem. Prověřovala linearitu metody, dále také srovnávala různé šarže z hlediska výtěžnosti. A také proměřovala vzorky z externí kontroly kvality. Studie zaměřená na věkově specifické referenční hodnoty stanovila referenční hodnoty po pětiletkách u žen ve věku od 20 do 50 let. Rovněž byly stanoveny referenční hodnoty pro muže a také pro ženy se syndromem polycystických ovarií. Klinická multicentrická studie s názvem OvaRes se zaměřila na porovnání metody AMH a její korelace s ultrazvukovou metodou AFC. To nám umožnilo při uvedení metody na trh uvést do deklarovaného použití právě ten fakt, že můžeme zjišťovat ovariální rezervu. Tato tabulka shrnuje vlastnosti metody. Je to metoda klasická 18minutová, sendvičová, kalibrace jako u ostatních testů Elecsys, dvoubodová, metoda je standardizovaná oproti testu elisa první generace, to byla taková ta neupravená metoda bez předředění. A materiál vzorku v séru lithium, heparin, plasma. Nízký objem vzorku. To je důležité - velmi dobré vlastnosti senzitivity, Limit of Blank, Limit of Detection, Limit of Quantification. To vlastně umožňuje opravdu velmi přesně stanovit ty ženy s nízkou ovariální rezervou, což je zvláště klinicky důležité. Měřící rozsah poměrně široký, který dá se říct snižuje případné nutné ředění. Mezilehlá preciznost do 4,4 procenta pro všechny analyzátory cobas-e. Tady je znázorněn sendvičový test, klasická kompozice. Biotinylovaná protilátka proti AMH, rutheinovaná protilátka proti AMH, analýza vzorků. V prvním kroku reakce v roztoku. A ve druhém kroku uchycení na pevnou fázi prostřednictvím interakce streptavidin - biotin. A vlastní detekce elektrochemoluminescence. Tady u této záležitosti bych se trochu zastavil. Ve srovnání právě s tím elisa testem, a to je dost důležité, probíhá ta reakce u Elecsysu v roztoku, jak jsem již říkal. A není zde žádná imobilizace protilátek. Tudíž zde nedochází k nežádoucí interferenci komplemence vzorků jako u testu elisa. A k falešnému snížení hodnot. I když používá metoda Elecsys stejné protilátky jako metoda elisa, tak tady nedošlo k tomu snížení hodnot u metody Elecsys. Tady bych chtěl ještě doplnit, že to provedení té metody Elecsys v roztoku je poměrně unikátní a má svoje výhody ve srovnání s dalšími metodami, které imobilizují své protilátky, jednak v těch nádobkách, nebo na mikročásticích. Nebo v jamkách. Další slidy už ukazují výsledky té multicentrické evaluace. Tady je zrovna výsledek sledování mezilehlé preciznosti. Přes celé měřící rozmezí. A porovnání metody Elecsys s metodou manuální. Byly pozorovány rovněž minimální rozdíly ve výsledcích jednotlivých uživatelů a laboratoří. A minimální rozdíly ve výsledcích na jednotlivých platformách. Tyto dva obrázky ukazují na srovnání různých šarží, těch prvních šarží, které byly uvedeny do rutinního používání. A zde je rovněž vidět podle směrnic hodnot PO regrese na velmi slušnou porovnatelnost. Další obrázek demonstruje to, že se povedlo vyvinout velmi robustní automatizovanou metodu, která je robustní i u materiálu. Zde je porovnání materiálů lithium, heparin, plasma, sérum. Tady na tomto středním grafu je ukázáno srovnání vzorků, které byly uchovávány v různém čase v lednici, a čerstvých vzorků. A poslední graf ukazuje právě na závislost mražení vzorků. Z toho potom byly získány údaje, které byly doplněny do příbalového letáku. Takže stabilita dobrá i při laboratorní teplotě 5 dní, asi tak 25 stupňů Celsia. Teď se dostáváme ke studii zaměřené na stanovení referenčních hodnot. Na základě této studie byly vyhodnoceny referenční hodnoty po pětiletkách, od 20 do 50 let. Přičemž zde máme nejenom hodnoty mediánů, ale právě - což je důležité - i pátého a devadesátého percentilu u těch žen, kde byl vyšší počet probandů. U skupin s nižšími počty probandů zde je hodnocení desátého a devadesátého percentilu. Co bych chtěl obzvlášť zdůraznit, je ta studie, která byla provedena na kavkazské populaci se 493 zdánlivě zdravými ženami a 149 ženami se syndromem polycystických ovarií. A zde byly získány tyto velmi cenné hodnoty. Samozřejmě máme i referenční hodnoty pro muže. Tady jsou ukázány tyto hodnoty graficky, tady vidíte ten pokles s věkem. Klinická multicentrická evaluace se zaměřila hlavně na shodu hladin Elecsys® AMH se skupinami AST, které byly definovány na základě cut-off, 3 skupiny. Ty korespondovaly s nízkými, normálními a vysokými hodnotami. Korespondující AMH skupiny potom byly určeny výpočtem a procenta vzájemné shody jsou uvedena tady v tabulce. Takže na příklad pro probanda, který má AMH menší než 0,681 je pravděpodobnost nízké hodnoty AFC 63 procent. A naopak pouze 4,4 procenta vysoké hodnoty AFC. Tyto údaje jsou podle mého názoru velmi užitečné pro kliniky, kteří používají současně hodnocení AMH a AFC. Pomáhají v interpretaci výsledků. Tady je další studie, která byla pořízena s 6 míst Evropy a jednoho místa v Austrálii. Porovnávala jednak shodu AMH a AFC, ale také variabilitu mezi těmi různými místy. Tento graf ukazuje právě rozdíly u AFC hodnot, jednak mezi místy, ale také jsou pozorovány rozdíly mezi určitými operátory. Další graf ukazuje na srovnání hladin AMH, kde vidíte, že ty rozdíly mezi těmi jednotlivými laboratořemi jsou mnohem menší. Minimální. Takže tady abych to na závěr shrnul - test AMH představuje dostupný test pro rutinní použití, není potřeba žádné nákladné další vyšetření. Je jednoduchý a bezpečný, je možné jej stanovit ve kterýkoli den menstruačního cyklu. Rovněž je spolehlivý, nevykazuje takovou intraindividuální variabilitu a variabilitu mezi jednotlivými místy. Je užitečný. Souvislost s ovariální rezervou je jednoznačná. A navíc máme věkově specifické referenční hodnoty a referenční hodnoty pro ženy trpící syndromem polycystických ovarií. A také v neposlední řadě je to přidaná hodnota pro všechny existující testy. Závěrem bych chtěl říct, že zavedení metody Elecsys® AMH patří určitě mezi švýcarská "best of" roku 2014. Děkuji vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Další informace o Elecsys AMH na stránkách výrobce v článku Správné načasování rodičovství? Stanovením ovariální rezervy.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast.

Související články

Test Elecsys® Syphilis představuje rychlý a spolehlivý způsob detekce specifických anti-treponemových protilátek v časných i pozdních fázích infekce. Ve srovnání s tradičními precipitačními a aglutinačními metodami minimalizuje riziko falešně negativních výsledků a umožňuje jednoznačnou interpretaci výsledků ve všech fázích onemocnění.

Zahajovací přednáška bloku Žena a zdravé těhotenství, který byl zařazen do Sympózia laboratorní medicíny 2014, představila  spektrum metod vyšetřování těhotných žen nebo žen plánujících těhotenství. Přednášející seznamuje s metodou stanovení AMH (Anti-Müllerian hormonu) pro odhad ovariální rezervy, s metodami prenatálního screeningu, věnuje se především biochemickým markerům a jejich významu v jednotlivých trimestrech (AFP, uE3, hCG, free beta-hCG a PAPP-A, inhibin A). 

Problémem v současné perinatologii zůstává předčasný porod. Na světě se narodí 15 000 000 dětí předčasně a 1 milión umírá na nezralost. V České republice tvoří předčasné porody 9 procent. Ve třetině případů je předčasný porod způsoben předčasným odtokem plodové vody (PPROM). Většina infekčních a zánětlivých komplikací u pacientek s předčasným otokem plodové vody je subklinická, proto je třeba biochemických metod k včasné diagnostice.