Výuka odvykání kouření

Přednáška představuje výuku budoucích farmaceutů na FAF VFU Brno k pomoci odvykání kouření  u svých klientů v lékárnách a také projekt na vybudování center pro odvykání kouření v lékárnách ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a pod záštitou Společnosti léčby závislosti na tabáku. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, já děkuji paní docentce za představení a za možnost představit Vám i naše projekty a naše aktivity. Já tady reprezentuji lékárníky, ne farmakologii, ale přímo praktické lékárníky, kteří jsou s pacienty v každodenním styku ve veřejných lékárnách. My jako lékárníci jsme zatím velice málo aktivní v této oblasti a je to škoda, protože lekárna je nejdostupnější zdravotnické zařízení. V České republice je více jak dva a půl tisíce lékáren. A lékárníci jsou vysokoškolsky vzdělání odborníci, kteří by mohli k této oblasti poskytovat poradenství. Ve světě už je to věc dávno známa a užívaná. Když se podíváte, tak už v roce devatenáct set devadesát tři EuroPharm ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací zahájily projekt odvykání kouření v lékárnách. A od roku dva tisíce tři byla založena síť Global Network of Pharmacists Against Tobacco. Takže lekárna má opravdu velký potenciál, jak pacientům pomoci. Proto abychom mohli pacienty úspěšně provázet procesem odvykání, potřebujeme k tomu také znalosti. Farmaceuti na fakultách se se závislostí na tabáku, s negativními účinky kouření, možnostmi farmakoterapie a tak dále seznamují ve výše uvedených předmětech, ale vždycky jsou to jenom takové izolované body. Ale doposud nám tam chyběl komplexní předmět, který by dodával i metodiku, motivaci pacienta a tak dále. Inspiraci pro zavedení tohoto předmětu mi dala účast na světovém kongrese v Lisabonu a projekt lékárnického řetězce Apoteket ve Švédsku, kde lékárníci poskytují nejenom pacientům léky a rady, jak užívat tyto léky, ale pokud onemocnění požaduje i zavedení a udržení režimových opatření, tak lékárna jako zdravotnické pracoviště nabízí i konzultační činnost v této oblasti. A je to oblast jak odvykání kouření, psychohygieny, režimových opatření ohledně zdravého stravování, úpravy jídelníčku a nebo zvýšení pohybové aktivity. Zavedení tohoto nového předmětu mně umožnila i skutečnost, že naše fakulta, Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno získala grant, a tím pádem od loňského roku určíme předmět Zdravotní výchova, máme dvě hodiny týdně. A ta hodinová dotace sice je pěkná, ale přece jenom na to, aby studenti zvládli takové množství teoretických poznatků a ještě se je naučili aplikovat v praxi, to úplně nestačí. Proto kombinujeme e-learning, kde se studenti dozvídají teoretické poznatky, a komunikační část a aplikace těchto poznatků se na kazuistikách dělá na seminářích. Studenti projdou školením vedení motivačního rozhovoru s využitím principu koučování, protože k nám do lékárny většinou chodí pacienti, kteří mají představu, že polknou jednu tabletku a budou už do smrti zdravi a šťastni a že už nebudou muset nikdy nic dělat. Takže se hodně zabýváme komunikací s pacientem, jakým způsobem ho motivovat. A zároveň si rozšíří odborné znalosti z výše uvedených oborů, kdy nás tady zajímá to odvykání kouření. Tady vlastně e-learning vypadá tak, že je tam šest modulů, kdy se studenti jednak učí o škodlivosti kouření a nikotinu na organismus, o mechanismu vzniku závislosti na nikotinu, o genetických predispozicích a tak dál, možnosti farmakoterapie a lékové interakce jak nikotinu, tak kouření, možnosti lékárny, co všechno může pacientovi a jakým způsobem poskytnout. Hodně, jak jsem už zmiňovala, času a hodně úsilí věnujeme zdokonalení komunikačních dovedností našich studentů, aby pacienta dokázali správně motivovat. A představujeme dvanáctitýdenní program odvykání kouření, kde jsme se inspirovali ve Velké Británii, kde jsou lékárny plně zapojeny do sítě center odvykání kouření. Dokonce je to taková věc, které asi nikdy nedosáhneme, jsou za to i placené. A lékárník je odborník, který sám plně provází pacienta tím celým procesem odvykání. Tam je to přímo přesně opačné, kdy vlastně lékař odesílá pacienta do lékárny a lékárna už celý tady tento odvykací cyklus s ním prodělá. Je to sedm návštěv během dvanácti týdnů a ve Velké Británii je náhradní nikotinová terapie hrazená, takže i lékárník pacientovi v podstatě předepisuje a dává tyto nikotinové náhražky. Na seminářích se studenti učí tyto komunikační techniky a na kazuistikách aplikují teoretické znalosti, které nabyli tím studiem toho e-learningového modulu. To je krásné, že studenti se toto naučí, ale problematika je natolik závažná, že nám studenti byli málo. A proto jsme se rozhodli s představenstvem České lékárnické komory, že se pokusíme vybudovat síť center odvykání kouření v lékárnách, které by byly také plnohodnotnou součástí sítě zdravotnických zařízení, která tento servis poskytují. Aby lékárník toto mohl poskytovat, bude to poměrně dlouhá cesta a já jsem velice ráda, že jsme získali záštitu a odbornou pomoc Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, takže tento projekt vybudování center zejména v oblastech, kde není dostupná jiná možnost specializovaných center v nemocnicích, tak nám pomohou. Je to tedy Česká lékárnická komora, vzdělávací společnost PACE 2015 a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Tato specializovaná centra předpokládáme, že získají akreditaci v případě (akreditaci bude udělovat Česká lékárnická komora společně se Společností léčby závislosti na tabáku) a akreditovaná mohou být případě, že jednak budou mít vhodné prostorové a technické vybavení, chceme, aby a ta možnost konzultace byla v oddělených prostorách, nikoliv jenom přes táru, a personálně zabezpečené a lékárník, aby mohl tento servis poskytovat, bude muset absolvovat e-learningový kurz, to je ten, který jsem Vám představovala, který je pro naše studenty zatím. Bude absolvovat dvoudenní certifikovaný kurz, který má připravený vzdělávací společnost PACE ve spolupráci se Společnosti léčby závislosti na tabáku, a absolvovat stáž v centru odvykání kouření. Tedy nevím, jak moc jsou všechna centra aktivní, jako moc by tato možnost tady byla, ale považuji za velice důležité, aby lékárna, která tento servis bude pacientům poskytovat, měla vždycky navázanou spolupráci s centrem léčby závislosti na tabáku nebo s lékařem, který tento servis pacientům poskytuje, abychom měli možnost odesílat komplikovanější případy lékaři, abychom měli možnost konzultovat s lékaři problematické případy. A bylo by úžasné, kdybychom lékaři a lékárníci navázali spolupráci v této oblasti, abychom mohli co nejlépe poskytovat pacientům péči. Takže v podstatě chci říct: "Hlásíme se do služby a těšíme se na spolupráci." Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

 

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Závislost na tabáku - webcast.

Související články

Jakmile se příznaky plicního nádoru objeví, jedná se nádor v pokročilém stadiu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku rakoviny plic je kouření, proto by každý lékař měl o tomto riziku své pacienty informovat.

Hlavní rizikové faktory ovlivnitelné primární prevencí jsou kouření, malnutrice a abúzus alkoholu a jsou společné pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Shodně přispívají až 70 % k úmrtnosti na tyto příčiny.

Za posledních 20 let se názory na to, že „normální je nekouřit", staly mezi mediky samozřejmostí. Zatím se nedaří zcela uspokojivě zajistit zcela nekuřácké prostředí na LF MU a fakultních klinikách, přestože i zde jsou trendy signalizující postupné zlepšování.