St. Gallen 2013

Konsenzuální expertní panel na konferenci o karcinomu prsu v St. Gallen 2013

Během posledního dne se v St. Gallen během panelu nazvaném „Personalizovaný přístup k léčbě žen s časným karcinomem prsu“ sešlo 52 odborníků na karcinom prsu.

Panelu předsedali Aron Goldhirsch (Švýcarsko/Itálie) a Eric Winer (USA).

Panel se zaměřil na následující polemiku:

 • Operace primárního tumoru
 • Operace axiálních uzlin
 • Radiace: části prsu, po mastektomii, uzlin; pokročilé technologie
 • Patologie: Ki-67, ER, HER2, grade a další markery
 • Charakteristické rysy multi genů: gen 21 RS, PAM-50, rysy genu 70, EPClin
 • Stroma: extracelulární matrix a prognóza
 • Endokrinní terapie: suprese funkce vaječníků, tamoxifen, AI
 • Chemoterapie: luminální A - délka, režim
 • Anti-HER2 terapie: kombinace, délka
 • Neoadjuvantní systémová terapie
 • Bisfosfonáty: protinádorové účinky
 • Sledování po časném karcinomu prsu

Na základě série otázek hlasoval panel o svých preferencích v léčbě pacienta v denní klinické praxi mimo klinické studie.

Vybrané otázky relevantní v oblasti HER2:
Adjuvantní léčba

Jaká je preferovaná délka léčby Herceptinem u časného karcinomu prsu?*

 • 1 rok - 100 %
 • >1 rok - 0 %

Jaká je minimální velikost tumoru (invazivní průměr), která vyžaduje adjuvantní léčbu Herceptinem?

 • 10 mm - 10 %
 • 5 mm - 72,5 %
 • Jakákoliv - 17,5 %

Existuje v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu preferovaný režim chemoterapie?

 • Ano - 36,4 %
 • Ne - 61,4 %
 • Zdržel se - 2,3 %

Musí režim chemoterapie v rámci léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu obsahovat antracykliny?

 • Ano - 68 %
 • Ne - 22 %
 • Zdržel se - 10 %

Pokud jsou antracykliny podávány, měly by být podávány souběžně s Herceptinem?

 • Ano - 14,3 %
 • Ne - 85,7 %
 • Zdržel se - 0 %

Diskuse

Otázka byla projednávána v rámci léčby mimo klinické výzkumy a někteří členové panelu byli toho názoru, že u některých pacientů by podávali antracyklin s Herceptinem.

Musí režim chemoterapie v rámci léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu obsahovat taxany?

 • Ano - 93,2 %
 • Ne - 4,5 %
 • Zdržel se - 2,3 %

Pokud jsou taxany podávány, měly by být podávány souběžně s Herceptinem?

 • Ano - 87,2 %
 • Ne - 8,5 %
 • Zdržel se - 4,3 %

Pokud je chemoterapie kontraindikována, měl by být Herceptin (+/- endokrinní terapie) podáván*:

ER pozitivním pacientům?

 • Ano - 75 %
 • Ne - 25 %
 • Zdržel se - 0 %

ER negativním pacientům?

 • Ano - 85 %
 • Ne - 15 %
 • Zdržel se - 0 %

Klíčové body:

 • Panel se neanonymně shodl, že roční léčba Herceptinem zůstává v adjuvantní terapii u pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu standardem v péči a to především u tumorů o velikosti 5 mm - < 1cm.
 • Z diskuse bylo navíc zřejmé, že Herceptin (+/- endokrinní terapie) je vhodnou léčebnou možností u určitých pacientů, u kterých je chemoterapie kontraindikována, nebo kteří chemoterapii odmítají.

Neoadjuvantní léčba

Měly by neoadjuvantní režimy u HER2 pozitivního karcinomu prsu obsahovat anti-HER2 léky?

 • Ano - 95,9 %
 • Ne - 0 %
 • Zdržel se - 4,1 %

Měla by být u pacientů s HER2 pozitivním onemocněním doporučována předoperační léčba cílená na HER2?

 • Ano - 37,1 %
 • Ne - 54,3 %
 • Zdržel se - 8,6 %

Klíčové body:

 • Důležitost Herceptinu v neoadjuvantní léčbě zůstává stejná jako na zasedání v r. 2011.
 • Nabízí pacientům s HER2 pozitivním karcinomem prsu nejlepší šanci na vyléčení.

Patologie

Pro určení statusu HER2 za účelem anti-HER2 léčby, potřebujeme znát:

Heterogenitu overexprese HER2?

 • Ano - 23,9 %
 • Ne - 71,7 %
 • Zdržel se - 4,3 %

Polysomii 17?

 • Ano - 10,6 %
 • Ne - 85,1 %
 • Zdržel se - 4,3 %

Pro rozhodnutí o léčbě anti-HER2 terapií potřebujeme znát:

Status exprese estrogenového receptoru?

 • Ano - 40,5 %
 • Ne - 59,5 %
 • Zdržel se - 0 %

Stupeň proliferace tumoru?

 • Ano - 10,4 %
 • Ne - 89,6 %
 • Zdržel se - 0 %

Zdroj: St. Gallen 2013. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Květen 2013, 3, 1, s. 36-37. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Související články

Breast Cancer News - květen 2013 (roč. 3, č. 1)

U příležitosti Brněnských onkologických dnů vyšlo i v tomto roce nové číslo časopisu pro odborníky, který se věnuje novinkám v incidenci, prevalenci, léčbě a prevenci karcinomu prsu.

S neinvazivní formou karcinomu prsu (DCIS) a malými invazivními karcinomy (KP) se v klinické mamologické praxi setkáváme stále častěji. Jde o významný a dlouhodobý důsledek fungujícího mamárního screeningu. Tyto nádory jsou zpravidla diagnostikovány ještě před svojí klinickou prezentací.

Komentář k přednášce profesora Guntera von Minckwitze - 2. díl.