Integrace bevacizumabu, everolimu a lapatinibu do aktuálního režimu neoadjuvantní chemoterapie u primárního karcinomu prsu. Výsledky studie GeparQuinto z pohledu bezpečnosti - abstrakt

Přidání bevacizumabu a everolimu k chemoterapii se jeví jako schůdné. Podávání lapatinibu v dávce 1 250 mg vedlo ke zvýšení četnosti vysazení léčby a uvedená dávka byla posléze snížena na 1 000 mg.

Zdroj: Integrace bevacizumabu, everolimu a lapatinibu do aktuálního režimu neoadjuvantní chemoterapie u primárního karcinomu prsu. Výsledky studie GeparQuinto z pohledu bezpečnosti. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2011, 1, 1, s. 16. Obsah čísla (Článek sepsán podle: Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al. Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35)

Základní informace:

Nemáme dostatek údajů ohledně bezpečnosti kombinace bevacizumabu, everolimu či lapatinibu s adjuvantní chemoterapií karcinomu prsu založenou na podávání antracyklinu a taxanu.

Pacienti a metody:

Cílem studie GeparQuinto zaměřené na neoadjuvantní léčbu byl výzkum přidání (i) bevacizumabu ke čtyřem cyklům kombinace epirubicin/ cyklofosfamid (EC) následované čtyřmi cykly docetaxelu (Taxotere) u pacientů s nádory bez exprese receptoru pro lidský epiteliální růstový faktor (s HER2 negativními nádory), (ii) everolimu k jednou týdně podávanému paclitaxelu u pacientů s HER2 negativními nádory neodpovídajícími na podávání kombinace EC ± bevacizumab a (iii) lapatinibu namísto trastuzumabu ke kombinaci EC – docetaxel u pacientů s HER2 pozitivními nádory za účelem zvýšení četnosti patologicky úplných odpovědí. V plánované analýze bezpečnosti zahrnující 270 pacientů byly hodnoceny tolerovatelná dávka, potřeba podpůrné léčby a časné známky toxického působení.

Výsledky:

Chemoterapie kombinovaná s podáváním bevacizumabu, everolimu či lapatinibu byla vysazena u 23,0 % pacientů (kombinace s bevacizumabem), 25,8 % pacientů (kombinace s everolimem) a 34,5 % pacientů (kombinace s lapatinibem), zatímco samotná chemoterapie nebo chemoterapie s podáváním trastuzumabu byla u odpovídajících kontrolních skupin vysazena v 19,4 %, 24,1 % a 3,2 % případů. Po přidání bevacizumabu byl pozorován vyšší výskyt leukopenie, infekcí, mukozitidy a hypertenze, ovšem menší výskyt otoků. Po přidání everolimu byl zaznamenán trend k vyššímu výskytu trombocytopenie, leukopenie, kožních změn a hyperlipidemie. Při nahrazení trastuzumabu lapatinibem byl pozorován vyšší výskyt průjmu, kožních změn a návalů horka, avšak nebyly hlášeny žádné srdeční příhody.

Závěry:

Přidání bevacizumabu a everolimu k chemoterapii se jeví jako schůdné. Podávání lapatinibu v dávce 1 250 mg vedlo ke zvýšení četnosti vysazení léčby a uvedená dávka byla posléze snížena na 1 000 mg.

Klíčová slova:

bevacizumab, karcinom prsu, everolimus, lapatinib, neoadjuvantní, trastuzumab

Zdroj: Integrace bevacizumabu, everolimu a lapatinibu do aktuálního režimu neoadjuvantní chemoterapie u primárního karcinomu prsu. Výsledky studie GeparQuinto z pohledu bezpečnosti. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2011, 1, 1, s. 16. podle: Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al. Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35

Související články

Pokud chcete pro svoje pacientky s lokálně pokročilým či inoperabilním karcinomem udělat to nejlepší, využijte nepříznivé situace (pokročilost onemocnění, nepříznivá biologická charakteristika) v jejich prospěch.

Breast Cancer News - duben 2011 (roč. 1, č. 1)

První číslo nového časopisu pro odborníky ve zdravotnictví.

Vlastní příčina onemocnění zůstává i nadále neznámá. Jde o značně heterogenní malignitu. Nádory stejné nebo velmi podobné morfologie mají často odlišné biologické parametry. Tomu odpovídá jejich klinický projev, průběh onemocnění i odpověď na léčbu. I chirurgovi je naprosto zřejmé, že genetická klasifikace KP nabývá na stále větším významu.