Historie Kliniky dětské onkologie FN Brno

v 60. letech 20. století se na I. dětské klinice nemocnice u sv. Anny v Brně začala skupina lékařů vedená profesorem Bruneckým, docentem Šabackým a asistentem Bělušou systematicky zabývat dětskými nádory.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vždycky když se mluví o historii, zvlášť když se týká toho našeho oboru a určitě je to podobné i v dospělé onkologii, tak mi to trošku připomíná radioterapii. Hodně takových loučí, které se sbíhají do jednoho bodu. Možná tak trošku prosvětlit i do budoucnosti, aby se čím dál více dětí mělo šanci vyléčit z těch nádorových onemocnění. Když jsem tu prezentaci připravovala, tak jsem se nemohla moc vyhnout, i když jsem věděla, že paní doktorka Reichlová bude přednášet o historii v Praze. A všímám si, když jsem tu přednášku poslouchala, že některá čísla se liší. Tak jsme asi měly i odlišné zdroje, ze kterých se čerpalo. Tak uvidíme... Jak už bylo zmíněno, ročně v České republice je diagnostikováno asi 60 tisíc nových případů zhoubných onemocnění. A to jsou všechna zhoubná onemocnění. U dětí a mladistvých je to číslo asi kolem půl procenta, což dětská onkologická onemocnění sice řadí mezi vzácná onemocnění, ale pořád jsou nádory mezi dětmi druhou nejčastější příčinou úmrtí, hned za úrazy. A mezi nemocemi, i když jsou vzácná, tak zaujímají první místo. V té věkové kategorii do 20 let postihne zhoubný nádor zhruba každého 330. člověka. A v tom, co Klinika dětské onkologie tady v Brně sleduje, je třeba péče o celou skupinu mladých lidí, kteří mohou mít nějaké pozdní následky těch nemocí a léčeb. Tím pádem se teď Klinika účastní i projektu PanCare a je jedním z významných míst v Evropě, které se této skupině mladých lidí věnují. Já se omlouvám, že ta prezentace je taková hodně o textu, ale nebudu všechno předčítat. Ono to je především pro ten účel, aby to mohlo být i dohledatelné, když se to zveřejní. Historicky se ta péče ze začátku, než jsme se jí začali věnovat specificky nebo než vůbec obor dětské onkologie vznikl, tak se děti s nádorovými onemocněními léčily buď na běžných pediatrických odděleních, nebo mezi dospělými onkologickými pacienty, což mělo samozřejmě své nevýhody. Ta péče byla roztříštěná. A uvažuje se, že i kvůli tomu ta úspěšnost léčeb byla hodně nízká. A v těch posledních pěti, deseti letech se vyčlenila jako samostatný obor. Už jsme o tom hodně teď slyšeli v předchozí přednášce. A já jsem nemohla přenést přes srdce, že bych to tam nedala - je to zásluhou profesora Kouteckého pro ty solidní nádory a profesora Hrodka pro oblast hematologickou. Protože vlastně kdysi v Československu se ten vývoj toho oboru nezastavil, ale opravdu se zasloužili o to, aby se těm nemocným dětem začala vracet naděje na zdravý život. Tento pokrok vůbec v oboru dětské onkologie je jeden z nejdramatičtějších v medicíně celkově. Od těch 50. let, kde se takřka ta diagnóza rovnala ortelu smrti. A ještě v 60. letech, když se začínalo, tak ta vyléčitelnost byla kolem 30 procent. Dnes v těch našich dvou dětských onkologických centrech je ta vyléčitelnost kolem 80 až 85 procent. I když to číslo je krásné, tak samozřejmě to na závažnosti té diagnóze neubírá. Vždy je to diagnóza, která je ohrožením pro dítě. A vždycky ta léčba skýtá pouze naději na vyléčení a ne úspěšnost, která by byla zaručená. Abychom se dostali k tomu, jak to bylo dál od Prahy. V 60. letech začala skupina lékařů, která byla především vedená profesorem Bruneckým, docentem Šabackým a jejich asistentem, taky myslím pak panem docentem, Bělušou. Na 1. dětské klinice Nemocnice u svaté Anny v Brně se začali se zabývat leukémiemi. Postupně jak toto centrum bylo blíž z Moravy, Slezska, východních Čech, tak se děti s leukémií začaly koncentrovat právě v Nemocnici u svaté Anny. Po zavedení léčebných protokolů, které se používaly nebo byly známé ze Spojených států, začalo přibývat i těch pozitivních výsledků. A začaly děti dlouhodoběji přežívat. Od 80. let se opravdu začaly využívat ty protokoly německé skupiny BMF. A zaváděla se cytostatika nových generací. Také se k léčení ozařováním v Brně využívalo spolupráce s tehdy Onkologickým ústavem na Žlutém kopci, který disponoval pro ta 80. léta jednou z nejlepších technik. Takže ty děti se chodily ozařovat tam. Toto je vlastně situace, která přetrvává až do dnešních dní. V 80. letech byla rozhodnutím ředitele Krajského úřadu národního zdraví tehdy zřízená funkce krajského ordináře pro dětskou onkologii. V té době už pan profesor Koutecký byl ordinářem pro onkologii od roku 1971, byl vůbec prvním v České republice. A až teprve pak v těch 80. letech paní doktorka Blažková začala tuto funkci krajského ordináře vykonávat u svaté Anny. A ta oficiální centralizace péče do těch dvou existujících dětských onkologických center byla oficiálně ustanovena v roce 1986. A byla to tehdy Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Motol a uvažovalo se nad další centrem na Moravě. Ze spousty různých důvodů oficiálně toto centrum vzniklo až v roce 1998 čili poměrně dost pozdě. Mezitím se odehrávaly ještě další věci. V roce 1990 převzala vedení 1. dětské kliniky v Brně tehdy docentka, dnes paní profesorka Hrstková. A v rámci 1. dětské kliniky u svaté Anny byla zřízena Dětská onkologická stanice, která fungovala pod tou klinikou a věnovali se pořád nejčastěji leukémiím. A pediatři, kteří na tam pracovali, získávali čím dál více zkušeností s dětskými onkologickými onemocněními, s těmi leukémiemi a začali se postupně věnovat i péči o děti s nádory centrální nervové soustavy. Ta onkologická stanice se stala i výukovou stanicí pro Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. A dál se pokračovalo ve specializaci lékařů, aby už mohli atestovat z oboru onkologie i na té pediatrické klinice. V roce 1995 1. dětská klinika u svaté Anny byla delimitována do dětské nemocnice v Černých Polích. Ta tehdy procházela takovou rozsáhlejší rekonstrukcí a v roce 1998 bylo pak dostavěno druhé křídlo, kde tehdy ještě pořád Dětská klinika získala velice moderní špičkové zázemí. A v tomto roce 1998 konečně ta centralizace dětské onkologie proběhla čili Fakultní nemocnice Brno tehdy už jako nadřazený ústav pro dětskou nemocnici, tam bylo ustanoveno to dětské onkologické centrum. A to bylo nejdřív samostatné Oddělení dětské onkologie a později v roce 2012 se toto oddělení stává samostatnou Klinikou dětské onkologie. A vedením byl pověřen profesor Štěrba. Toto je obrázek dětské nemocnice, tady je krásně dostavěný nový pavilon. To je všechno ten pavilon, s těmi červenými okny, kde to druhé patro, které vidíte, je naše standardní oddělení. Já budu ještě ke konci té prezentace mluvit více o tom, jak ta naše klinika funguje. Tady se můžete dočíst i toho, kdo všechno jakými vyhláškami schválil tu centralizaci. A z tohoto slidu je pro mě určitě důležité, že na naší Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno se teď soustředí péče o onkologicky nemocné děti. Původně to byla více Morava a východní Čechy. Dnes je asi 90 procent pacientů z regionu Moravy a Slezska. A co se týká východních Čech, tady předpokládám, že tím myslí kraj Vysočina především, tak je to několik pacientů, kteří jsou referováni k nám, a pacienti můžou být referováni třeba i do Motola na dětskou hematologii a onkologii. Takový další velký mezník pro Kliniku byl rok 2006, kterému předcházelo stanovisko Transplantační sekce Hematologické společnosti a Onkologické společnosti, že je potřeba víc transplantačních lůžek. Do té doby byly na naší brněnské klinice 2 transplantační lůžka. Po otevření nové transplantační jednotky se tento počet zvýšil na 6. Je to opravdu 6 transplantačních boxů, kde můžou probíhat transplantace od sourozeneckých dárců a autologní transplantace kostní dřeně. V roce 2008 pak proběhl už úplný závěr toho českého procesu centralizace péče do dvou komplexních pediatricko-onkologických center. A to je tedy Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno a Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole. To je oficiální název, zkracuje se DOC. A pod tím najdete ty dvě kliniky, o kterých jsme mluvily já i paní doktorka Reichlová. Není to jenom o těch našich centrech, i když to jsou ty komplexní. Ale další lůžka pro dětské onkologické pacienty, především pro malé pacienty s leukémií, fungují v rámci pediatrických klinik Čech i Moravy nadále. A já hrozně doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Tady jsou vypsané. České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Zapomněla jsem na někoho? Na naší klinice je v posledních letech každoročně diagnostikováno více než 120 dětí se zhoubnými nádory. Já jsem tam dala i čísla za předchozí 2 roky. Přibližně 140 a 150 nových pacientů. Provádíme komplexní diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii pro nádorová onemocnění všech pacientů od 0 do 19 let. A i pro pacienty nad 19 let, když mají třeba onemocnění, které je více typické pro dětský věk, a vyžadují specifické postupy léčby. O co se Klinika teď snaží, je zahrnutí do Children´s Oncology Group. Už bylo získáno kladné stanovisko a probíhají nějaké další administrativní záležitosti. Máme jedno lůžkové oddělení standardního typu, jednu jednotku intenzivní péče a pak je to transplantační jednotka kostní dřeně. Součástí Kliniky jsou 4 ambulance a stacionář. Celkově je ta kapacita přibližně kolem 35 lůžek. Vždycky se stává, že někde lze ještě dodat další lůžko, ale toto je ta kapacita řekněme oficiální. Nejenom ta klinická část je důležitá, ale i všechna spolupracující pracoviště s námi přispívají k tomu, že ta léčba u nás se opravdu snaží o velkou komplexitu a co nejvyšší kvalitu. Od spolupracujících oddělení v rámci dětské nemocnice, Oddělení dětské hematologie, Klinika dětské radiologie, všechny chirurgické obory, které v dětské nemocnici jsou, samozřejmě i ty laboratorní části, hematologické, morfologické, genetické laboratoře. Těm všem určitě ten dík patří, že ta péče může dosahovat takový vysoký standard. To je ode mě všechno. Tady máte historickou fotku dětské nemocnice, kde si myslím, že ten pavilon ještě nestojí vůbec, který byl postavený v roce 1998. A citát jsem vybírala kvůli tomu, že i když opravdu ten vzestup v léčení dětí je úžasný, je takový dramatický, že dnes v průběhu půlstoletí je to kolem těch 80 až 85 procent dětí, přesto pořád je to jenom naděje na vyléčení. A já jsem ráda, že k tomu naše klinika rozhodně přispívá. Děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 5. psychoonkologické sympózium - webcast.

Související články

Přednášející úvodem představuje činnost Nadačního fondu dětské onkologie Krtek a detailně představuje jeden z jeho projektů, zaměřeného na péči o děti v terminálním stádiu onkologického onemocnění v domácím prostředí.

Přednáška pomocí kazuistiky ukazuje, co může sociální pracovník nabídnout pacientovi a jeho rodině, kteří se vlivem nepříznivého zdravotního stavu dostávají do krize a v této situaci se neorientují. 

Přednáška zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol a věnuje se účelu a postupu separace krvetvorných buněk u dětských pacientů. Popisuje přípravu dítěte na separaci, její průběh, komplikace a specifika separace velmi malých dětí a přístupu k dětskému pacientovi.