Naše zkušenosti s výukou mediků k nekouření

Za posledních 20 let se názory na to, že „normální je nekouřit", staly mezi mediky samozřejmostí. Zatím se nedaří zcela uspokojivě zajistit zcela nekuřácké prostředí na LF MU a fakultních klinikách, přestože i zde jsou trendy signalizující postupné zlepšování.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vycházeli jsme z toho, že koncem osmdesátých let minulého století skupina odborníků sdružená pod Mezinárodní unií proti tuberkulóze a plicním nemocem vypracovala dotazník pro studenty lékařských fakult a použila ho ve čtrnácti zemích Evropy, později i na jiných světadílech. A ten dotazník obsahoval jednak znalosti o kouření a zdraví, postoje, vnímání specifické úlohy lékařů a také osobní motivace k intervenci u pacientů. Protože zjistili nejenom v Evropě ale i v těch ostatních světadílech, že ta úroveň znalostí i těch motivací je velmi nízká, tak potom ve spolupráci s WHO vypracovali doporučení, která poslali všem děkanům lékařských fakult, aby se zlepšila výuka mediků v tomto smyslu. My jsme ovšem nečekali tady na to vyjádření, a když jsme si přečetli tu publikaci, která byla v roce devadesát jedna, tak jsme hned spustili program, který získal velikou podporu tehdejších všech vedení fakult. A já bych chtěla zdůraznit, že největší podporu jsem získala od onkologických děkanů, pana profesora Vorlíčka a posléze pana profesora Žaloudíka. Ti opravdu mě podrželi velice mnoho. My jsme tedy začali ten program v roce devadesát dva a snažili jsme se, aby se výuka o kouření dostala do všech (pokud možno) medicínských oborů. Kromě toho na našem Ústavu preventivního lékařství jsme měli speciální takový větší program, který máme doteď. Máme studenty v pátém ročníku, máme tam dva tříhodinové semináře o kouření, zdraví a odvykání kouření. A kromě toho tady máme různé praxe, které vždycky vykonává určitá skupina mediků, takže oni se dostávají i do té poradenské činnosti, aby si mohli odzkoušet ty dovednosti v poradenství. Tady bych Vám chtěla ukázat, co se změnilo v průběhu té naší intervence v průběhu té výuky. Ty modré sloupečky, to je procento těch, kteří měli určité znalosti nebo určité postoje v té Evropě v roce osmdesát devět. Ty červené sloupce, to jsou ti první brněnští studenti, kteří vždycky ve všem byli horší, jak uvidíte. A po několika letech v pátém a v šestém ročníku, čili v pátém ročníku, než přišli k nám na Ústav, a posléze, když opustili náš Ústav, to bylo v šestém ročníku při státnicích, tak jak se to změnilo. Čili znalosti o koronární nemoci srdeční, tam museli atributivní riziko vždycky znát, pokud jde o nemoci periferních cév, pokud jde o vztah kouření k rakovině plic, k rakovině v oblasti hlavy a krku... Podívejte se, to jsme skutečně překonali všechno. Chronická bronchitis - studenti, než přišli k nám, netušili, že se dá umřít na chronickou bronchitidu. A pak už to uměli od toho devadesátého šestého roku. Rakovina močového měchýře, jednoznačně téměř sto procent studentů odpovídá správně. Tady už jsou jejich postoje. Čili souhlas se zákazem kouření v nemocnicích. Vidíte, sice to není stoprocentní, ale zase jsme lepší po těch deseti letech, než byly ty evropské fakulty. Toto jsou zákazy kouření na veřejnosti. Toto, že lékař je vzorem v nekouření. Před tím, ten červený sloupec, tam nejčastěji zatrhávali odpověď, že je to věc každého doktora, že kdo by do toho měl co mluvit. Teď už je ta situace úplně jiná. A tady je změna kuřáků, čili frekvence kuřáků v pátém a v šestém ročníku v jednotlivých letech školních roků. Čili tady vidíte - vždycky ten červený sloupec je pátý ročník a zelený sloupec je šestý ročník. A my jsme se zhruba od roku devadesát šest, devadesát sedm, od toho školního dostali pod deset procent odcházejících absolventů, čímž jsme byli dlouho nejlepší v republice, protože i v ostatních lékařských fakultách se tato šetření dělala. My jsme dělali ta vyšetření vždycky v prvním, ve třetím, v pátém a v šestém ročníku, čili máme kohorty, máme jich několik. Já jsem tady dala jenom dvě - skupinu A, skupinu B, jak klesal počet kuřáků, jak se upravovalo i to nekuřácké prostředí a to vnímání kuřáků na fakultě. V posledních letech se organizuje vyšetřování mediků celosvětově pomocí studie Global Health Professionals Student Survey, oni to sledují ve třetích ročnících u mediků. A my jsme si ten samý dotazník převedli do šestého ročníku a měli jsme to v loňském absolventském ročníku u státnic. A tady se můžete podívat, že v podstatě odcházelo od nás pět a půl procenta kouřících absolventů. Ale podívejte se, kouření vodní dýmky zkusilo, ne že by to bylo nějaké pravidlo, ale přes osmdesát procent si ji vyzkoušelo. Znovu bych chtěla zdůraznit, že máme velkou podporu vedení fakulty. Reagovali vždycky na každoroční zprávu, kterou jsme tam dávali. A zřídila se centra pro odvykání kouření v rámci lékařské fakulty, kde jsou určité rezervy. V tom, že není dodržován zákaz kouření v nemocnicích a na klinikách. Většinou to buď dělají pacienti, ale bohužel i přednostové ústavů a máme bohužel pana ředitele FN, který je velký kuřák. A kromě toho přednostové klinik ne zcela vždycky ochotně přistupují k tomu, aby ti medici naši si tam mohli prakticky zkoušet ty dovednosti. To je všechno, děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Závislost na tabáku - webcast.

Související články

Jakmile se příznaky plicního nádoru objeví, jedná se nádor v pokročilém stadiu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku rakoviny plic je kouření, proto by každý lékař měl o tomto riziku své pacienty informovat.

Hlavní rizikové faktory ovlivnitelné primární prevencí jsou kouření, malnutrice a abúzus alkoholu a jsou společné pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Shodně přispívají až 70 % k úmrtnosti na tyto příčiny.

Nádory penisu a nádory testikulární patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. Přesto jsou významné především pro své sociální důsledky. Testikulární nádory patří k nejčastějším nádorovým onemocněním mladého věku. Karcinom penisu je na druhou stranu preventabilní.