Experti v St. Gallen diskutovali o (neo)adjuvantní léčbě HER2 pozitivních nádorů

16. – 19. 3. 2011, St. Gallen (Švýcarsko)

Zdroj: We Make Media. Experti v St. Gallen diskutovali o (neo)adjuvantní léčbě HER2 pozitivních nádorů. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2011, 1, 1, s. 14-15. Obsah čísla

19. 3. 2011 skončila 12th International St. Gallen Breast Cancer Conference. Stalo se již pravidlem, že během této konference se sejde panel expertů, aby aktualizovali doporučení pro diagnostiku a léčbu časného karcinomu prsu. Za předsednictví Arona Goldhirsche a Williama Wooda se letos této problematice věnovalo 49 odborníků. Část jednání byla věnována léčbě HER2 pozitivních nádorů, k jednotlivým otázkám se experti vyjádřili následovně:

Je jednoletá léčba trastuzumabem podávaným souběžně s chemoterapií (obvykle taxanem), nebo následně po chemoterapii (jako ve studii HERA) standardem:

při HER2 pozitivitě?
ANO 100 %, NE 0 %

při nádoru o velikosti mezi 5 mm a 1 cm?
ANO 78,7 %, NE 14,9 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 6,4 %

při nádoru T1a?
ANO 23,9 %, NE 60,9 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 15,2 %

Léčba kratší než 1 rok:

v zemích se snadným přístupem k léku a jeho úhradou?
ANO 25,6 %, NE 62,8 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 11,6 %

v zemích s omezenými zdroji?
ANO 71,7 %, NE 13,3 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 15,6 %

Léčba delší než 1 rok?
ANO 4,7 %, NE 83,7 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 11,6 %

Na rozdíl od roku 2009, kde se panel expertů neshodl na adjuvantní léčbě Herceptinem podávaným souběžně s chemoterapií, nyní byl tento postup podpořen. To je v souladu s vyjádřením Komise pro humánní medicínské produkty (CHMP) Evropské medicínské agentury (EMA), která doporučila rozšíření indikace adjuvantního Herceptinu o možnost podávání též souběžně s chemoterapií.

Další dvě otázky se týkaly neoadjuvantní léčby HER2 pozitivních nádorů.

Měly by neoadjuvantní režimy pro HER2-pozitivní nádory vždy zahrnovat i anti-HER2 lék?
ANO 87,2 %, NE 8,5 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 4,3 %

Je dvojí blokáda HER2 racionální možností předoperační léčby HER2-pozitivního onemocnění?
ANO 21,7 %, NE 67,4 %, NEVÍM, nebo nehlasoval 10,9 %

Byla tedy potvrzena důležitost zařazení anti-HER2 léčby již do neoadjuvantních režimů. Na druhou stranu ale experty nepřesvědčily pozitivní výsledky studií NeoALTTO a NeoSphere o vhodnosti kombinovat v neoadjuvanci více anti-HER2 léků.

U části nemocných není indikována adjuvantní chemoterapie, a to buď pro malé riziko nebo pro kontraindikace. Tyto pacientky jsou zpravidla léčeny pouze hormonální léčbou, nebo jsou pouze sledovány. Použití trastuzumabu u těchto nemocných řešila další otázka:

Může být trastuzumab samotný, nebo v kombinaci s hormonální léčbou vhodným postupem?
ANO 67,4 %, NE 23,3 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 8,5 %

Před dvěma lety byla odpověď na tuto otázku nerozhodná, nyní se tedy již výrazná většina expertů kloní k možnosti adjuvantní léčby trastuzumabem bez souběžné/předchozí chemoterapie.

Pro správnou indikaci anti-HER2 léčby je nezbytné správné stanovení HER2 pozitivity. Dle doporučení ASCO 2007 se pro stanovení HER2 pozitivity udává hranice 30 % silně barvených buněk a/nebo FISH poměr > 2,2. Dle definice FDA je pro IHC hranice 10 % a pro FISH amplifikaci 2,0. Další otázka se proto týkala právě definice HER2 pozitivity:

Měla by být užívána pouze definice FDA HER2 pozitivity (10 % hranice pro IHC a poměr 2,0 pro FISH)?
ANO 68,1 %, NE 23,4 %, NEVÍM, nebo nehlasovalo 8,5 %

Zatímco v roce 2009 tuto definici podporovala jen asi čtvrtina expertů, nyní to jsou již více než dvě třetiny.

Všechna uvedená doporučení budou jako obvykle publikována v aktualizovaných St. Gallen consensus recommendations a v Annals of Oncology.

Aktuální informace z právě proběhlé konference přinesla redakce vydavatele časopisu BREAST CANCER NEWS, společnost We Make Media, s. r. o.

Zdroj: We Make Media. Experti v St. Gallen diskutovali o (neo)adjuvantní léčbě HER2 pozitivních nádorů. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2011, 1, 1, s. 14-15.

Související články

Pokud chcete pro svoje pacientky s lokálně pokročilým či inoperabilním karcinomem udělat to nejlepší, využijte nepříznivé situace (pokročilost onemocnění, nepříznivá biologická charakteristika) v jejich prospěch.

Breast Cancer News - duben 2011 (roč. 1, č. 1)

První číslo nového časopisu pro odborníky ve zdravotnictví.

Vlastní příčina onemocnění zůstává i nadále neznámá. Jde o značně heterogenní malignitu. Nádory stejné nebo velmi podobné morfologie mají často odlišné biologické parametry. Tomu odpovídá jejich klinický projev, průběh onemocnění i odpověď na léčbu. I chirurgovi je naprosto zřejmé, že genetická klasifikace KP nabývá na stále větším významu.