Šest let preventivní onkologické ambulance MOÚ - statistika V/2006-IV/20012

Data potvrzují, že výskyt zhoubných onemocnění v české populaci je vysoký a dobrou léčebnou vyhlídku mají ty nádory, které se podaří zachytit včas. Proto je třeba pracovat s veřejností a nacházet způsoby, jak ji srozumitelně a systematicky informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné onemocnění pomohou pouze systematická primární a sekundární prevence. Přednáška přináší výsledky preventivní onkologické ambulance MOÚ v posledních šesti letech.  Dokumentovaný onkologický záchyt se pohybuje kolem 0,5%. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já se jmenuji Alena Valíčková, pracuji na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu. A byla jsem vyzvána vedením naší kliniky, abych tady prezentovala náš soubor. Soubor, který zahrnuje 6 let praxe naší Preventivní onkologické ambulance od doby jejího vzniku v květnu roku 2006. Momentálně je samozřejmě v provozu již téměř sedmým rokem, ale data máme zatím za těch prvních 6 let. Tady jenom na úvod, jak vypadá ten Preventivní program pro každého, jak byl koncipovaný před těmi 6 lety. Vidíte, že kromě klinického vyšetření, rentgenu srdce-plíce a ultrazvuku břicha, jsou tam i některé interní parametry, které vlastně byly zařazeny proto, aby náš pohled na klienta byl celkově komplexnější. Tady vidíte, jak se vyvíjel počet pacientů v průběhu let. Vidíte, že ta tendence je taková trošku klesající, s výjimkou roku 2009/2010, což padá na vrub akce Všeobecné zdravotní pojišťovny, která v této době měla akci právě zaměřenou na onkologickou prevenci, o které potom ještě budu hovořit. A jak vidíte, možná, že pokles našich klientů bude mít i nějakou souvislost samozřejmě i s cenou naší prohlídky, která ze začátku byla stanovená na 2000 korun za jednu prohlídku. Následně po roce to bylo korigováno na 2500. Potom při ekonomické analýze v průběhu roku 2009 se přišlo na to, že reálná cena, nebo tak aspoň byla stanovena naším ekonomickým oddělením, je 4400 za jednu prohlídku. Tady vidíte, jaká je struktura našich klientů podle pohlaví. Už ze začátku mírně převažovali muži. V posledních letech je to ještě více. Tady je takový zajímavý údaj o tom, jak se k nám klienti vrací. Vidíte, že minimálně jednou opakovaně k nám přišlo 17 procent klientů. A v tom celkovém bolusu našich prohlídek to dělá v současné době 40 procent. Tady jenom abyste měli přehled o tom, odkud k nám lidé přicházejí. Tak jsou to samozřejmě nejvíce z bezprostředního okolí a z okolních krajů. Také z Prahy. Tady máme strukturu klientů podle příslušnosti k pojišťovnám. Samozřejmě, že vede naše největší zdravotní pojišťovna, Všeobecná zdravotní. A tady vidíte, že právě od poloviny roku 2008 do konce roku 2009 oni měli svůj projekt Přijďte včas, který se tedy podepsal na návštěvnosti naší ambulance - zvýšenou návštěvností. Bylo to lidi v této době opravdu přitažlivé, protože to ještě prohlídka stála 2400 korun a 1000 korun jim právě přispívala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tady ještě zmiňuji další projekty ostatních pojišťoven. Ty už se tak na tom počtu našich klientů příliš nepodílí, ale jsou samozřejmě také velmi přínosné. Tady je trošku takový orientační obrázek. V polovině minulého kalendářního roku mi totiž přišlo, že skoro každý druhý člověk, který přijde na naši prohlídku, je vysoce postavený manažer nebo majitel. Ale když jsme si udělali takovou podrobnější analýzu aspoň toho jednoho roku, tak jsme zjistili, že věc není tak tristní, jak jsem se ze začátku domnívala. Nicméně opravdu ti klienti samozřejmě s lepšími příjmy jsou našimi klienty častěji. Co k nám naše klienty přivádí. V prvních letech to byly víceméně potíže. V posledních letech převažuje ten důvod, který je opravdu preventivní. Tady mám věkovou strukturu našich klientů, já jsem se zaměřila na ty nejčastější věkové kategorie. A jak vidíte, kromě těch exponovaných nebo těch kategorií, které jsou žádoucí, chodí také lidé ve věku od 20 do 30 let, docela často. Tady je, jak jsme hodnotili zvýšený výskyt nádorů v rodinné anamnéze. Vidíte, že je to víceméně stacionární údaj. Kolem 20 procent. Tady máme hodnocení osobní anamnézy. Vidíte, že zpočátku chodili lidé, kteří byli nějakým způsobem již léčeni. V současné době mírně převažují lidé, kteří jsou neléčení a zdraví. Tady máme strukturu podle jejich vztahu ke kouření. V posledních letech se trošku zvyšuje počet těch, kteří jsou bývalí kuřáci a nebo stále ještě kuřáci. Tady už máme dokumentované onkologické výstupy tak, jak je máme k dispozici v rámci naší statistiky. Vidíte, že ta čísla, ty záchyty jsou opravdu takové sporadické. Tady máme výstupy z hemokultů. Vidíte, že v posledních 3 letech je těch hemokultů pozitivních více, což samozřejmě souvisí se změnou metodiky na ty imunohistochemické testy. A potom tady máme ještě koloskopie, tak jak jsme je měli dispozici v rámci uzavírání té naší preventivní prohlídky, což tedy v prvních letech bylo poněkud více. V posledních letech to není tak úspěšné, ale nutno podotknout, že my uzavíráme v rámci té naší preventivní prohlídky koloskopie, na které se lidé hlásili vlastně přímo v tom termínu. Takže už tam nejsou zohledněné koloskopie, které jsme třeba my indikovali nebo ke kterým se lidé rozhodli na naše doporučení nebo vzhledem k věku a tak dále. Bohužel. Tady máme jen grafický záznam toho, o čem jsem mluvila. A teď asi to, co Vás nejvíc zajímá. Ty dokumentované onkologické záchyty v našem ústavu. Je vidět, že ten první rok byl opravdu nejúspěšnější. Těžko říct, čím to bylo. Ale posledních 5 let je ten záchyt víceméně stacionární. A jak vidíte, velice velice sporadický. A je to vlastně záchyt, který je dokumentován na našich zobrazovacích metodách, protože všichni ostatní potencionálně onkologičtí pacienti se nám ztrácí do následných specializovaných ambulancí. A už nemáme zpětnou vazbu. Takže pokud máme nějaký důvod nebo nějaké podezření, posíláme do gastroenterologických ambulancí, do urologických ambulancí. Do neurologických ambulancí to bývá víceméně sporadické. A na dermatologii. Bohužel samozřejmě nemáme žádnou zpětnou vazbu, takto naše ambulance nebyla zpočátku koncipovaná, na nějaké výsledky. Tady ještě shrnutí nějakých neonkologických nálezů, čeho jsem si všímala. Nadváha, obezita, asi nic překvapujícího. A tady souhrn laboratoře. Vidíte, že v těch prvních dvou letech, kdy chodili klienti s potížemi, jsme tam nacházeli nějaké věci k došetření, víceméně v 60 procentech. V poslední době, jak chodí klienti více zdraví, tak převažuje spíše to číslo, když je to hodnocení laboratoře zcela v pořádku, zcela v normě. K 70 procentům. A tady máme už jednotlivé parametry, kterých jsem si všímala. Vidíte, že zvýšenou glykémii v našem souboru má stabilně plus minus 10 procent klientů. Zvýšené tuky 20 procent klientů, zvýšený cholesterol 10 procent klientů. Zvýšená kyselina močová asi nic zásadního, zvýšená sedimentace je také zajímavá, plus minus těch 10 procent. Zvýšené CRP asi také nic zásadního. Anémie. A potom tu tedy máme PSA. Já samozřejmě mám paměťový otisk minulé přednášky, ale máme tu prohlídku tímto způsobem koncipovanou. Takže zvýšené PSA máme ve 3 až 4 procentech. A potom co se týká ještě thyreopatie, tam tedy pozorujeme trošku vzrůstající tendenci. Škoda, že jsme v prvních 3 letech toto vyšetření nedělali. Takže je to těžko hodnotitelné. Tady už je vlastně celkové hodnocení naší prohlídky. Vidíte, že bez nových nálezů, v podstatě zdravých klientů máme v poslední době tak 5 až 7 procent. Neonkologický nález v posledních letech plus minus 30 procent. Onkologický nález, jak už jsem říkala, to je kolem toho půl procenta. K došetření v MOÚ je indikováno, tím se myslí tedy zobrazovací metody hlavně, 5 procent klientů. A k došetření dle spádu máme 60 procent klientů. Takže co říci závěrem. Samozřejmě, že by bylo přínosné, kdyby náš záchyt byl přesvědčivější, ale takto už od úvodu vlastně naše prohlídka nebyla koncipovaná. Takže to nebylo možné. Hlavním přínosem naší ambulance je právě služba široké veřejnosti s nabídkou primární a sekundární prevence, zhodnocení individuálních rizik a predisposic. A nasměrování toho klienta správným směrem. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - webcast.

Související články

Jakmile se příznaky plicního nádoru objeví, jedná se nádor v pokročilém stadiu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku rakoviny plic je kouření, proto by každý lékař měl o tomto riziku své pacienty informovat.

Hlavní rizikové faktory ovlivnitelné primární prevencí jsou kouření, malnutrice a abúzus alkoholu a jsou společné pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Shodně přispívají až 70 % k úmrtnosti na tyto příčiny.

Za posledních 20 let se názory na to, že „normální je nekouřit", staly mezi mediky samozřejmostí. Zatím se nedaří zcela uspokojivě zajistit zcela nekuřácké prostředí na LF MU a fakultních klinikách, přestože i zde jsou trendy signalizující postupné zlepšování.