Pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu

  • , Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Olomouc

Pohybová aktivita je nezbytná pro naše zdraví a je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Významnou
 měrou přispívá k léčbě ně kte rých onemocnění. Je prokazatelné, že pohybová aktivita má značný ekonomický přínos, a to především v oblasti redukce léčebných nákladů.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Téma přednášky je Pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu. Ještě než si řekneme, jaký má pohybová aktivita vliv na naše zdraví a jaké máme strategické dokumenty, které umožňují podporovat pohybovou aktivitu, tak se pokusíme vydefinovat pohybovou aktivitu. Máme několik pohledů. Ať už pohled kinantropologický, ať už pohled sociologický... Budeme se zabývat pohledem Světové zdravotnické organizace, která definuje pohybovou aktivitu jako jakoukoliv aktivitu, která je produkována kosterním svalstvem a která má za následek zvyšování tepové a dechové frekvence. Když to řeknu strašně jednoduše, tak pohybová aktivita je jakákoliv činnost v našem běžném lidském životě, která splňuje tyto podmínky. Nejčastěji ji provozujeme při rekreaci, v době volného času, ve školní tělesné výchově, ve sportu, ale může to být i třeba chůze do práce nebo chůze do školy. Pohybová aktivita je úzce spjata s termínem životní styl a i zdravý životní styl. Životní styl dle terminologie a pojmů ve Velkém sociologickém slovníku z roku devadesát sedm je souhrn životních obyčejů, zvyků a norem, které vyjadřují životní hodnoty a zájmy jedince. Vliv pohybové aktivity. Jistě sami víme, že pohybová aktivita působí na naše tělo, že v něm umožňuje funční a morfologické změny. Pohybová aktivita dokáže předcházet nemocem anebo dokáže oddálit jejich následky a nástup nemoci. Nebudeme se bavit o tom, že pohybová aktivita má významný vliv na příklad na kardiovaskulární systém, na předcházení obezity..., ale budeme se zabývat problematikou právě onkologie. Co se týká onkologie, tak dochází ke snížení rizika určitých typů rakoviny, jako je rakovina prsu, prostaty a tlustého střeva. Zde vidíte takový zajímavý přehled, který ukazuje celkovou úroveň vědeckých důkazů, která byla prokazatelná na snížení jednotlivých typů rakoviny. Vidíte, že rakovina tlustého střeva je přesvědčivá, co se týká vědecké úrovně a vědeckých důkazů. A byla prokázána ve čtyřiceti dvou vědeckých studií se čtyřiceti osmi. Rakovina prsu, prostaty - tam je úroveň vědeckých důkazů pravděpodobná. A rakovina plic, varlat, vaječníku a dělohy - nedostatečná. To, že je nedostatečná, neznamená, že tam ten vliv pohybové aktivity není a že ji jako prevenci nebudeme dále doporučovat. Co se týká doporučení dle Světové zdravotnické organizace pro pohybovou aktivitu, tak u dětí školního věku by to mělo být minimálně šedesát minut středně až vysoce intenzivní pohybové aktivity denně. Tam vzhledem k té herní činnosti se toho dá lehce docílit. Co se týká zdravých dospělých ve věku osmnáct až šedesát pět let, tak tam by mělo docházet ke třiceti minutám pohybové aktivity střední intenzity po dobu pěti dnů v týdnu a nebo dvaceti minutám pohybové aktivity vysoké intenzity po dobu tří dnů v týdnu. Samozřejmě toto všechno jde kombinovat, střední / vysoká intenzita..., ale je tam jedno důležité pravidlo, které by se mělo dodržet, a to je, že ta pohybová aktivita by měla být minimálně v rozsahu deseti minut v kuse. Jinak co se představuje pod střední intenzitou. Střední intenzita, uvádí se, že se jedná o chůzi rychlou až středně rychlou, chůzi ze schodů a chůzi z kopce. Naopak coby vysoká intenzita se uvádí rychlá chůze do kopce nebo například chůze do schodů nebo běh, kolečkové brusle a další. Zde Vám představuji strategické dokumenty, které se týkají mezinárodní a národní úrovně. Samozřejmě těch dokumentů je velká řada, já se pokusím představit ty možná méně známé pro Vás. Takovým zásadním dokumentem jsou Pokyny Evropské unie pro pohybovou aktivitu. Ten byl přijat v roce dva tisíce osm takovou pracovní skupinou pro sport a zdraví a následně byl podepsán ministry tělovýchovy členských zemí Evropské unie. Je to zaměřeno na několik oblastí. My se v následujícím slidu budeme zabývat oblastí zdraví. Samozřejmě doporučuje se, že musí být nějaký komplexní systém podpory, že by měly spolupracovat ať už jednotlivé organizace vládního sektoru, soukromého a dalších. Zde uvádím příklad - například v Anglii je velmi zajímavý preventivní program s názvem Dejme se do pohybu. Zde praktičtí lékaři dávají pacientům informace o tom, kde mohou trávit smysluplně volný čas. Dávají jim informace o organizacích, které mají co do činění se sportem, s pohybovou aktivitou a dávají například i mapy nejbližšího parku, kam si ten člověk může zajít a trávit, na čistém vzduchu nejlépe, nějakou pohybovou aktivitu. V Dánsku například praktičtí lékaři jsou vyzváni, aby předepisovali pohybové aktivity při mnoha nemocech, které souvisejí s životním stylem. Pohybová aktivita je zde velmi často předepisována také jako prevence. Další zajímavý dokument je Torontská charta pohybové aktivity. Ta byla přijata v roce dva tisíce devět. Zase má několik oblastí, když se budeme zabývat klíčovými aktivitami v oblasti zdraví, tak jedná se o upřednostňování a zajišťování prostředků na prevenci a podporu zdraví včetně pohybových aktivit. Tady se tlačí především na vládu, která by měla uvolňovat v rámci Evropské unie různé dotační programy na podporu zdraví a na podporu pohybových aktivit. Další aktivita je zjišťování úrovně pohybových aktivit u těch pacientů, kde je to řekněme viditelné, že mají nedostatek té pohybové aktivity, a odkazovat je na programy pro veřejnost, kterých je celá spousta. A další strategická aktivita je u pacientů s nemocemi jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, ale i některé druhy rakoviny. Tam zdravotní a pohybový specialista jako součást komplexní léčby také provádí vyšetření tělesné kondice. A jeho cílem je doporučit vhodné aktivity právě pro to jednotlivé omezení. Máme i další strategické dokumenty, jedním zajímavým je například Bílá kniha o sportu. Ta se nezabývá pouze sportem, ale tam se řeší trošku i ten ekonomický vliv. Řeší se to, že bohužel sponzoři a všichni ti, co mají co do činění se sportem, tak se stahují na vrcholový sport, ale co se týká podporování pohybové aktivity a sportu na té mládežnické úrovni, tak k tomu bohužel nedochází. Tato kniha se to snaží také měnit. Také jsou tam odborníci, kteří se snaží rozdělovat finance už do těch mládežnických úrovní. Další neméně důležitý dokument je aktualizovaný Národní onkologický program. O tom se, tuším, dozvíte i další informace blíže. Jedním z jeho klíčových úkolů bylo také podporovat kladné změny ve výživě a ve zdravém životním stylu včetně pohybových aktivit. Byl aktualizováný minulý týden, 12. 4. 2013. Další zajímavý projekt je projekt Krtek v síti. Toto je projekt Evropské unie, je to projekt, kde spolupracuje Klinika dětské onkologie Brno a Nadační fond dětské onkologie Krtek s organizacemi nejen v Česku, ale i na Slovensku. A cílem je vytvářet pohybový program pro děti s onkologickým onemocněním, nejen během léčby, ale i po léčbě. A jedním z cílů je využívat pohybovou aktivitu i jako prostředku resocializace. Stává se nám hodněkrát, že například dítě, které je po léčbě, má problém zpět se začleněním do běžné školy. Stává se nám, že praktičtí lékaři, aniž by museli, osvobozují dítě z tělesné výchovy. A tady je potřeba s tím také něco udělat. Tady jenom na závěr Vám ukáži jednu zajímavou studii z roku dva tisíce jedenáct. Ta hodnotí informovanost lékařů, jestli vůbec praktičtí lékaři jsou schopni dávat informace pacientům o pohybové aktivitě, jestli na to mají čas. Toto šetření bylo uděláno na sto padesáti devíti praktických lékařích. Tady vidíte - "Pacient by má doporučení stejně nedodržoval, proto ty informace nedávám." S tím souhlasí třicet sedm celých dvě procenta. Padesát pět nesouhlasí. "Nemám na to dostatek času." Skoro šedesát procent si myslí, že opravdu ten čas na to má a že je schopen v nějakém krátkém sledu poskytnout informace o pohybové aktivitě. "Problematika není pro mu praxi důležitá." S tím nesouhlasí sedmdesát procent, takže i se setkáváme s praktickými lékaři, kteří oslovují odborníky a ptají se na význam pohybové aktivity. "Nemám dostatek informací k tomu, abych mohl pacientům v této oblasti kvalifikovaně poradit." S tím nesouhlasí sedmdesát celých sedm procent, takže v rámci těchto odpovědí se ví, že ti praktičtí lékaři informace mají. Další věci. Nevím, jestli to mám říkat všechno. Zkuste se na to podívat, kdyby Vás něco zajímalo... Co je zajímavé, že "nesouhlasím" a "silně nesouhlasím" je opravdu malé procento z celého výzkumného vzorku. Vesměs to jsou pozitivní informace, že ten praktický lékař nějaký ten prostor manipulační k tomu, aby poskytl informace o pohybové aktivitě, měl a má. Máte to tak zhruba přečtené? Já pustím ještě poslední slide. Tady je zajímavé "S pacientem vedu diskuzi o pohybovové aktivitě, jen když se pacient sám zmíní." S tím nesouhlasí sedmdesát tři procent, takže z toho vyplývá, že praktičtí lékaři, někteří, se aktivně zmiňují o pohybových aktivitách a doporučují v rámci prevence pohybové aktivity. Jen bych tady doplnil, jak říkala paní profesorka, pohybová aktivita, ale nejenom pohybová aktivita, ale i celá prevence má obrovský význam hlavně na tu ekonomickou sféru, což si málokdo uvědomuje. Tady v České republice zatím nemáme nějakou studii, která by dokázala říci, nakolik ten ekonomický dopad je nebo není velký, ale například ve Spojených státech zjistili, že jeden dolar investovaný do jednoho člověka na tom člověku ušetří pět set dolarů při následné léčbě té nemoci. Takže to je velmi zajímavé. Tak. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ bylo spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - webcast.

Související články

Jakmile se příznaky plicního nádoru objeví, jedná se nádor v pokročilém stadiu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku rakoviny plic je kouření, proto by každý lékař měl o tomto riziku své pacienty informovat.

Hlavní rizikové faktory ovlivnitelné primární prevencí jsou kouření, malnutrice a abúzus alkoholu a jsou společné pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Shodně přispívají až 70 % k úmrtnosti na tyto příčiny.

Za posledních 20 let se názory na to, že „normální je nekouřit", staly mezi mediky samozřejmostí. Zatím se nedaří zcela uspokojivě zajistit zcela nekuřácké prostředí na LF MU a fakultních klinikách, přestože i zde jsou trendy signalizující postupné zlepšování.