Co nového přinese rok 2013 pro pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu?

Léčba zhoubných nádorů prošla za poslední léta opravdovou revolucí. Pokroky v léčbě udělaly z některých neléčitelných onemocnění nemoci léčitelné a z některých léčitelných onemocnění nemoci chronicky léčitelné. Karcinom prsu patří dnes k nejlépe léčitelným solidním nádorům. Podle oxfordské analýzy se přežívání pacientek s karcinomem prsu za posledních 20 let zdvojnásobilo. Toto tvrzení neplatí pouze pro příznivé fenotypy karcinomu prsu, ale i pro původně prognosticky špatný podtyp – HER2 pozitivní karcinom prsu. Zásadní obrat v prognóze této skupiny pacientek přineslo zavedení trastuzumabu do léčby časného i metastatického karcinomu prsu.

Rok 2013 se zdá být opravdu štědrým pro tuto skupinu pacientek. Letos na jaře byla pro léčbu HER2 pozitivních karcinomů prsu schválena další monoklonální protilátka pertuzumab (Perjeta), která je stejně jako trastuzumab namířená proti struktuře HER2, ale váže se na jinou doménu HER2 receptoru. Koncepce duální blokády receptoru HER2 byla už testována v neoadjuvantních studiích, kde prokázala vysoké procento dosažených kompletních remisí. Kombinace dvou monoklonálních protilátek blokujících HER2 receptor u metastatického karcinomu prsu byla jen dalším logickým krokem. Přidání pertuzumabu k trastuzumabu a docetaxelu v první linii léčby metastatického karcinomu prsu ve studii CLEOPATRA dramaticky zlepšilo přežívání pacientek bez progrese onemocnění. Výsledky této studie patřily k největším úspěchům v léčbě solidních nádorů za poslední rok.

Otázkou zůstává, jak léčit pacientky, u kterých dochází k další progresi onemocnění. Zdá se, že i tato otázka bude v roce 2013 vyřešena. Ideální představu kombinace cytostatika navázaného na protilátku, která cytostatikum dopraví přímo k cílové struktuře nádorové buňky, splňuje nový lék trastuzumab emtansin (T-DM1). Cytostatikum tak působí selektivně a má vysoký terapeutický index. V klinické studii fáze II prokázal lék účinnost u pacientek rezistentních na léčbu trastuzumabem. Na základě výsledků klinické studie fáze III – EMILIA by měl být tento lék registrován v Evropské unii už v letošním roce pod názvem Kadcyla. Očekávány jsou i výsledky další randomizované klinické studie fáze III – MARIANNE, která srovnává v první linii léčby metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu T-DM1 versus T-DM1 plus pertuzumab versus trastuzumab plus taxan.

Výčet novinek v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu tím ale nekončí. Doufejme, že ještě v letošním roce by mohla být pro běžnou klinickou praxi v České republice dostupná podkožní forma podání trastuzumabu, která byla Evropskou komisí schválena letos v srpnu a která určitě zlepší kvalitu života pacientek léčených trastuzumabem. Navíc usnadní práci zdravotnickému personálu.

Zdá se, že největší změnu léčebných možností v budoucnu budeme mít právě u prognosticky nejméně příznivé skupiny pacientek, která ale tvoří v České republice pouze 13 % všech nemocných s karcinomem prsu. Jejich křivka přežívání se tak může dramaticky změnit. Nezbývá než doufat, že podobně účinný lék budeme mít co nejdříve k dispozici i pro ostatní skupiny pacientek.


Zdroj: PETRÁKOVÁ, KATARÍNA. Co nového přinese rok 2013 pro pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu? Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Říjen 2013, 3, 2, s. 3. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 3, číslo 2, říjen 2013

Související články

Breast Cancer News - říjen 2013 (roč. 3, č. 2)

U příležitosti Jihočeských onkologických dnů vyšlo druhé číslo třetího ročníku časopisu pro odborníky, který se věnuje novinkám v incidenci, prevalenci, léčbě a prevenci karcinomu prsu.

HER2 pozitivní karcinomy mají horší prognózu a jsou rezistentnější na léčbu.(1) Zásadní obrat v prognóze tohoto onemocnění přineslo až zavedení trastuzumabu do léčby karcinomu prsu. U pacientek s metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu trastuzumab signifi kantně prodloužil jejich přežívání.(2-6) Pět klinických studií prokázalo přínos adjuvantní léčby trastuzumabem u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu v parametru celkového přežívání nezávisle na postižení axilárních uzlin.(3-6) Na základě výsledků těchto studií se trastuzumab stal standardní léčbou metastatického i časného karcinomu prsu a je součástí všech mezinárodních doporučení.

V tomto roce pobláznila ženy na celém světě Angelina Jolie, když si nechala preventivně „odstranit“ svá slavná prsa. Od okamžiku, kdy zpráva proběhla médii, se hrnou do ordinací plastických chirurgů, chirurgů, mamologů, onkologů a gynekologů zdravé ženy s přáním, že si raději též nechají odstranit prsa, než aby onemocněly rakovinou. Amputace prsu, nebo méně radikální subkutánní mastektomie či kůže šetřící mastektomie, jsou však zásahy poměrně zásadní a mají své indikace a není rozhodně vhodné provádět je zdravým ženám. Zatímco amputace prsu je indikována většinou jen u pacientek s pokročilým nádorovým onemocněním prsu, subkutánní mastektomie (podkožní odstranění mléčné žlázy) se většinou provádí z preventivních důvodů nebo u méně pokročilých onemocnění prsu.