Metastatický karcinom prsu – chronické onemocnění s dobrou kvalitou života

Přehrajte si článek jako podcast

Letošní ESMO v Madridu potěšilo nejen odborníky, kteří se jej účastnili, ale nepřímo především onkologické pacienty se zhoubným nádorem v pokročilém stadiu. Jako by termín paliativní onkologická léčba už přestával platit. Přídavné jméno paliativní je jaksi nepatřičné, neboť nové léčebné možnosti, které slibují výsledky řady klinických studií, směřují spíše k dlouhodobé stabilizaci.

Největší úžas vyvolaly výsledky celkového přežití v rámci studie CLEOPATRA. Studie CLEOPATRA byla určena pacientkám s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu, které byly randomizovány do dvou ramen k léčbě trastuzumabem a pertuzumabem s docetaxelem, nebo pouze docetaxelem, trastuzumabem a placebem. Při první analýze v roce 2011 bylo zaznamenáno prodloužení PFS o 6,1 měsíce. Nyní byl rozdíl v celkovém přežití obou ramen 15,7 měsíce (56,5 vs. 40,8 měsíce). PFS se v současném hodnocení mezi oběma rameny liší o 6,3 měsíce.

Ohromující dopad kombinované léčby na celkové přežití je pozoruhodný o to více, že je daleko významnější než prodloužení PFS, což je v klinických studiích u metastatického karcinomu prsu velmi neobvyklé. Předpokládá se, že kombinace pertuzumabu s trastuzumabem navodí dlouhodobou imunologickou kontrolu onemocnění. Delší sledování nezměnilo současné poznatky o bezpečnosti podávání pertuzumabu v kombinaci s trastuzumabem. Výsledky studie tedy významně upevnily postavení této kombinované terapie v první linii léčby metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Další dvě významné klinické studie byly věnované indikaci bevacizumabu u metastatického HER2 negativního karcinomu prsu. Ve studii IMELDA byly pacientky léčeny v první linii bevacizumabem s docetaxelem a při stabilizaci nemoci pak randomizovány do dvou ramen, k udržovací léčbě samotným bevacizumabem, nebo kombinací bevacizumabu a kapecitabinu. Doba do progrese (PFS) byla v rameni s kapecitabinem 11,9 měsíce oproti 4,3 měsíce s bevacizumabem samotným. Také celkové přežití OS po dvou letech se výrazně lišilo – 39 měsíců vs. 23,7 měsíce.

Další výsledky léčby bevacizumabem přinesla německá studie fáze III TANIA. Pacientky, které progredovaly při léčbě první linie v kombinaci becvacizumabu s paklitaxelem, trvající déle než 12 týdnů, byly randomizovány do dvou ramen, k léčbě monochemoterapií ve druhé a třetí linii paliativní terapie, či monochemoterapií v kombinaci s bevacizumabem. Pokračování v bevacizumabu prodloužilo PFS ze 4,3 na 6,3 měsíce. Tyto výsledky ukazují, že pokračovat v bevacizumabu po celou dobu léčby paliativní chemoterapií může být racionální volba pro pacientky s HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu se stabilizovaným onemocněním, nebo pro ty, které dobře odpověděly na první linii léčby chemoterapií s bevacizumabem.

Naším úkolem je v současné době pečovat o pacientky s metastatickým karcinomem prsu tak dobře, aby se dočkaly nových léčebných možností, které, jak se zdá, mohou zcela zásadně ovlivnit jejich další osud.


Zdroj: TESAŘOVÁ, PETRA. Metastatický karcinom prsu – chronické onemocnění s dobrou kvalitou života. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Říjen 2014, 4, 3, s. 3. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 4, číslo 3, říjen 2014

Související články

Breast Cancer News - říjen 2014 (roč. 4, č. 3)

Nové číslo přináší finální analýzu celkového přežití ve studii CLEOPATRA, představenou na letošním ESMO, analýzu dat z histologického registru Magister, zabývá se omyly v imunohistochemické diagnostice HER2 i v diagnostické mamografii a věnuje se i tématu rekonstrukce prsu vlastním tukem. Jako vždy nechybí ani pohled ze strany pacientek.

S příchodem HER2 cílené terapie došlo k signifikantnímu zlepšení prognózy pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Vyvstává však otázka sekvence jednotlivých účinných látek v léčbě této nemoci. Mezi ně se nově řadí konjugát protilátky s cytostatickou molekulou – trastuzumab emtansin, účinný a bezpečný lék, schválený FDA, EMA pro léčbu 2. linie HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu a jeho časného relapsu po předchozí léčbě trastuzumabem a taxanem. Jeho další místo v algoritmu léčby upřesní výsledky řady právě probíhajících klinických studií. V ČR je v současnosti očekávaná jeho brzká kategorizace.

Konečná analýza dat ze studie fáze III CLEOPATRA prezentovaná na kongresu ESMO 2014 prokázala, že nemocní, kteří nebyli dříve léčeni pro HER2 pozitivní metastazující karcinom prsu, dosáhli mediánu celkového přežití 56,5 měsíce při léčbě Perjetou, Herceptinem a docetaxelem, ve srovnání se 40,8 měsíce při léčbě Herceptinem a docetaxelem. Režim s Perjetou prodloužil celkové přežití u nemocných s HER2 pozitivním karcinomem prsu o 15,7 měsíce ve srovnání se současným standardem léčby, Herceptinem s chemoterapií.