Karcinom prsu u mladých žen - závažný medicínský problém

Přehrajte si článek jako podcast

Karcinomy prsu u mladých žen jsou většinou agresivní a prognosticky nepříznivé nádory s časným rozvojem vzdálených metastáz, včetně mozku a plic. Častěji než u starších žen se setkáváme s hereditárními karcinomy s BRCA1 a BRCA2 mutacemi.

Úvod

Karcinom prsu je chronické onemocnění s dlouhodobým mnohaletým průběhem. Nejnovější epidemiologická data Národního onkologického registru (NOR) potvrzují fakt, že karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním žen a jeho incidence trvale výrazně roste.(1) Poslední data z NOR jsou z roku 2010, kdy bylo hlášeno 6 498 nových nádorů prsu u žen. Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v době diagnózy je 62,8 let; více než 80 % pacientek onemocní v 5.-7. deceniu. Na řadě onkologických pracovišť je pozorován spolu se zvyšujícím se počtem nemocných s karcinomem prsu i četnější záchyt onemocnění ve skupině mladých žen (ve věku 35 let a méně). Zdali se incidence zhoubných nádorů prsu v populaci mladých žen v ČR skutečně zvyšuje, nebylo dosud doloženo s jistotou.(1) Incidence karcinomu prsu u mladých žen je sice relativně nízká, podle statistik reprezentuje méně než 2 % nemocných, ale důsledky této nemoci jsou v této věkové kategorii významné. Průběh onemocnění je podstatně rychlejší a závažnější než u starších žen.(2) Uvádí se, že až 65 % pacientek má axilární metastázu v době diagnózy. Také je vyšší podíl pacientek s primo-diagnózou v pozdějších stadiích (III a IV) než u žen starších. Zaznamenány jsou též častější recidivy po konzervativní terapii. Zčásti může nepříznivá prognóza jít na vrub pozdního odhalení karcinomu, kdy se karcinom u mladých žen nepředpokládá, ale obecně nejsou důvody této věkové závislosti přesně ve všech aspektech vysvětlené a vycházejí zcela zřejmě z biologické povahy nádorů.

Vlastní sestava karcinomů prsu u mladých žen

Ve sledovaném 6letém období let 2008 až 2013 bylo v Bioptické laboratoři, s.r.o v Plzni celkem nově diagnostikováno 9 600 karcinomů prsu. Celkem 192 nových případů karcinomu prsu ve skupině mladých žen (do 35 let věku včetně) reprezentuje 2 % z celkového počtu za sledované období. Celkem 87 pacientek z této skupiny onemocnělo karcinomem, který nevykazoval žádné známky exprese estrogenních ani progesteronových hormonálních receptorů (45 %). U 49 pacientek jsme prokázali imuno-overexpresi HER2/neu proteinu a amplifikaci HER2/neu genu, což představuje 26 % v uvedeném souboru. Triple negativní imunoprofil (absence obou hormonálních receptorů, ER/PR i HER2/neu) byl zaznamenán u 67 nemocných (35 %). Bazaloidní fenotyp byl imunohistochemicky prokázán v 18 případech a rysy medulárního karcinomu zmíněny 10krát.

Diskuse

Na základě studia genových expresních profilů nádorových buněk karcinomu prsu byly identifikovány 4 základní skupiny karcinomu prsu, a to karcinomy luminálního typu A s ER/PR expresí a negativním HER2/neu; luminálního typu B s vyšší proliferační aktivitou, negativním PR; dále HER2/neu pozitivní karcinom; a karcinom bazaloidní s profilem podobným bazálním a myoepiteliálním buňkám.(3) Uvedená molekulární klasifikace je prognosticky významná.(4) U mladých žen je vyšší podíl prognosticky nepříznivých histologických forem karcinomu, např. bazaloidního karcinomu a tzv. triple negativního karcinomu než u starších žen: přibližně 35 % u mladých versus 10-15 % u starších žen. Častěji se v karcinomovém stromatu vyskytuje lymfoidní infiltrát (34 % versus 12 %) (karcinom s medulárními rysy).

U mladých žen je naopak výrazně nižší podíl low grade karcinomů s pomalejší progresí, např. invazivní lobulární karcinom (2 % versus 10 %) a mucinózní (gelatinózní) karcinom (1 % versus 7 %).

Nádory prsu u mladých žen vznikají častěji v důsledku vrozené mutace v tumor-supresorových genech, především BRCA1

Velkou část skupiny mladých žen s karcinomem prsu představují ženy s předpokladem vyššího rizika genetické zátěže při vzniku onemocnění. Genetická predispozice je způsobena především zárodečnými mutacemi v genech BRCA1 a BRCA2, které zvyšují riziko karcinomu prsu až desetinásobně. U žen s jednostranným nádorem prsu diagnostikovaným do 40 let, bez rodinné zátěže, byla dědičná forma mutace v genu BRCA1 nebo BRCA2 zjištěna u 11 % testovaných.(5)

Je známo, že tyto geneticky podmíněné karcinomy jsou častěji stupně 3 s vysokou proliferační aktivitou a overexpresí HER2/neu. Overexprese HER2/neu onkoproteinu, respektive amplifikace HER2/neu genu, je u mladých žen spojena se signifikantně horší prognózou.

Karcinomy mladých žen mají častěji bazaloidní imunoprofil

Karcinomy s fenotypem bazálních buněk, mají typicky high-grade morfologii a vykazují agresivní klinický průběh. Důležitou vlastností těchto karcinomů je současná negativita receptorů pro estrogeny a progesteron; společně s absencí exprese proteinu HER2/neu, označovaná jako „triple negativita”. Bazaloidní karcinom byl jako jednotka nejdřív definován genovým expresním profilem, později byly popsány hlavní morfologické a imunohistochemické charakteristiky. Jde o high-grade karcinom s četnými mitózami, ložisky geografických nekróz a vysokou proliferační aktivitou (obr. 1A). Bazaloidní karcinom představuje morfologické spektrum, jehož charakteristickým rysem jsou solidní bohatě celulární ložiska bez žlázové diferenciace, doprovázená hojným lymfoidním infiltrátem ve stromatu (dříve označovaný jako „atypický medulární karcinom”). V imunoprofilu bazaloidního karcinomu dominuje exprese vysokomolekulárních cytokeratinů bazálních buněk, především cytokeratinů CK14 a CK5/6 (obr. 1B). Nádorové buňky exprimují i další markery bazaloidních/myoepiteliálních buněk, především p63 protein, vimentin a EGFR (epidermal growth factor receptor). Proliferační aktivita je zpravidla vysoká a velmi často chybí exprese ER/PR a HER2/neu.

Karcinomy mladých žen jsou častěji triple negativní

Triple negativní imunoprofil se nachází přibližně u 10-17 % karcinomů prsu. Je to heterogenní skupina, kterou charakterizuje absence hormonálních receptorů a HER2/neu overexprese, spektrum histomorfologických typů a variabilita prognózy. U mladých žen mají triple negativní karcinomy téměř vždy podobu tzv. atypického medulárního nebo bazaloidního karcinomu a high-grade morfologii, spojenou s vysokou proliferační aktivitou a nepříznivým klinickým průběhem.

Karcinomy mladých žen jsou častěji ER/PR negativní s pozitivní expresí HER2/neu

U mladých žen také dominuje fenotyp ER/PR negativní HER2/neu pozitivní spojený s high-grade morfologií (obr. 2), který je rovněž prognosticky nepříznivý.

Závěry

Karcinomy prsu u mladých žen jsou většinou agresivní a prognosticky nepříznivé nádory s časným rozvojem vzdálených metastáz, včetně mozku a plic. Častěji než u starších žen se setkáváme s hereditárními karcinomy s BRCA1 a BRCA2 mutacemi. Ve skupině mladých žen jsou signifikantně častěji zastoupené high-grade invazivní duktální karcinomy (G3 dle Nottinghamské klasifikace), vyšší je podíl karcinomů s bazaloidním a triple negativním imunoprofilem. Přestože je incidence karcinomu prsu mladých žen relativně nízká (2 %), jde o prognosticky nesmírně závažnou podskupinu nádorových onemocnění, vyžadující specifické postupy v diagnostice i léčbě.

Literatura

  1. [Databaze Narodniho onkologickeho registru]. ISSN 1802-8861 cit.20.12.2007. Dostupné na internetu: http://www.svod.cz
  2. Chung M, Chang HR, Bland KI, Wanebo HJ. Younger women with breast cancer have a poorer prognosis than older women. Cancer 1996;77:97-103.
  3. Perrou CM, Sorie T, Elsen MB, et al. Molecular portrais of human breast tumours. Letters to nature. Nature 2000;406:747-752.
  4. Sotiriou C, Neo S-Y, McShane LM, et al. Breast cancer classification and prognosis based on gene expression profiles from a populationbased study. PNAS 2003;100:10393-10398.
  5. Lukešová M, Macháčková E, Vašíčková P, et al. Výsledky testovaní BRCA1 a BRCA2 genů v molekulárně genetické laboratoři Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie, 2006;19, Supplement (1):55-57.

Zdroj: SKÁLOVÁ, ALENA; SKÁLOVÁ, JR., ALENA; FÍNEK, JINDŘICH. Karcinom prsu u mladých žen - závažný medicínský problém. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Leden 2014, 4, 1, s. 12-14. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 4, číslo 1, leden 2014

Související články

Breast Cancer News - leden 2014 (roč. 4, č. 1)

Novinky v léčbě karcinomu prsu pro onkology, chirurgy, patology. Číslo obsahuje i článek o aktualizaci guidelines pro vyšetřování HER2 u karcinomu prsu. 

Diagnostika a léčba karcinomu prsu vyžadují těsnou interdisciplinární kooperaci. Tento požadavek vnímáme v současné realitě nových poznání a kontinuálního rozšiřování našich znalostí jako „conditio sine qua non“. Stále širší portfolio léčebných možností a cíleně působících látek je velkou nadějí pro absolutní většinu nemocných s touto častou diagnózou. Uvedená kazuistika to jasně potvrzuje.

V listopadu 2013 se v Lisabonu konala už druhá mezinárodní konference, věnovaná léčbě metastatického karcinomu prsu, součástí které je vytvoření mezinárodního konsenzu pro léčbu metastatického karcinomu prsu. V rámci konference proběhlo také satelitní sympozium s tématem inovace léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Prognóza pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu se díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila. V roce 2013 byly pro tuto skupinu pacientek registrovány nové léky, které mohou jejich prognózu dál zlepšit.