Konsenzuální panelová diskuse, St. Gallen 2015 – „Léčba na míru”: Přesnější léčba pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu

Přehrajte si článek jako podcast

Panelová diskuse expertů v rámci kongresu v St. Gallen, 21. 3. 2015.
Předsedající: Eric P. Winer & Aron Goldhirsch

Cílem tohoto setkání bylo získat konsenzus většiny účastníků, týkající se praktických otázek v léčbě časného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Panel identifikoval několik okruhů pro diskusi, např. typ, trvání, kombinace anti-HER2 léčby, možnosti duální blokády HER2 u časného karcinomu prsu. Panel expertů hlasoval s cílem zjištění preferencí, odpovědí na vybrané otázky, nebo jejich relevanci:

Adjuvantní chemoterapie u HER2 pozitivního onemocnění

Stadium I

Za předpokladu, že HER2 pozitivita je stanovena podle aktuálních doporučení ASCO/CAP, je nutná anti-HER2 léčba u velké většiny pacientů s HER2 pozitivním karcinomem stadia I?

Pokud se podává, měla by chemoterapie obsahovat antracykliny?

Pokud se chemoterapie podává, je kombinace paklitaxelu + Herceptinu opodstatněnou volbou?

Který režim by se měl použít u nádorů mezi 5 mm a 1 cm?

Který režim by se měl použít u nádorů mezi 1,1 až 2 cm?

Stadium II

Měla by se u pacientů ve stadiu II, kteří vyžadují anti-HER2 léčbu, vždy podávat chemoterapie?

Měl by chemoterapeutický režim u těchto pacientů pokud možno obsahovat antracykliny?

Měl by chemoterapeutický režim u těchto pacientů obsahovat taxány?

Měla by se anti-HER2 léčba zahájit současně s taxány?

Měly by se u pacientů vyžadujících anti-HER2 léčbu kvůli onemocnění T2 se 4 pozitivními lymfatickými uzlinami podat následující léky (za předpokladu jejich dostupnosti)?

Souhrn

  • Všichni pacienti s HER2 pozitivními nádory nad 5 mm by měli být léčeni Herceptinem.
  • Doporučení pro anti-HER2 adjuvantní léčbu se pro nádory stadií I a II nezměnila. Nejvhodnější režim chemoterapie je antracyklin s následnými taxány se současně podávaným Herceptinem. Pro nádory T1b je považován paklitaxel + Herceptin za opodstatněnou volbu a režim preferovaný panelem.
  • Duální HER2 blokáda se v adjuvantní léčbě v této chvíli nedoporučuje; režim Herceptin + PERJETA je zkoumán ve studii APHINITY.
  • Panel nediskutoval Herceptin s.c. versus i.v.

Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního onemocnění

Který režim volíte v neoadjuvanci u pacienta s HER2 + onemocněním stadia II?

Pro stadium II HER2 pozitivního onemocnění je akceptovatelným neoadjuvantní režim (s možností následné adjuvantní léčby), který by měl obsahovat:

Souhrn

  • Panel nediskutoval, jestli se má použít anti-HER2 léčba v neoadjuvanci, nebo kdy je indikována neoadjuvantní léčba.
  • Protože režim Herceptin + PERJETA v neoadjuvantní léčbě je registrován pouze v USA, je panelem preferovanou volbou režim antracyklin s následnými taxány + Herceptin. Druhou volbou panelu, reprezentovanou 23,1 %, byla kombinace taxánů + Herceptinu + PERJETY.
  • Antracyklin následovaný taxány + anti-HER2 léčbou byl považován za opodstatněný a více než polovina expertů panelu by jej zvolila; avšak anti-HER2 léčba nebyla specifikována.

Členové panelu expertů:

Eric P. Winer (USA) & Aron Goldhirsch (CH/I) – předsedající; Fabrice André (France), José Baselga (USA), Jonas Bergh (Sweden), Martine Piccart-Gebhart (Belgium), Kathleen I. Pritchard (Canada), Emiel J. T. Rutgers (The Netherlands), Richard D. Gelber (USA), Michael Gnant (Austria), Pamela J Goodwin (Canada), Hervé Bonnefoi (France), Harold J. Burstein (USA), Zhi-Ming Shao (PR of China), Felix Sedlmayer (Austria), Nadia Harbeck (Germany), Daniel F. Hayes (USA), Fatima Cardoso (Portugal), Alberto Costa (Italy), Monica Castiglione (Switzerland), Vladimir Semiglazov (Russia), Ian Smith (United Kingdom), Beat Thürlimann (Switzerland), Jens Huober (Germany), Clifford A. Hudis (USA), James N. Ingle (USA), Alan S. Coates (Australia), Marco Colleoni (Italy), Giuseppe Curigliano (Italy), Masakazu Toi (Japan), Andrew Tutt (United Kingdom), Giuseppe Viale (Italy), Jacek Jassem (Poland), Zefei Jiang (PR of China), Per Karlsson (Sweden), Nancy Davidson (USA), Angelo Di Leo (Italy), Bent Ejlertsen (Denmark), Giuseppe Viale (Italy), Gunter von Minckwitz (Germany), Toru Watanabe (Japan), Timothy Whelan (Canada), Roberto Orecchia (Italy), C. Kent Osborne (USA), John F. Forbes (Australia), Viviana Galimberti (Italy), Binghe Xu (China), Ann Partridge (USA), Lorena de la Peña (Spain)


Zdroj: Konsenzuální panelová diskuse, St. Gallen 2015 – „Léčba na míru”: Přesnější léčba pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2015, 5, 1, s. 8-9. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 5, číslo 1, duben 2015

Související články

Breast Cancer News - duben 2015 (roč. 5, č. 1)

První letošní číslo vychází již tradičně u příležitosti Brněnských onkologických dnů. Tentokrát se věnuje především umění neoadjuvantní léčby karcinomu prsu. Jak je u časopisu zvykem, dívá se na problematiku nejen očima onkologa, ale také chirurga a patologa. V časopise najdete i pohled na současný algoritmus léčby HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu.

Neoadjuvantní léčba je standardní způsob léčby u pacientek s lokálně pokročilým, primárně inoperabilním, nebo inflamatorním typem karcinomu prsu. Je vhodným způsobem léčby u pacientek, které preferují parciální výkon se zachováním prsu.

Doporučení pro první a druhou linii léčby jsou založené na vysokém stupni důkazů. Třetí linie léčby Pacientky, které byly léčené dvěma liniemi anti-HER2 léčby, by měly pokračovat v anti-HER2 léčbě. Do úvahy přicházejí kombinace lapatinibu a kapecitabinu, lapatinibu a trastuzumabu, nebo trastuzumabu a chemoterapie.