Editorial

Overexprese HER2 se podle literárních údajů vyskytuje asi u 15-20 % karcinomů prsu. V české populaci je toto procento ještě nižší (Nenutil a kol.) a pohybuje se kolem 11,7 %.

Zajímavé je, že v populaci pacientek mladších 40 let je zastoupení HER2-pozitivních nádorů vyšší (kolem 24,6 %). V minulosti měly pacientky s HER2-pozitivními nádory signifikantně kratší dobu přežívání. Prognózu těchto pacientek zásadně změnilo až zavedení monoklonální protilátky namířené proti HER2 extracelulární doméně receptoru do léčby. Kombinace trastuzumabu s cytostatiky v první linii léčby metastastického karcinomu prsu jako jedna z mála signifikantně prodloužila přežívání těchto pacientek (M77001). Podle retrospektivní analýzy mají pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu léčené trastuzumabem dnes lepší přežití než pacientky s HER2-negativním karcinomem prsu (Dawood 2010). Přidání trastuzumabu do adjuvantní léčby snížilo riziko relapsu onemocnění o 50 % (Studie NSABP B31, NCCTG N 9831, HERA trial). Neoadjuvantní léčba sekvenční chemoterapií na bázi antracyklinu a taxanu v kombinaci s trastuzumabem je dnes preferovanou terapií u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu. Tato léčba nabízí pacientkám až 40 % dosažených klinických kompletních remisí (až 17 % kompletních patologických remisí) a tím lepší šanci na prs záchovný chirurgický zákrok. Léčba je účinnější u pacientek s negativními estrogenovými receptory (studie NeoSphere).

Trastuzumab je používán v klinické praxi už řadu let. Za tu dobu s ním jak lékaři, tak i pacientky udělali velice dobrou zkušenost. Patří nejenom k nejúčinnějším biologickým lékům u solidních nádorů, ale i k lékům s nejlepší tolerancí. Není výjimečná situace, kdy jsou pacientky s jaterními metastázami léčeny řadu let trastuzumabem po tom, co dosáhly kompletní remise. Jedinou nevýhodou je nutnost podání ve formě intravenózní infuze.

Signální dráha HER2 receptoru je zapojena do procesu proliferace, angiogeneze a metastazování. Vysvětluje to skutečnost, že většina léků inhibujících přenos signálů cestou dráhy HER2 prokázala účinnost i v léčbě.

Další účinnou skupinou léků jsou molekuly ovlivňující tyrozinkinázovou doménu receptoru, tzv. malé molekuly. Jednou z prvních, která našla uplatnění v klinické praxi, je lapatinib. V klinických studiích prokázal účinnost v druhé linii léčby po selhání léčby trastuzumabem, a to buď v kombinaci s trastuzumabem nebo v kombinaci s cytostatikem kapecitabinem (EGF100151). Podle předběžných výsledků je přínos lapatinibu v monoterapii v adjuvantní léčbě menší než přínos léčby trastuzumabem v kombinaci s trastuzumabem nebo samotným trastuzumabem (studie ALTTO-uzavření ramena s monoterapií).

Přibývá klinických poznatků o tom, že pokračující blokáda HER2 uplatňovaná i při progresi nádoru může vést ke zlepšení léčebných výsledků (studie GBG 26/BIG 3-05).

I když jsou lapatinib a trastuzumab účinné léky, dojde skoro u všech pacientek s metastatickým karcinomem prsu časem k progresi onemocnění. Proto byly vyvinuty další léčky ovlivňující signální dráhu HER2. K nejnovějším, které vstupují do klinické praxe, patří pertuzumab a TDM1. Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na dimerizační doménu extracelulární části HER2 receptoru. Inhibuje tím dimerizaci receptorů a přenos signálu zejména dráhou HER3. V klinické studii fáze II prokázal pertuzumab účinnost u nádorů rezistentních na trastuzumab. Nově, ve studii fáze III vedené pod názvem Cleopatra, prodloužilo přidání pertuzumabu k trastuzumabu a docetaxelu v první linii léčby celkové přežívání pacientek.

Další novou možností léčby je TDM1, lék, který představuje zcela převratnou technologii a způsob účinku. Jedná se o konjugát účinného cytostatika maytansinu a trastuzumabu, který léčbu cílí na HER2-pozitivní nádorové buňky. Ve studii fáze II prokázal TDM1 lepší účinnost v první linii léčby ve srovnání s dosud standardní kombinací trastuzumu a docetaxelu. V současnosti probíhají klinické studie fáze III, které mají tyto výsledky potvrdit.

Zdá se, že pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu budou skupinou s největšími možnostmi cílené léčby. Další zlepšení kvality života těchto pacientek přinese určitě možnost nové formy aplikace ve formě podkožní 5minutové injekce proti dosud standardní třicetiminutové intravenózní infuzi. Škoda, že podobný úspěch v léčbě nepřinesly nové léky zkoušené u agresivní skupiny triple negativních karcinomů prsu.

Zdroj: PETRÁKOVÁ, KATARÍNA. Editorial. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2012, 2, 2, s. 3-4. Obsah čísla

Související články

Breast Cancer News - duben 2012 (roč. 2, č. 2)

U příležitosti Brněnských onkologických dnů vyšlo další číslo časopisu pro odborníky, který se věnuje novinkám v incidenci, prevalenci, léčbě a prevenci karcinomu prsu.

Preklinické modely nasvědčují tomu, že trastuzumab posiluje imunologicky kompetentní výkonné buňky, které jsou odpovědné za protilátkovou imunitu. Tuto hypotézu podporuje i zjištění, že zvířata s chybějícím Fc receptorem aktivujícím imunitní buňky na výkonných buňkách neodpovídají na podání trastuzumabu.

Studie HannaH prokázala v přímém srovnání noninferioritu trastuzumabu v subkutánním podání ve farmakokinetice, bezpečnosti i účinnosti s tradičním intravenózním podáním. Účinnost léčby ve studii HannaH je v souladu s výsledky dříve publikovaných neoadjuvantních studií NOAH či GeparQuattro.