Editorial

Úvodní slovo k obsahu prvního čísla druhého ročníku časopisu pro odborníky ve zdravotnictví.

Zdroj: TESAŘOVÁ, PETRA. Editorial. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Leden 2012, 2, 1, s. 3. Obsah čísla

Když se snažím sdělit svým pacientkám čerstvě zdrceným informací o tom, že mají zhoubný nádor prsu, pozitivní zprávu, že je budeme moci léčit také – kromě jiného – cílenou léčbou, protože jejich nádor exprimuje v nadbytku antigen HER2 neu, používám někdy mimoděk ve stylu tety Kateřiny z Jirotkova románu Saturnin větu: „Všechno zlé je pro něco dobré.“

Nemocné to považují za nemístný vtip a stíhají mě někdy udivenými a často i rozzlobenými pohledy. Musím potom podrobně objasňovat negativní prognostický význam HER2-pozitivity nádoru, který je ale možné využít jako vhodný cíl k biologické anti-HER2 terapii. I když se prospěch léčby týká jen malé části nemocných žen s overexpresí antigenu HER2/neu, je dopad cílené léčby na tuto subpopulaci naprosto zásadní. Významné prodloužení života pacientek s metastatickým onemocněním, snížení rizika smrti nemocných léčených adjuvantně a zhruba dvojnásobné dosažení patologické kompletní remise u nemocných léčených neoadjuvantně trastuzumabem, to jsou současné vyhlídky pro nemocné s HER2-pozitivitou. Tak se může stát „Černý Petr“ přítomnosti HER2/neu pozitivity jízdenkou k uzdravení. To platí ale jen tehdy, pokud nemocná svou léčebnou cestu nastoupí co nejdříve. A v tom je naše zodpovědnost – nemocné rozpoznat a nasměrovat včas k účinné léčbě.

HER2-pozitivní nádory mohou v blízké budoucnosti profitovat také z dalších léčebných možností. Už nyní máme k dispozici v druhé linii metastatického onemocnění lapatinib. V budoucnu se do armamentária pravděpodobně zařadí i pertuzumab. V prosinci 2011 byla v San Antoniu prezentovaná studie CLEOPATRA, která prokázala prodloužení doby do progrese metastatického HER2- pozitivního karcinomu prsu v rámci kombinované léčby trastuzumab s pertuzumabem proti trastuzumabu samotnému o 6 měsíců bez zvýšení kardiotoxicity. Další možností by mohl být T-DM1 (trastuzumab emtansin), který prokázal účinnost i po selhání trastuzumabu u generalizovaných nemocných, stejně jako u nepředléčených pacientek s HER2- pozitivním metastatickým karcinomem prsu. Ale ani trastuzumab samotný neřekl, zdá se, svoje poslední slovo. V nedaleké budoucnosti můžeme očekávat jeho subkutánní podobu. Jako ošetřující lékaři bychom si měli přát další podobné situace, kdy špatně rozdané karty výhledu do budoucnosti nádorové nemoci budeme moci proměnit v naději na výhru. Výhru života.

Zdroj: TESAŘOVÁ, PETRA. Editorial. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Leden 2012, 2, 1, s. 3. Obsah čísla

Související články

Breast Cancer News - leden 2012 (roč. 2, č. 1)

První číslo druhého ročníku časopisu pro odborníky, který se věnuje novinkám v incidenci, prevalenci, léčbě a prevenci karcinomu prsu.

Anti-VEGF terapie, i přes skepticismus a omezení regulačními úřady USA, zůstává nadále jednou z možností terapie karcinomu prsu. Je potřeba dále prohlubovat preklinické a klinické zkušenosti a definovat podskupiny pacientek s optimálním účinkem této terapie a vlivem na OS. Je rovněž nutné určit, jaké onemocnění léčit anti-VEGF terapií (neoadjuvantní, adjuvantní, metastatické) a s jakým nejúčinnějším chemoterapeutickým režimem (látka, dávka, schéma, délka podávání). Je nezbytný další výzkum a validace prognostických a prediktivních biomarkerů a v neposlední řadě pak dlouho diskutovaná a stále nerealizovaná změna pohledu na uspořádání a hodnocení klinických studií u metastatických onemocnění (zahrnutí parametrů kvality života, skutečný klinický benefit, atd.).

Výsledky studií jsou velmi přesvědčivé, přestože detailní mechanismus účinku trastuzumabu v CNS není znám. Dříve se soudilo, že tato protilátka neprochází hematoencefalickou bariérou. Novější data ukazují, že při radioterapii mozku dochází vlivem ionizujícího záření k jejímu porušení a k výraznému růstu koncentrace trastuzumabu v mozkové tkáni.